2021 HAZİRAN AY'I MECLİS KARARI

 • Karar Tarihi:
  8 Haziran 2021
 • Karar No:
  1

2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

 

1.BİRLEŞİM

Md01-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Mayıs Ayı meclis toplantısının, 06.07.2021 Salı günü saat 17.30’da yapılmasına,

Gündemin 2. Maddesinin Ulaşım ve Trafik Komisyonuna, 3. Maddesinin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar Komisyonu toplantılarının 04.06.2021 Cuma günü saat 14.00’da, ikinci birleşimin ise 07.06.2021 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılmasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

 

İKİNCİ BİRLEŞİM

 

Md02-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Vize Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen (S) Servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel okullar, şirket vb. kuruluşların personel ve öğrenci taşıma hizmetleri ile ücretsiz müşteri taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. maddelerine dayanılarak hazırlanan “ Vize Belediye Başkanlığı (S) Servis Aracı Yönetmeliği” nin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince kabulüne, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

T.C.

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(S) SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik Vize Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen (S) Servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel okullar, şirket vb. kuruluşların personel ve öğrenci taşıma hizmetleri ile ücretsiz müşteri taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-Yönetmelik;

2.1-Personel Servis Taşımacılığı: (Ücreti karşılığında personel taşıma servis hizmeti veren (S) plakalı araçları),

2.2-Öğrenci Servis Taşımacılığı: (Devlet ve Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları, Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (S) plakalı araçları),

2.3-Ücretsiz Personel Servis Taşımacılığı: (Sahibi bulunduğu firma veya şirketin bünyesinde ki çalışanlarını sahibi bulunduğu kendi firma veya şirket adına kayıtlı aracı ile taşımak üzere yapılan servis araçlarını, (Gerçek veya Tüzel Kişilerin Envanterlerine kayıtlı araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanarak servis taşımacılığı yapacaklardır.)

 2.4-Ücretsiz Servis Taşımacılığı: (Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan (öğrenci hariç) servis araçları, (Gerçek veya Tüzel Kişilerin Envanterlerine kayıtlı araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanarak servis taşımacılığı yapacaklardır.)

2.5-Kamu Kurum ve Kuruluşları Servis Taşımacılığı: (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel kişiliğine ait araçları), (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilerinin Envanterlerine Kayıtlı Araçları bulunmaması durumunda (S) Servis plakalı araç kullanarak servis taşımacılığı yapacaklardır.)

2.6-İl, İlçe, Belde ve Köy Personel ve Okul Servis Taşımacılığı: (İl dışına çıkmaya yetkili, yetki belgesi olan araçları)

Yasal Dayanak Hukuki Sorumluluk

Madde 3- Bu Yönetmelik Yasal Dayanağı;

3.1-5393 sayılı Belediye Kanunu,

3.2-4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

3.3-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

3.4-5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

3.5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

3.6-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

3.7-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu,

3.8-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

3.9-1608(151) sayılı Umuru belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunu,

3.10-Ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında karar (karar sayısı 86/10553.98/11158–2003/6259) sayılı bakanlar kurulu kararı,

3.11-Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki kararı,

3.12-Karayolları Trafik Yönetmeliği,

3.13-Karayolu Taşıma Yönetmeliği,

3.14-4207 sayılı Tütün Mamulleri ve Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun,

3.15-25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,

3.16-25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararınca çıkarılan Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği,

3.17-Kamera ve Kayıt Cihazları ile ilgili Genelgeler,

3.18-03/02/1993 tarihli ve 21485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü’nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no’lu Standardı.

3.19-Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

3.20-Bu yönetmelik hükümlerine göre verilecek olan S Plakalar Bakanlar Kurulunun 1986/10553 Sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında plakalar satılık veya kiralık olarak verilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte yer alan tanımlamalar;

BELEDİYE

Vize Belediyesi

BELEDİYE BAŞKANI

Vize Belediyesi Başkanını,

MECLİS

Vize Belediyesi Meclisini,

ENCÜMEN

Vize Belediyesi Encümenini,

BELEDİYE ULAŞIM HİZMETLERİ BİRİMİ

Vize Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MESLEK ODASI

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odasını,

S PLAKA

İl Trafik Komisyon kararınca Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince şehir içi olarak tescil edilen tasnifli plakayı

S PLAKALI ARAÇ SAHİBİ

Kırklareli Valiliği İl Trafik Komisyon kararında belirtilen 39 tasnifli plaka sahibini,

TAŞIMA

“S” Plakalı araçlar ile yapılan işi,

TAŞIMACI

Öğrenci ve Personellerin (yolcu) bir ücret karşılığı taşınmasını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri.

RUHSAT (ÇALIŞMA İZİN BELGESİ)

İşleticilerin ücretini (harcını) yatırarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belge,

ARAÇ

Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün ( S ) plaka servisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlar.

ARAÇ ŞOFÖRÜ

S Plakalı araçları sevk ve idare eden kişiyi,

ARAÇ ŞOFÖR TANITIM KARTI

Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken tanıtım kartı.

PSİKOTEKNİK BELGESİ

Kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgeyi,

YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC)

Karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan, ticari araçlarda çalışan şoförlerin almaları zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesini,

ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ

Araç muayene istasyonundan servis aracı uygunluk belgesi.

