Vize Belediyesi
Duyurular
Bilgi Edinme
linkler
Faaliyet Raporu 2004 - 2009
Sultanlar Yolu
sultanlar yolu
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 28.03.2016/17:15
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- İlçemiz Devlet Mahallesi Haliçi sokakta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait P/15 Nolu 1 Adet Dükkân (İşyeri), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) suretiyle 1 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2- Kiralaya verilecek olan işyerinin mahalle, cadde, nitelik, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3- Kiralama ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;
-Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu.
-Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.
-Tebligat adresini gösterir belge.
-Nüfus Cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.
-Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
-Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı.
-Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

5- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 20.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

6- Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

7- İsteklilerin İhale gün ve saatinden 1 saat önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR.


KİRALANACAK DÜKKÂNIN

Kiralama Aylık %3 Geçici
Mahallesi Cadde/Sokağı Niteliği Süresi Muhammen Bed. Teminat İhale Tar.ve Saati

Devlet Mah. Haliçi Sok.- P/15 İşyeri 1 Yıl 150,00 TL 54,00 TL 13.04.2016 -14.00
Diger Duyurular
İHALE İLANI- VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
ZABITA TALİMATNAMESİ
İLAN
İLAN
e-belediye
 
Diğer TÜM Etkinlikler
Video Galerisi
Anket Sonuçları
Seçenekler Oy Oranı Oy Sayısı
fotoğraf galerisi
video arşivi
Üyelikler
tariği kentler birliği CittaSlow (Sakin Şehir)
Tarihi Kentler Birliği Üyesidir CittaSlow (Sakin Şehir) Üyesidir
Spor
vize spor acar spor
Projeler
dünden bugüne vize
kirklareli rota bilisim teknolojileri
kirklareli rota bilisim teknolojileri