2020 YILI MART AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    3 Mart 2020
  • Karar No:
    1

2020 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

1.BİRLEŞİM

Md01

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Nisan-2020 Ayı meclis toplantısının 02.04.2020 Perşembe günü saat 17.00’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md02

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Belediyemiz görev ve hizmet alanlarına giren konularda temas ve incelemelerde bulunmak, yurtdışından davetle yapılacak toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara katılmak için Yol+Yemek+Konaklama giderleri 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediyemiz Bütçesinden karşılanmak üzere Belediye Başkanımız Ercan ÖZALP’e bu tarihten sonraki ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar yurtdışı görev yetkisi verilmesine, ayrıca; memur veya hizmetli olmamakla beraber geçici bir vazifeyle görevlendirilenler ile Belediye Meclis Üyeleri ve Personelinin ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar yurtdışına görevlendirilmelerinde Belediye Başkanımız Ercan ÖZALP’e yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md03

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Gençlik sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,  hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin benimsenmesini sağlamak, ayrıca Vizemize gençlerin de sahip çıkması, karar alma süreçlerinde görüş ve düşüncelerini sunması, yerel yönetim çalışmalarını öğrenmesi, çağdaş, katılımcı ve kent bilincine sahip genç anlayışını geliştirmesi amacıyla, Belediyemiz tarafından Gençlik Meclisi kurulması ve Yönetmelik hazırlanması için çalışma yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md04

Kırklareli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 11.05.2009 tarih ve 05519 sayılı talep yazısıyla, Belediye Meclisi tarafından alınan 04.06.2009 tarih ve 36 sayılı karar ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan Devlet Mahallesi Düzova Caddesi üzerinde bulunan ve Sıhhi Banyo (Hamam) olarak kullanılan yapının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi gereğince, 2 Nolu Sağlık Ocağı Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) adına, bedelsiz olarak 20 yıl süre ile tahsis edilmesine karar verildiği incelenmiştir.

 

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 2009 yılından bugüne kadar tahsis işlemi ile ilgili Sağlık Bakanlığı ( Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü )  tarafından herhangi bir işlem yapılmadığından ve yapı Belediyemiz tarafından kullanılacağından, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden tahsisin kaldırılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md05

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 12.01.2008 tarih ve 26754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi 1. Fıkrası gereğince Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına gerek görülmüştür.

5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. Maddesinin 2. Bendi, Belediyelerde geçici işçi çalıştırılmasını, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi 1. Fıkrası ise Belediyelerin yetkili Meclislerinden geçici iş pozisyon vizesi alınmasını öngörmektedir. Belediyemize Norm Kadro Yönetmeliği kapsamında 78 adet memur kadrosu verilmiştir. 78x%20=16 adet geçici işçi çalıştırma iznimiz olduğu ve bir mali yılda 5 Ay 29 Gün çalışma gerektiğinden 16x5,29=84,64 Adam/Ay geçici iş pozisyon vizesi almamız gerekmektedir.

Yukarıda Yasal Dayanakları belirtilen ve aşağıda yazılı bulunan 84,64 Adam/Ay geçici iş pozisyon vizelerinin kabulüne, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

BİRİMİ

 

POZİSYON

ÜNVANI

 

Pozisyon Süresi

 

2020 Yılında Çalıştırılacak Geçici İşçinin

 

VİZE

BELEDİYESİ

 

Fen İşleri Müd.

Temizlik İşleri Müd.

 

5 Ay 29 Gün

 

 

16x5,29= 84,64 Adam/Ay

 

T O P L A M

 

84,64 Adam/Ay

 

 

Gündemin 6. Maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine; Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından önerilere geçildi. Meclis Başkanı tarafından üyelere hitaben öneri veya teklifi bulunan olup olmadığı soruldu. Öneri veya teklifi olan bulunmadığından kendisinin önerisinin bulunduğunu belirtti.

-İlçemiz Gazi Mahallesi 377 Ada 24 ve 34 Nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasını önerdi. Öneri meclis üyeleri tarafından kabul edilerek gündeme ilavesi yapıldı.

Gündeme 7. Madde olarak ilave edilen, İlçemiz Gazi Mahallesi 377 Ada 24 ve 34 Nolu parsellerde plan tadilatı konusunun da İmar Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

              

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından İmar Komisyonu toplantısının 05.03.2020 Çarşamba günü saat 15.00’da, 2 Birleşimin ise 10.03.2020 Salı günü saat 17.00’da yapılamasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

2.BİRLEŞİM

 

Md06

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Geçici Yaz-Kış Bahçesi imalatlarının yapım ve kullanım şartlarının belirlendiği 05.03.2020 tarih ve bila sayılı İmar Komisyonu kararı yeniden değerlendirilerek aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

 Gündem gereği yapılan müzakere sürecinde;

