Vize Belediyesi
Duyurular
Bilgi Edinme
linkler
Faaliyet Raporu 2004 - 2009
Sultanlar Yolu
sultanlar yolu
İHALE İLANI- VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 21.07.2016/16:32
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Adres : Mehmet Akif Mahallesi Acı Çeşme Caddesi No:38 Vize /KIRKLARELİ
Telefon / Faks No : 0 288 318 10 21 – 0 288 318 10 46

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mehmet Akif Mahallesi Acı Çeşme Caddesi No:38 ve 259 Ada 36 Parselde kayıtlı 13.372,23 arsa alanı ile birlikte 5.322,00 m2 kullanım alanı bulunan Otel ve Kültür Merkezi binası şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ( 35/a ) maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2- Bahse konu satış İhalesi 21.09.2016 Çarşamba günü saat 15.00’te Belediye Encümeni huzurunda ve Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Taşınmazın muammen bedeli 10.000.000,00 TL+KDV (Onmilyontürklirası) olup, geçici teminatı 300.000,00-TL. (Üçyüzbintürklirası)’dir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.
a) 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.
b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.( Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)
c) Şartname bedeli 100,00- TL (Yüztürklirası) olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
d) 2886 Sayılı Yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
e) İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;
 Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.
 Gerçek kişilerin tasdikli (T.C.kimlik numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi,
 İhalenin yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini,
 Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
 Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi,
 Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması,
 Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır.
f) Talipli ihale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00- TL (Yüztürklirası) karşılığında satın alınabilir.
5- İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
6- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
20.07.2016
Sedat BALKI Belediye Başkanı

Diger Duyurular
BELEDİYE BAŞKANIMIZIN MESAJI
e-belediye
 
Diğer TÜM Etkinlikler
Video Galerisi
Anket Sonuçları
Seçenekler Oy Oranı Oy Sayısı
fotoğraf galerisi
video arşivi
Üyelikler
tariği kentler birliği CittaSlow (Sakin Şehir)
Tarihi Kentler Birliği Üyesidir CittaSlow (Sakin Şehir) Üyesidir
Spor
vize spor acar spor
Projeler
dünden bugüne vize
kirklareli rota bilisim teknolojileri
kirklareli rota bilisim teknolojileri