2020 YILI KASIM AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    3 Kasım 2020
  • Karar No:
    1