OKUL

Genel olarak Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim veren Özel ve Kamu Eğitim - Öğretim Kurum ve Kuruluşları,

REHBER PERSONEL

Okul öncesi çocukları ve/veya İlköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzeni sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahısları,

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ

Mecburi öğrenim çağına gelmemiş 4-5 yaş grubu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan kurumlara gidip gelen çocukları,

MİNÜBÜS

Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 17 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı;

OTOBÜS

Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 18 ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı;

TAŞIMA SINIRI

Okul Servis aracının trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını,

GÜZERGAH

Okul - Personel Servis Araçları ve İl, İlçe, Belde ve Köylere ait Personel, Yolcu ve Okul Servis Taşımacılığı yapan araçların kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan  Destek Hizmetleri Müdürlüğünce verilen izin belgesinde belirtilen yolları,

ŞİKAYET, DEĞERLENDİRME VE CEZA KOMİSYONU

İzin belgesi almayan ve belirtilen kurallara uymayan taşımacılara Zabıta Amirliği tarafından düzenlenecek rapor doğrultusunda Belediye Encümenince değerlendirilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

S Plakalı Okul Servis Aracı ile ilgili Hükümler

S plakalı okul servis araçlarında aranacak şartlar, S plakalı okul servis taşımacılığı yapanın şartları ve yükümlülükleri ile S plakalı okul servis taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları, zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerinde faaliyet gösteren servis araçlarına, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin müracaatları üzerine yapılacak inceleme sonucu çalışma izin belgeleri (ruhsat) Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenerek verilir.

S Plakalı Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi Verilmesi ve Denetim ilgili Hükümler:

Madde 5.1- Araç muayene istasyonundan başvuru tarihine ait yıl içinde geçerliliği olan ve en az 30 gün muayenesi bulunan araç muayene belgesi.

5.2-İçişleri Bakanlığı’nın 25.10.2017 tarih ve 2017/7 sayılı genelgesine istinaden servis aracına İl Trafik Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş firma tarafından takılmış olan kamera ve kayıt sistemlerinin yetki ve belgesi.

5.3-Yapılacak kontroller de? (Ek-1 denetim formu düzenlenir)

5.3.1-Şoför için;

5.3.1.1-Yeterli sürücü belgesine sahip mi?

5.3.1.2-Mesleki yeterlilik belgesi var mı?

5.3.1.3-Psikoteknik raporu var mı?

5.3.1.4-Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikaya sahip mi?

5.3.2-Rehber personel için;

5.3.2.1-Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikaya sahip mi?

5.3.2.2-Standartlara uygun reflektif ikaz yeleği giyiyor mu?

5.3.2.3-Işıklı çubuk veya dur-geç levhası var mı?

5.3.3-Araç için;

5.3.3.1-Çalışma (ruhsat) izin belgesi var mı?

5.3.3.2-Bakım ve onarım takip formu düzenlenmiş mi?

5.3.3.3-Zorunlu ve karayolu mali sorumluluk sigortası var mı?

5.3.3.4-Rehber personel bulunuyor mu?

5.3.3.5-Emniyet kemeri kullanılıyor mu?

5.3.3.6-Fazla öğrenci alınmış mı?

5.3.3.7-Öğrenci biniş-inişlerinde "DUR" lambası kullanılıyor mu?

5.3.3.8-İndirme-bindirme kurallarına uyuluyor mu?

5.3.3.9-"OKUL TAŞITI" ibaresi yazılı mı?

5.3.4-Diğer hususlar;

5.3.4.1-Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartlar mevcut mu?

5.3.4.2-Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlar mevcut mu?

5.3.4.2.1-Kamera kayıt sistemleri çalışıyor mu?

5.3.4.2.2-Her koltukta emniyet kemeri var mı ?

5.3.4.2.3-Öğrencilerin biniş ve inişleri sırasında Ø30 cm ''DUR'' yazılı lamba var mı?          

5.3.4.2.4-Dur lambası frenden bağımsız çalışıyor mu?

5.3.4.2.5-Minibüs için 832mmx 1040mm ebatında okul taşıtı reflektör yazı var mı?

5.3.4.2.6-Otobüsler için 1000mmx 1250mm ebatında okul taşıtı reflektör yazı var mı?             

5.3.4.2.7-Öğrencilerin kullanacağı cam ve pencereler sabit mi?

5.3.4.2.8-Kapılar sürücü tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde mi?

5.3.4.2.9-Kapılar açılıp kapanırken sesli uyarı sistemi mevcut mu?

5.3.4.2.10-Dış ışık donanımı çalışır durumda mı?

S Plakalı Okul Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) Düzenlenmesi (S-1 Belgesi)

Çalışma İzin Belgesi (ruhsat) Verilmesi ve Diğer işlemler;

Madde 6.1-Vize İlçesinde okul servis taşıma hizmeti, “S” plakalı araçlara verilen S-1 çalışma izin belgesiyle yapılır.

 6.2-Çalışma izin belgesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir.

6.3-Çalışma izin belgesi düzenlenmesi esnasında araç plakaları için Emniyet Müdürlüğünün trafik tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

6.4-İl Trafik Komisyonu, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararı bulunan ve Emniyet Müdürlüğü trafik tescil birimlerinden “S” plaka verilmiş araçlara çalışma izin belgesi düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin tamamlanması zorunludur. İbraz edilecek belgeler Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik mevzuatına uygun olarak beyan edilir.

6.4.1-Dilekçe: Çalışma İzin Belgesi talebini belirtir; İkametgâh adresi, aracın plakası, telefonu, şoförünü, kaç kişilik olduğunu içerir.

6.4.2-Trafik tescil belgesi (araç ruhsatı), aracın model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 12 (on iki) yaşını aşmamış olması gerekir.

