2020 YILI EYLÜL AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    8 Eylül 2020
  • Karar No:
    1

2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

 

 

1.BİRLEŞİM

Md01

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Ekim-2020 Ayı meclis toplantısının 06.10.2020 Salı günü saat 18.00’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md02

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Merkezi Ankara’da bulunan 16.04.1993 tarih ve 21554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/4239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernek olarak sayılan Vize Atatürkçü Düşünce Derneği ile ilçemiz sosyal ve kültürel alanda yapılacak projelerde ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapmak, Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilecek olan sosyal sorumluluk proje aktiviteleri, bilinçlendirme toplantıları, öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek etkinlikler ile teknik ve akademik bilgi birikimi aktarmak üzere ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin ( c ) bendi gereğince iş birliği protokolü imzalanmasına, protokolün ve yapılacak olan sözleşmeleri imzalamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin ( g ) bendi gereğince Belediye Başkanı Ercan Özalp’e yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. 

 

Md03

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, İlçemiz Devlet Mahallesi Bahçeler mevkiinde bulunan 229 ada 2 parsel sayılı taşınmaz arsa vasfında ve toplam 396,68 metrekare olup üç hissedarı bulunmaktadır. Hissedarlardan 1634/2400 oranındaki hisse sahibi Mustafa Dündar Belediyemize vermiş olduğu dilekçesi ile bu parselde Vize Belediyesi adına bulunan 221/2400 oranındaki hisseyi satın almak istemektedir. Dilekçe sahibi Mustafa Dündar’ın isteğinin kabulüne ve satış iş ve işlemlerini takip etmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md04

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, İlçemiz sınırları içerisinde üretilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için İlçemiz Evrenli Köyü 192 ada 219 nolu 19.547.306,06 metrekare tapuda Köprüdere Devlet Ormanı vasfıyla kayıtlı bulunan orman parselinin bir kısmı için Belediyemiz tarafından Rehabilitasyon Projesi hazırlatılarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden kiralama talebinde bulunulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/e bendi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesinin Ulaşım ve Trafik Komisyonuna, 6.,7.,8.,9. ve 10. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Ulaşım ve Trafik Komisyonu toplantısının 04.09.2020 günü saat 14.00’da, Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.09.2020 günü saat 15.00’da, 2 Birleşimin ise 07.09.2020 Pazartesi günü saat 18.00’da yapılamasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.BİRLEŞİM

 

Md05

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi ekinde meclis gelen Kırklareli Belediye Başkanlığının 07.07.2020 gün E.13456 sayılı yazılarında İlimiz genelinde “S” plaka çalışmalarının koordinasyonu Kırklareli Belediye Başkanlığına verildiği, 01.04.2021 tarihi itibariyle tahsis esaslı “S” plaka dağıtımı yapılacağı ve bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren ihtiyaç duyulan S plaka sayısının tespit edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konu, Ulaşım ve Trafik Komisyonuna havale edilmiş ve komisyon tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde hazırlanan komisyon raporu meclise sunuldu.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Komisyon raporunda belirtildiği üzere, İlçemiz genelinde mevcut 200 ile 250 adet civarında personel taşımacılığı yapan aracın bulunduğu, ancak ilçemizde Doğanca köyü civarında kurulu bulunan Özel Pagder Aslan Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatlarının devam ettiği de göz önünde bulundurularak ileride mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaç duyulan “S” plaka sayısının 800 adet olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15. Maddesinin (p) bendi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

Md06

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 02.10.2018 tarihli yazısı ekinde meclise sunulan, Sınırlı Sorumlu Vize Güven Kooperatifi Başkanı Kerim Çetin’in şehiriçi yolcu taşıma ücretlerine zam talebi meclisçe uygun görüldüğünden, karar tarihinden itibaren tam bilet ücretinin 2,50 TL, öğrenci bilet ücretinin ise 2,00 TL’ye çıkartılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15. Maddesinin (p) bendi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md07

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Kanununun 97. Maddesinde “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” denildiğinden, İlçemizde faaliyet gösteren ticari taksi sahiplerinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/f bendi gereğince, aşağıda belirtilen “Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi” ücretinin alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.  

 

TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ÜCRETİ(2464 S.K.97.MD)

 

Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi Ücreti (KDV Hariç)                    200,00 TL

 

Md08

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Kanununun 97. Maddesinde “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” denildiğinden, İlçemizde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımalığı yapan araç sahiplerinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/f bendi gereğince, aşağıda belirtilen “Öğrenci Servisi Özel İzin Belgesi” ücretinin alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. 

 

ÖĞRENCİ SERVİSİ ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ(2464 S.K.97.MD)

 

Öğrenci Servisi Özel İzin Belgesi Ücreti (KDV Hariç)                    200,00 TL

 

Md09

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Kanununun 97. Maddesinde “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” denildiğinden, İlçemizde faaliyet gösteren Personel Taşımacılığı yapan araç sahiplerinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/f bendi gereğince, aşağıda belirtilen “Personel ve İşçi Taşıma İzin Belgesi” ücretinin alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. 

 

PERSONEL VE İŞÇİ TAŞIMA İZİN BELGESİ ÜCRETİ (2464 S.K.97.MD)

 

Personel  ve İşçi Taşıma İzin Belgesi Ücreti (KDV Hariç)              200,00 TL

 

Md10

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Kanununun 97. Maddesinde “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” denildiğinden, Belediyemiz tarafından Emlak Vergisi Kanunu kapsamında tapu satış işlemlerine esas olmak üzere rayiç belgesi alan vatandaşlardan tapu başına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/f bendi gereğince, aşağıda belirtilen “Emlak Satış Rayiç Bedeli Belgesi” ücreti alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. 

 

EMLAK SATIŞ RAYİÇ BEDELİ BELGESİ ÜCRETİ (2464 S.K.97.MD)

 

Emlak Satış Rayiç Bedeli Belgesi Ücreti (KDV Hariç)                   50,00 TL

 

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.