Vize Belediyesi
Duyurular
Bilgi Edinme
linkler
Faaliyet Raporu 2004 - 2009
Sultanlar Yolu
sultanlar yolu
 
İLAN

  16.06.2015/16:39
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-İlçemiz Namık Kemal Mah., Uçmak dere mevkii Çavuşköy yolu üzerinde boş bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Tüp Deposu , Devlet Mahallesi Haliçi sokak da bulunan mülkiyeti Belediyemize ait P/15 Nolu 1 Adet Dükkân (İşyeri), Devlet Mahallesi Haliçi sokak da bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 9/A Nolu 1 Adet Dükkân (İşyeri) ve Devlet Mahallesi Haliçi sokak da bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 19/A Nolu 1 Adet Dükkân (İşyeri) ,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.
2-Kiralaya verilecek olan işyerlerinin mahalle, cadde, nitelik, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.
3-Kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;
-Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu.
-Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.
-Tebligat adresini gösterir belge.
-Nüfus Cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.
-Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
-Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı.
-Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.
5-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 20.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
6-Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.
7-İsteklilerin İhale gün ve saatinden 1 saat önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
KİRALANACAK DÜKKÂNLARIN
Kiralama Aylık %3 Geçici
Mah. Cad/Sok Nit. Süresi Muam.Bed. Teminat İh.Tar.ve Sa.
N.Kemal-Uçmakdere-Depo-10y 60,00TL 216,00TL 22.06.2015-14.00
Devlet M.Haliçi-P/15İşyeri-10Y 150,00TL 540,00TL 22.06.2015-14.30
Devlet M.Haliçi-9/A İşyeri-10Y 220,00TL 792,00TL 22.06.2015-15.00
Devlet M.Haliçi-19/Aİşyeri-10Y 220,00TL 792,00TL 22.06.2015-15.30
Diger Ihaleler
İLAN
 
e-belediye
 
Diğer TÜM Etkinlikler
Video Galerisi
Anket Sonuçları
Seçenekler Oy Oranı Oy Sayısı
fotoğraf galerisi
video arşivi
Üyelikler
tariği kentler birliği CittaSlow (Sakin Şehir)
Tarihi Kentler Birliği Üyesidir CittaSlow (Sakin Şehir) Üyesidir
Spor
vize spor acar spor
Projeler
dünden bugüne vize
kirklareli rota bilisim teknolojileri
kirklareli rota bilisim teknolojileri