6.4.3-Taşımacılık yaptığına dair, plakasının tescil edildiği ilgili Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı,

6.4.4-Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,

6.4.5-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi,

6.4.6-Araç sahibinin bağlı olduğu odadan son 1 yıl içinde alınmış faaliyet belgesi ve bir adet fotoğrafı,

6.4.7-Çalışma izin belgesi alacak araç sahipleri araçta çalışacak şoförler ile ilgili hazırlayacağı belgeler,

6.4.7.1-Nüfus Cüzdan Sureti,

6.4.7.2-Ehliyet,

6.4.7.3-Adli Sicil Kaydı,

6.4.7.4-Sürücü Yeterlilik Belgesi (SRC),

6.4.7.5-Psikoteknik Raporu,

6.4.7.6-Bir adet fotoğraf,

6.4.8-Çalışma izin belgesi alacak araç sahipleri araçta çalışacak rehber personel ile ilgili hazırlayacağı belgeler,

6.4.8.1-Nüfus Cüzdan Sureti,

6.4.8.2-Diploma,

6.4.8.3-Adli Sicil Kaydı,

6.4.8.4- Rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor,

6.4.8.5-Bir adet fotoğraf,

6.5-Vize Belediye Meclisi tarafından kabul edilen gelir tarifesindeki yıllık çalışma izin belge ücretinin tamamını yatırıldığına dair makbuz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz ettikten sonra Belediye Başkanının onayı ile “S” Plakalı araçlara Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

6.6- Okul servis aracı sahibinin plakasını devretmesi durumunda, vize süresi dolmasa dahi sahip olduğu Çalışma İzin Belgesi iptal edilerek plakayı devir alan kişi adına gelir tarifesindeki çalışma izin belgesi ücreti yatırılarak yeni Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

6.7-Çalışma izin belgesinin zayi edilmesi halinde Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ücret bedeli alınarak çalışma izin belgesi yenilenir. Aynı şekilde şoför değişikliğinde de Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ücret bedeli alınarak çalışma izin belgesi yenilenir.

6.8-S plaka araçlar yıl içerisinde model değişikliği yapıldığı zaman çalışma izin belgesi gelir tarifesindeki çalışma izin belgesi ücreti yatırılarak değiştirilir.

6.9-S plakalı araç sahipleri her yılın Ocak ayı içerisinde, “Çalışma İzin Belgelerini” yenilemek zorundadır. Çalışma izin belgeleri Aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. Çalışma izin belgesinde en çok üç adet şoförü kayıt edebilirler.

6.10-Çalışma izin belgesi almayan veya yenilemeyenlerin S plaka (Servis Taşımacılığı) hakkının trafik tescilinden silinmesi istemiyle, konu Belediye Meclisine sevk edilir. İstemin Kabul edilmesi halinde ilgili Trafik Tescil Biriminden ticari plakaların seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için yazı yazılır.

6.11-S plaka dağıtım yapan ilk kalkış yeri olan belediyeden çalışma izin belgesi alınacak ve varış noktasındaki belediyeye çalışma izin belgesini ibraz ettikten sonra matbu evrak ücretini yatırarak uygunluk yazısı verilecektir.

6.12-Muayenesi geçmiş araçlara muayene yapılana kadar çalışma izin belgesi düzenlenmez.

6.13-S plaka okul servis çalışma izin belgesi alan araçların ruhsatlarında kullanım amacının “okul servisi” olarak kayıt olması zorunludur.

6.14-Çalışma izin belgesi yıllık vize harcı bedelinin ödenmesinde geciken her ay için 6183 sayılı amme alacaklarına tahsili usulü hakkında kanuna uygulanan aylık gecikme zamları uygulanır.

6.15-Çalışma yılı içinde bu yönetmelikte yer alan hükümlere göre izin belgesi iptal edilen aracın çalışma izin belge bedeli geri ödenmez ve Belediye ‘ye irad kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

S Plakalı Resmi/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Servis Araçları ile ilgili Hükümler:

S Plakalı Personel Servis Araçlarında Aranacak Şartlar:

Madde 7.1-Vize Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere servis aracı kiralama hizmet alımları için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde servis araçlarının “S” Plakalı olması zorunlu olup bu yönetmelik hükümlerine göre Personel Servis Aracı Özel İzin Belgesi almış araç olma şartını arayacaklardır.

7.2-Gerçek ve tüzel kişilere ait okul servis aracı olarak donatılmış araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

7.3-Resmi kuruluşlar tarafından alınacak taşıma hizmetleri için başvuru; Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliği hükümlerince servis aracı sahibi tarafından yapılır.

7.4-Aracın ön ve arka camlarında … (Kurum Adı) … PERSONEL SERVİSİDİR. levhası (yazısı) bulundurmaları zorunludur.

7.5-Güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenir.

7.6-Fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla on dokuz (19)  yaşından küçük olmak zorundadır.

7.7-03/02/1993 tarihli ve 21485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü’nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no’lu Standardına göre;

7.7.1-İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış,

7.7.2-Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiş,

7.8-Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş,

7.9-18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen,

7.9.1-Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış,

7.9.2-Esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri,

7.9.3-Periyodik trafik muayeneleri ile bir yıllık mutad bakım ve onarımlarının yapılmış olması zorunludur.

S Plakalı Personel Servis Taşıma İşlerinde Çalışanların Şartları, Görev ve Sorumlulukları:

Madde 8.1-Taşımacılar (tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkili kişiler) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

8.1.1-Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

8.1.2-Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak,

8.1.3-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak, şartlarını haiz olması zorunludur.

8.2-Taşınacak personeli taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp getirmekle,  servis hizmetinden yararlanacak personelden başka yolcuyu servis taşıtına  almamakla,

8.3-Taşıt içi düzeni sağlamakla,

8.4-Taşıma hizmeti sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemlerini  kullanmamak veya kullandırmamakla,

8.5-Belediyece verilen çalışma izin belgesini) araçta bulundurmak, bu belgede tayin edilen güzergahın dışına servis aracını çıkartmamak ve diğer kararlarına uymakla,

8.6-Çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmakla,

8.7- Gerçek kişi ise, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi meslek odalarına, özel hukuk tüzel kişisi ise, ilgili ticaret veya sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmakla yükümlüdürler.

