2020 YILI HAZİRAN AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    9 Haziran 2020
  • Karar No:
    1

T.c.
KİRKIARELİ VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiter tılüdürlilğtt
Basın Açıklaması (2020-54)
iı- uııuui HIFZIssIHHA KuRuLu KARARı 2o2o/ı4
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit
etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak
nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve
vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İl Umumi
Hıfzıssıhha Kuru|u, İçişleri Bakanlığının 26,03.2020 tarihli ve 5887 sayılı;
Kovid-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler konulu yazısı
çerçevesinde gerekli düzenleme|eri yapmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesine istinaden gerçekleştirilen olağanüstü
görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
1- İl, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisteri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı
toplantılarının ertelenmesine,
2- Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin
aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu
olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde sağlık
tedbirlerinin alınması kaydıyla olağanüstü toplantı
yapıImasına,
Oybirliği i|e karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyulur.
L J
T.C.
iÇıŞLERİ BAKANLIĞI
iller İdaresi Genel Müdürlüğü
İLLER İDARESİ
Sayı 89780865- l 53-Otomatik
Kovid- l9'la Mücadele Kapsamında
Alınan Önlemler
Konu
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-l9) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir. Covid-l9 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının
yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz, tiim kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını
tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin
geçici süreliğine e(elenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir almakta ve bu kapsamda
uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaş|arım ızın sağlık güvenliğinin
korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri
meclisleri ile il genel meclislerinin çaIışmalarına yönelik aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin
alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda,
Valilik/kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci
maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri
mec|isleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ay| toplantılarının ertelenmesi
sağlanmalıdır.
Bu süreçte mahal[i idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin
toplanmastnın çok zorunlu olduğu hallerde ilgiIi mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı
yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından l593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli
idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Süleyman SOYLU
Bakan