1-Yaz-Kış bahçesi yapılacak bina ya da binalarda bahçe mesafesi/ mesafelerinin tüm mülkiyet sahiplerinden “Ortak alanda yapılması istenen geçici yaz-kış bahçesi imalatının yapılmasına muvafakat ettiklerine” dair muvafakatname alınmasına, muvafakatnamenin ilk kez yapılacak başvurularda alınmasına, takip eden yıllarda belge yenilenmesi durumunda istenmemesine,

2-Yapılacak imalatların; yanmaz malzemelerden, üstü açılır- kapanır sistemden ve etrafının sökülür, takılır, katlanır demonte malzemeden yapılmasına,

3-İmalat tasarlanırken mevcut ana yapının dış cephesi göz önünde bulundurularak bir uyum sağlayacak şekilde tasarlanmasına, İskelet rengi; antrasit- füme-ahşap vb. tonlarda, üst branda sistem rengi; kırık beyaz-krem-ahşap vb. tonlarda olacak şekilde tasarlanmasına,

4-Yaz-Kış bahçesi yapılacak imalat (iş yeri cephesi müsait olan yerlerde) tek cephede uygulanacak olup, ön cepheden girişi bulunan binalarda girişi kapatmayacak şekilde kullandırılmasına, bina ana girişin bulunduğu yan cephelerde ve taşınmazın arka bahçesine hiçbir şekilde yaz-kış bahçesi imalatının yaptırılmamasına,

5-Bu kararın onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibariyle yapılacak imalatlarda; yola cephe olan tüm bahçe mesafelerinde yapılacak yaz-kış bahçesi imalatının, ön bahçe çekme mesafesinin kaldırımdaki yayaları ve işletme müşterilerini birbirlerinden bağımsız hale getirmek amacıyla imalat içinde masaların en az 80 cm geri çekilerek teşkil edilmesine, bu alanın çiçeklik şeklinde değiştirilmesine, yeşil alan olarak düzenlenmesine,

6-Yaz-Kış Bahçesi imalatının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce verilecek izin belgesi tarihinden itibaren geçici olarak 1 yıl süre ile kullanılmasına; ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne; yapılacak imalatın Belediyenin talebi doğrultusunda tamamen kaldırılacağına dair yapı sahibince noter onaylı taahhütname alınmasına,

7-İzin süresi bitiminde yeniden izin alınmaması veya sürenin uzatılmaması durumunda yapılan imalatın işletme sahibi ya da mal sahibince kaldırılmasına, kaldırılmadığı takdirde İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddelerinin uygulanmasına, sahibince kaldırılmayan imalatın uygun zamanda belediye tarafından kaldırılarak oluşan masrafların da işletme sahibi ya da mal sahibinden tahsiline,

8-Yapılacak Yaz-Kış Bahçelerinin yüksekliğinin bağlı olduğu bağımsızın zemin kat yüksekliğini aşmamasına,

9-Yaz-Kış Bahçesi geçici izin belgesi almak istenen yapının öncelikle Yapı Kullanma İzin Belgesi almış olmasına,

10-Yeni veya işletme devri yoluyla İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alacak bahçe mesafesi kullanacak işletmelerden bahçenin uygunluğu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenecek Yaz-Kış Bahçesi Geçici İzin Belgesi’nin de istenecek belgelere eklenmesi için Zabıta Müdürlüğü Ruhsat servisine bildirilmesine,

11-Mevcut işyeri sınırının dış cephesindeki doğrama ya da cam tamamen kaldırılarak yeni ilave yapılacak olan yaz-kış bahçesi ile bir bütün oluşturulamaz, ancak mevcut işyerindeki dış cephedeki doğrama katlanır cam sistemi yapılabilir.

12-Yeme-İçme ve Eğlenme amaçlı yapılacak Yaz-Kış Bahçesi imalatları; Ganyan bayii ile Elektronik ve İnternet oyun mekânları haricindeki “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” tanımındaki işletmeler ile kafeterya, restaurant, pastane, lokantalarda uygulatılmasına, diğer işletmelerde imalatın uygulatılmamasına,

13-Yapılacak Yaz-Kış Bahçesi mesafesinin derinliği en fazla 5 metre olabilir.

14-Yapılacak yaz-kış bahçesi imalatı alanı iş yeri alanının %50’sinden fazla olan yaz-kış bahçelerinin imar komisyonuna başvuru yapmasına,

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılmak istenen yaz-kış bahçesi ile ilgili olarak teknik çizimleri içeren proje ve 3 boyutlu görseller ile müracaatta bulunulmasına,

16-Geçici yaz-kış bahçesi kaldırılmak istendiği takdirde dilekçe ile başvuru yapılmasına ve yaz-kış bahçesi kaldırıldıktan sonraki durumun fotoğraflanarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletilmesine,

17-Bahsi geçen tüm maddelerin İmar planı notlarına eklenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md07

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, İlçemiz Gazi Mahallesi 377 Ada 24 ve 34 nolu parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak hazırlanan imar plan tadilatı paftalarının incelenmesi devam ettiğinden Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.