8.8-Taşımacılar Belediye sınırları dışına/dışından yapılan personel servis hizmetleri için; ilk önce kalkış noktasının bulunduğu Belediyeden sonrada varış noktası olan Belediyeden çalışma izin belgesi alması zorunludur.

S Plakalı Personel Servis Taşıma İşlerinde Servis Araçlarını Kullanan Sürücülerin Şartları Görev ve Sorumlulukları:

Madde 9.1-66 yaşından gün almamış olmak,

9.2-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

9.2.1-Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.

9.2.2-Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,

9.3-Kullanacakları personel servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl personel servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,

9.4-Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,

9.5-Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olmak,

9.6-Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

9.7-Taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol etmek,

S Plakalı Personel Servis Aracı Uygunluk Belgesi Verilmesi ve Denetim ilgili Hükümler:

Madde 10.1-Araç muayene istasyonundan başvuru tarihine ait yıl içinde geçerliliği olan ve en az 30 gün muayenesi bulunan araç muayene belgesi.

10.2-Yapılacak kontroller de? (Ek-2 denetim formu düzenlenir)

10.2.1-Şoför için;

10.2.1.1-Yeterli sürücü belgesine sahip mi?

10.2.1.2-Mesleki yeterlilik belgesi var mı?

10.2.1.3-Psikoteknik raporu var mı?

10.2.2-Araç için;

10.2.2.1-Çalışma (ruhsat) izin belgesi var mı?

10.2.2.2-Zorunlu ve karayolu mali sorumluluk sigortası var mı?

10.2.2.3-Emniyet kemeri kullanılıyor mu?

10.2.2.4-İndirme-bindirme kurallarına uyuluyor mu?

10.2.2.5 Aracın ön ve arka camlarında … (Kurum Adı) … PERSONEL SERVİSİDİR levhası mevcut mu?

10.2.4-Diğer hususlar;

10.2.3.1-Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartlar mevcut mu?

10.2.3.2-Personel Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlar mevcut mu?

10.2.3.2.1-Kamera kayıt sistemleri çalışıyor mu?

10.2.3.2.2-Her koltukta emniyet kemeri var mı ?

10.2.3.2.3-Kapılar sürücü tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde mi?

10.2.3.2.4-Kapılar açılıp kapanırken sesli uyarı sistemi mevcut mu?

10.2.3.2.5-Dış ışık donanımı çalışır durumda mı?

S Plakalı Personel Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) Düzenlenmesi (S-2 Belgesi)

Çalışma İzin Belgesi (ruhsat) Verilmesi İle İlgili işlemler;

Madde 11.1-Vize İlçesinde personel servis taşıma hizmeti, “S” plakalı araçlara verilen S-2 çalışma izin belgesiyle yapılır.

11.2-Çalışma izin belgesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir.

11.3-Çalışma izin belgesi düzenlenmesi esnasında araç plakaları için Emniyet Müdürlüğünün trafik tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

11.4-İl Trafik Komisyonu, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararı bulunan ve Emniyet Müdürlüğü trafik tescil birimlerinden “S” plaka verilmiş araçlara çalışma izin belgesi düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin tamamlanması zorunludur. İbraz edilecek belgeler Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik mevzuatına uygun olarak beyan edilir.

11.4.1-Dilekçe: Çalışma İzin Belgesi talebini belirtir; İkametgâh adresi, aracın plakası, telefonu, şoförünü, kaç kişilik olduğunu içerir.

11.4.2-Trafik tescil belgesi (araç ruhsatı), aracın model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 19 (on dokuz) yaşını aşmamış olması gerekir.

11.4.3-Taşımacılık yaptığına dair, plakasının tescil edildiği ilgili Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı,

11.4.4-Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,

11.4.5-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi,

11.4.6-Araç sahibinin bağlı olduğu odadan son 1 yıl içinde alınmış faaliyet belgesi ve bir adet fotoğrafı,

11.4.7-Çalışma izin belgesi alacak araç sahipleri araçta çalışacak şoförler ile ilgili hazırlayacağı belgeler,

11.4.7.1-Nüfus Cüzdan Sureti,

11.4.7.2-Ehliyet,

11.4.7.3-Adli Sicil Kaydı,

11.4.7.4-Sürücü Yeterlilik Belgesi (SRC),

11.4.7.5-Psikoteknik Raporu,

11.4.7.6-Bir adet fotoğraf,

11.5- Vize Belediye Meclisi tarafından kabul edilen gelir tarifesindeki yıllık çalışma izin belge ücretinin tamamını yatırıldığına dair makbuz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz ettikten sonra Belediye Başkanının onayı ile “S” Plakalı araçlara Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

11.6-Servis aracı sahibinin plakasını devretmesi durumunda, vize süresi dolmasa dahi sahip olduğu Çalışma İzin Belgesi iptal edilerek plakayı devir alan kişi adına gelir tarifesindeki çalışma izin belgesi ücreti yatırılarak yeni Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

11.7-Servis aracı sahibinin plakasını devretmesi durumunda, vize süresi dolmasa dahi sahip olduğu çalışma izin belgesi iptal edilerek plakayı devir alan kişi adına yeni çalışma izin belgesi düzenlenir.

11.8-Çalışma izin belgesinin zayi edilmesi halinde Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ücret bedeli alınarak çalışma izin belgesi yenilenir. Aynı şekilde şoför değişikliğinde de Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ücret bedeli alınarak çalışma izin belgesi yenilenir.

11.9-S plaka araçlar yıl içerisinde model değişikliği yapıldığı zaman çalışma izin belgesi gelir tarifesindeki çalışma izin belgesi ücreti yatırılarak değiştirilir.

11.10-S plakalı araç sahipleri her yılın Ocak ayı içerisinde, “Çalışma İzin Belgelerini” yenilemek zorundadır. Çalışma izin belgeleri Aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. Çalışma izin belgesinde en çok üç adet şoförü kayıt edebilirler.

11.11-Çalışma izin belgesi almayan veya yenilemeyenlerin S plaka (Servis Taşımacılığı) hakkının trafik tescilinden silinmesi istemiyle, konu Belediye Meclisine sevk edilir. İstemin Kabul edilmesi halinde ilgili Trafik Tescil Biriminden ticari plakaların seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için yazı yazılır.

11.12-S plaka dağıtım yapan ilk kalkış yeri olan belediyeden çalışma izin belgesi alınacak ve varış noktasındaki belediyeye çalışma izin belgesini ibraz ettikten sonra matbu evrak ücretini yatırarak uygunluk yazısı verilecektir.

11.13-Muayenesi geçmiş araçlara muayene yapılana kadar çalışma izin belgesi düzenlenmez.

11.14- S plaka personel servis çalışma izin belgesi alan araçların ruhsatlarında kullanım amacının “personel, ticari veya yolcu nakli” olarak kayıt olması zorunludur.

11.15-Çalışma izin belgesi yıllık vize harcı bedelinin ödenmesinde geciken her ay için 6183 sayılı amme alacaklarına tahsili usulü hakkında kanuna uygulanan aylık gecikme zamları uygulanır.

11.16-Çalışma yılı içinde bu yönetmelikte yer alan hükümlere göre izin belgesi iptal edilen aracın çalışma izin belge bedeli geri ödenmez ve Belediye ‘ye irad kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

S Plakalı Ücretsiz Müşteri Servis Araçları ile ilgili Hükümler:

S Plakalı Ücretsiz Servis Araçlarında Aranacak Şartlar:

Madde 12.1--Büyük market ve benzeri alışveriş merkezlerine/çarşılara ve bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi müşterilerini taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı veya kiralanacak servis araçlarının “S” Plakalı olması zorunludur.

12.2 Sağlık kuruluşları (diyaliz merkezleri, fizik tedavi merkezleri, özel hastaneler vb.) bunun gibi yerleri işleten kişi veya kuruluşların kendi hastalarını taşımak amacıyla yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığı araçlarının kendi öz malı veya kiralanacak servis araçlarının “S” plakalı olması zorunludur.

12.3-İşletmeler, kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele (otel, apart, pansiyon, dershane, yurt, kurs.vs.) taşıma hizmeti verirken S plakası almak zorundadır.

12.4-Aracın ön ve arka camlarında … (Kurum Adı) … ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİS ARACIDIR. levhası (yazısı) bulundurmaları zorunludur.

12.5-Güzergâhları, durak yerleri ve zaman tarifeleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenir.

12.6-Fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla on dokuz (19)  yaşından küçük olmak zorundadır.

12.7-03/02/1993 tarihli ve 21485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü’nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no’lu Standardına göre;

12.7.1-İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış,

12.7.2-Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiş,

12.8-Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş,

12.9-18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen,

12.9.1-Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış,

12.9.2-Esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri,

12.9.3-Periyodik trafik muayeneleri ile bir yıllık mutad bakım ve onarımlarının yapılmış olması zorunludur.

S Plakalı Ücretsiz Müşteri Servis Taşımacılığı Yapanın Şartları ve Yükümlülükleri:

Madde 13.1-Taşımacılar (tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkili kişiler) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

13.1.1-Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

13.1.2-Türk 6 Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak,

13.1.3-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak, şartlarını haiz olması zorunludur.

13.2-Taşınacak personeli taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp getirmekle,  servis hizmetinden yararlanacak personelden başka yolcuyu servis taşıtına  almamakla,

13.3-Taşıt içi düzeni sağlamakla,

13.4-Taşıma hizmeti sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemlerini kullanmamak veya kullandırmamakla,

13.5-Belediyece verilen çalışma izin belgesini) araçta bulundurmak, bu belgede tayin edilen güzergahın dışına servis aracını çıkartmamak ve diğer kararlarına uymakla,

13.6-Çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmakla,

13.7-Gerçek kişi ise, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi meslek odalarına, özel hukuk tüzel kişisi ise, ilgili ticaret veya sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmakla yükümlüdürler.

S Plakalı Ücretsiz Servis Taşıma İşlerinde Servis Araçlarını Kullanan Sürücülerin Şartları Görev ve Sorumlulukları:

Madde 14.1-66 yaşından gün almamış olmak,

14.2-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

14.2.1-Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.

14.2.2-Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,

14.3-Kullanacakları servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,

14.4-Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,

14.5-Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olmak,

14.6-Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

14.7-Taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol etmek,

S Plakalı Ücretsiz Servis Aracı Uygunluk Belgesi Verilmesi ve Denetim ilgili Hükümler:

Madde 15.1-Araç muayene istasyonundan başvuru tarihine ait yıl içinde geçerliliği olan ve en az 30 gün muayenesi bulunan araç muayene belgesi.

15.2-Yapılacak kontroller de? (Ek-3 denetim formu düzenlenir)

15.2.1-Şoför için;

15.2.1.1-Yeterli sürücü belgesine sahip mi?

15.2.1.2-Mesleki yeterlilik belgesi var mı?

15.2.1.3-Psikoteknik raporu var mı?

15.2.2-Araç için;

15.2.2.1-Çalışma (ruhsat) izin belgesi var mı?

15.2.2.2-Zorunlu ve karayolu mali sorumluluk sigortası var mı?

15.2.2.3-Emniyet kemeri kullanılıyor mu?

15.2.2.4-İndirme-bindirme kurallarına uyuluyor mu?

15.2.2.5 Aracın ön ve arka camlarında … (Kurum Adı) … ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİDİR levhası mevcut mu?

15.2.4-Diğer hususlar;

15.2.4.1-Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartlar mevcut mu?

15.2.4.2-Personel Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlar mevcut mu?

15.2.4.2.1-Kamera kayıt sistemleri çalışıyor mu?

15.2.4.2.2-Her koltukta emniyet kemeri var mı ?

15.2.4.2.3-Kapılar sürücü tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde mi?

15.2.4.2.4-Kapılar açılıp kapanırken sesli uyarı sistemi mevcut mu?

15.2.4.2.5-Dış ışık donanımı çalışır durumda mı?

S Plakalı Ücretsiz Müşteri Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) Düzenlenmesi(S-3 Belgesi)

Çalışma İzin Belgesi (ruhsat) Verilmesi İle İlgili işlemler;

Madde 16.1-Vize İlçesinde ücretsiz müşteri servis taşıma hizmeti, “S” plakalı araçlara verilen S-3 çalışma izin belgesiyle yapılır.

16.2-Çalışma izin belgesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir.

16.3-Çalışma izin belgesi düzenlenmesi esnasında araç plakaları için Emniyet Müdürlüğünün trafik tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

16.4-İl Trafik Komisyonu, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararı bulunan ve Emniyet Müdürlüğü trafik tescil birimlerinden “S” plaka verilmiş araçlara çalışma izin belgesi düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin tamamlanması zorunludur. İbraz edilecek belgeler Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik mevzuatına uygun olarak beyan edilir.

16.4.1-Dilekçe: Çalışma İzin Belgesi talebini belirtir; İkametgâh adresi, aracın plakası, telefonu, şoförünü, kaç kişilik olduğunu içerir.

16.4.2-Trafik tescil belgesi (araç ruhsatı), aracın model tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 19 (on dokuz) yaşını aşmamış olması gerekir.

16.4.3-Taşımacılık yaptığına dair, plakasının tescil edildiği ilgili Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı,

16.4.4-Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,

16.4.5-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı veya onay kaşesi,

16.4.6-Araç sahibinin bağlı olduğu odadan son 1 yıl içinde alınmış faaliyet belgesi ve bir adet fotoğrafı,

16.4.7-Çalışma izin belgesi alacak araç sahipleri araçta çalışacak şoförler ile ilgili hazırlayacağı belgeler,

16.4.7.1-Nüfus Cüzdan Sureti,

16.4.7.2-Ehliyet,

16.4.7.3-Adli Sicil Kaydı,

16.4.7.4-Sürücü Yeterlilik Belgesi (SRC),

16.4.7.5-Psikoteknik Raporu,

16.4.7.6-Bir adet fotoğraf,

16.5-Vize Belediye Meclisi tarafından kabul edilen gelir tarifesindeki yıllık çalışma izin belge ücretinin tamamını yatırıldığına dair makbuz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz ettikten sonra Belediye Başkanının onayı ile “S” Plakalı araçlara Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

16.6-Servis aracı sahibinin plakasını devretmesi durumunda, vize süresi dolmasa dahi sahip olduğu Çalışma İzin Belgesi iptal edilerek plakayı devir alan kişi adına gelir tarifesindeki çalışma izin belgesi ücreti yatırılarak yeni Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

16.7-Servis aracı sahibinin plakasını devretmesi durumunda, vize süresi dolmasa dahi sahip olduğu çalışma izin belgesi iptal edilerek plakayı devir alan kişi adına yeni çalışma izin belgesi düzenlenir.

16.8-Çalışma izin belgesinin zayi edilmesi halinde Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ücret bedeli alınarak çalışma izin belgesi yenilenir. Aynı şekilde şoför değişikliğinde de Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ücret bedeli alınarak çalışma izin belgesi yenilenir.

16.9-S plaka araçlar yıl içerisinde model değişikliği yapıldığı zaman çalışma izin belgesi gelir tarifesindeki çalışma izin belgesi ücreti yatırılarak değiştirilir.

16.10-S plakalı araç sahipleri her yılın Ocak ayı içerisinde, “Çalışma İzin Belgelerini” yenilemek zorundadır. Çalışma izin belgeleri Aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. Çalışma izin belgesinde en çok üç adet şoförü kayıt edebilirler.

16.11-Çalışma izin belgesi almayan veya yenilemeyenlerin S plaka (Servis Taşımacılığı) hakkının trafik tescilinden silinmesi istemiyle, konu Belediye Meclisine sevk edilir. İstemin Kabul edilmesi halinde ilgili Trafik Tescil Biriminden ticari plakaların seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için yazı yazılır.

16.12-Muayenesi geçmiş araçlara muayene yapılana kadar çalışma izin belgesi düzenlenmez.

16.13-S plaka ücretsiz personel servis çalışma izin belgesi alan araçların ruhsatlarında kullanım amacının “ticari veya yolcu nakli” olarak kayıt olması zorunludur.

16.14-Çalışma izin belgesi yıllık vize harcı bedelinin ödenmesinde geciken her ay için 6183 sayılı amme alacaklarına tahsili usulü hakkında kanuna uygulanan aylık gecikme zamları uygulanır.

16.15-Çalışma yılı içinde bu yönetmelikte yer alan hükümlere göre izin belgesi iptal edilen aracın çalışma izin belge bedeli geri ödenmez ve Belediye ‘ye irad kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

S Plaka Servis Araçlarında Model Değişikliği, Devir, Yeni Ticari Plaka, Veraset ve İcra Yoluyla Yapılacak İşlemler ile ilgili Hükümler:

S) Plakalı Servis Araçlarının Model Değişiklik İşlemleri;

Madde 17.1-(S) plaka araç sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat eder.

17.1.1-Yeni araca ait fatura, trafik ruhsatı veya noter satışı.

17.1.2-Yeni aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi.

17.1.3-Eski aracın trafikten çekme belgesindeki bilgileri içeren Emniyet Müdürlüğünden alınacak yazı.

18.1.4-Muayene istasyonundan alınmış tespit raporu.

18.1.5-Vize Belediyesinden alınmış, model değişikliği işleminin yapılacağı yıla ait çalışma izin belgesi.

18.2-Araç değişikliğinde, bu yönetmelikteki okul servis araçları için on iki  (12) yaş, personel ve ücretsiz müşteri servis araçları için on dokuz  (19) yaş şartı aranır.

18.3-Evrakların tam olması halinde yeni araç için Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tahsis belgesi hazırlanır ve noterlikçe tescil işlemlerinin yapılması için ilgiliye imza karşılığı tebliğ ve teslim edilir. Tescil işlemleri 180 takvim günü içinde yapılmak zorundadır. 180 günlük süreden sonra tescil işlemleri yapılamaz. Noterler tescil işlemi yaparken, bu süreleri göz önünde bulundurur. Bu sürelere aykırı şekilde tescil yapılmasından ilgili noterler sorumludur.

18.4-Ticari araçların tescil plakalarının çalınması, kaybedilmesi, düşürülmesi veya PolNet kayıtlarında “Hakkında İstihbarı Bilgi Bulunan Araç”, “Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı” ve “Plaka Mükerrer ve Sahte” şeklinde şerh bulunduğu durumlarda;

18.4.1-Ticari araçların tescil plakalarının çalınması, kaybedilmesi, düşürülmesi veya PolNet kayıtlarında “Hakkında İstihbarı Bilgi Bulunan Araç”, “Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı” ve “Plaka Mükerrer ve Sahte” şeklinde şerh bulunduğu tarihi belirten ilgili Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Belediyeye müracaat etmesi zorunludur. Gerek görülmesi halinde tescil işlemi durdurulmak şartıyla, inceleme ve araştırma yapılabilir.

18.4.2-Yapılan başvuruda tescil plakalarının kaybedildiği, düşürüldüğü ya da aracın ve/veya plakaların çalındığı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Belediyeye müracaat etmediği takdirde ticari faaliyet yapma hakları ve Ticari Tahsisli Plaka hakkı trafik tescilinden silinmesi istemiyle Belediye Meclisine sevk edilir. Onayı durumunda ilgili ticari plakanın seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için ilgili kuruma yazı yazılır.

18.4.3-Yapılan başvurunun uygun görülmesi halinde başvurulan aracın bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması durumunda, (varsa hak mahrumiyetleri belirtilerek) belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre idaremizce verilen plaka sıra numarasının tescile işlenmesi için ilgili kuruma yazı yazılır.

18.4.4-Tescil yazısı aynı anda ticari araç sahibine de tebliğ edilir. Ticari araç sahibi tebliğ tarihinden itibaren 180 takvim günü içerisinde tescil işlemini tamamlamadığı takdirde (mücbir sebepler hariç) Ticari Tahsisli Plaka hakkı trafik tescilinden silinmesi istemiyle Belediye Meclisine sevk edilir. Onayı durumunda ticari plakanın seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için ilgili kuruma yazı yazılır.

(S) Plakalı Servis Araçlarında Devir İşleminde Aranacak Şartlar;

Madde 19.1-T.C. Vatandaşı Olmak,

19.2-18 yaşında olmak,

19.3- S plaka alacak kişilerin en az (1) bir yıl vergi mükellefi ve Kırklareli Esnaf Odası kaydı olması, şirket ise en az (6) altı ay Kırklareli Esnaf Odası, Ticaret Odası ve Vergi dairesine kayıtlı olması gerekir.

19.4-Belediyeden alınacak matbu dilekçe,

19.5-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

19.6-Aracın trafik tescil belgesi aslı ve fotokopisi,

19.7-Okul Servis araçlarında D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak, Personel ve Ücretsiz Müşteri Servis araçlarında niteliğine uygun sınıfta en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,

19.8-İlgili meslek odası kayıt sureti, (S) Plakalı araç sahibi, Vize Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına üye olmak zorundadır. Ancak, Devir alacaklar üye değilse, devirden tarihinden sonra (3) iş günü içinde şoförler odasına üye olacağına dair onaylı yazıyı odadan getirdiği takdirde devir işlemi yapılacaktır. Devir yapıldıktan sonraki (3) üç iş günü içerisinde oda kayıt belgesi gelmezse devir işlemi hükümsüzdür.

19.9-Adli sicil kaydı.

19.10-Devir işleminde S plakasını satanın dilekçesi ve nüfus cüzdan sureti,

19.11-Alanında satanında belediyeden borcu yoktur yazısı, belediyeye vadesi geçmiş hiçbir borcu olmaması mecburidir.

(S) Plakalı Servis Araçlarında Devir İşleminde İzlenecek Yollar;

Madde 20.1-Başvuru sahibi yukarıdaki evraklar ile Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat edecektir.

20.2-S plaka yönetmelik hükümlerince belirlenmiş özelliklere sahip tek gerçek ve tüzel kişi üstüne olabilir.

20.3-Servis taşımacılığı hak sahibi, servis taşımacılığı hakkını Belediye Encümeni onayı ile devredebilirler. Devir alacak gerçek ya da tüzel kişinin bu Yönetmelik hükümlerince servis taşımacılığı çalışma izin belgesi alması zorunludur. Servis Taşımacılığı Hakkı Devir Ücreti, Belediye Meclisince o yıl için belirlenen Servis Taşımacılığı Çalışma İzin Belgesi Ücretinin 20 (yirmi) katı olarak uygulanır. Servis Taşımacılığı Hakkı Devir Ücreti müracaat aşamasında peşin olarak Belediye veznesine yatırılır. Bu ücret ödenmeden ve servis taşımacılığı çalışma izin belgesi alınmadan araç, servis taşımacılığına başlatılmayacak olup, gerekli izin verilmeyecektir.

20.4-S plaka taşımacılığı hak sahibinin, bu haklarını özel anlaşma ile devrettiğinin tespit edilmesi halinde, tespitin ilgililerine tebliğ tarihinden itibaren devreden ve devir alan kişilere, devir işlemlerini Belediye nezdinde onaylatmaları için uyarılarak 30 gün süre verilir. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde Servis Taşımacılığı Hakkı Devir Ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecektir. Uyarının tebliğ tarihinden itibaren ilgilileri tarafından 180 gün içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde servis taşımacılığı hakkı iptal edilecektir.

20.5-S Plaka taşımacılığı hak sahibinin anne, baba ve eşine yaptığı devirlerde ve var ise diğer evlatlarının muvafakati olmak koşulu ile evlatlarına yapacağı ilk devirde Servis Taşımacılığı Hakkı Devir Ücreti alınmaz ancak tekrar anne, baba, eş ve evlatlarına devir yapılırsa 2. devirde %50 oranında Servis Taşımacılığı Hakkı Devir Ücreti alınır. Bu durumlarda ilgilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneğine göre işlem yapılır.

20.6- Servis taşımacılığı hak sahibinin ölümü halinde mirasçıların kendi aralarında anlaşarak noter onaylı muvafakatname getirmeleri halinde 1 (bir) gerçek veya tüzel kişiye devir yapılabilir. Devrin mirasçılara yapılması halinde Servis Taşımacılığı Hakkı Devir Ücreti alınmaz. Bu durumlarda mirasçılık belgesine göre işlem yapılır.

20.7-S plaka sahipleri ve şoförleri Türk Ceza Kanununun 81. 102. 103. 104. 105. 109. 179/3. 188. 190. 191. 226. 227. maddelerindeki suçlardan hüküm giyenler cezaları affa uğramış ya da zaman aşımına uğramış olsalar bile ticari plaka tahsis belgesi alamazlar ve şoförlük yapamazlar.

(S) Plakalı Servis Araçlarınında Devir ve Yeni Ticari Plaka Almaya Hak Kazananların Belediye İşlemleri;

Madde 21.1-Devir ve yeni ticari plaka tahsis belgesi alacaklarda, bu yönetmelik ve ilgili mer’i mevzuata göre verdikleri beyanın, uygun olup olmadığı hakkında ilgili personeller tarafından inceleme yapılacaktır.

21.2-S plaka devrini alan işleticiye noter işlemleri için gerekli olan tahsis belgesini Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alacaklardır. 

21.3-S plaka devrini alan işletici noter devri yaptıktan sonra ticari plaka çalışma izin belgesini Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alacaklardır.

(S) Plakalı Servis Araçlarında Veraset Yolu İle İntikalleri;

Madde 22.1- Varisler tarafından Belediye Başkanlığı’na aşağıda belirtilen evraklarla başvuru yapılır.

22.1.1-Başvuru dilekçesi.

22.1.2-Veraset ilamı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.

22.1.3-Trafik tescil belgesi (Araç ruhsatı) .

22.1.4-Ölen kişinin Belediyeden borcu yoktur yazısı.

22.1.5- Vize Belediyesinden devir edilecek plakaya ait çalışma izin belgesi

22.1.6-Varislerden birinin adına tescil ve çalışma izin belgesi düzenlenebilmesi için diğer varislerden noter onaylı muvafakat namesi veya feragatnamesi.

22.2-Yetki verilen varisin bu yönetmelikte istenen belgeleri 30 (otuz) takvim günü içinde tamamlaması şarttır.

22.3-Varisler S plaka hakkını başka bir kişiye satmak istediklerinde, reşit olmayan, hukuki işlem ehliyeti tam olmayan varislerle ilgili olarak Türk Medeni Kanununun ve Velayet ve Vesayet Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirttiği usulde mahkeme kararı istenir.

22.4-Trafik tescil kayıtlarında çekme belgeli olan plakalara araç tescil işlemi yapıldıktan sonra devir işlemi yapılır.

22.5- Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen onay yazısının hak sahibine veya hak sahiplerine tebliğinden sonra 180 takvim günü içerisinde tescil işlemini tamamlamadığı takdirde (mücbir sebepler hariç) Ticari Tahsisli Plaka hakkı trafik tescilinden silinmesi istemiyle Belediye Meclisine sevk edilir. Onayı durumunda ilgili trafik tescilden ticari plakanın seriden plakaya çevrilip boşa çıkarılması için ilgili kuruma yazı yazılır.

22.6-Varisler arasında süren mahkeme, karara bağlanıncaya kadar bu yönetmelikte belirlenmiş olan süreler işletilmez. 

22.7-Aktif veya Trafikten çekmeli S plaka sahibinin vefat etmesi halinde, mirasçılarının tamamı Devlet Memuru olması durumunda S plaka hakkı mirasçılar adına tescil edilmeden üçüncü kişilere devir edilebilir.

22.8-Varislerce plaka sahibinin veraset işlemleri kesinleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde müracaat etmemeleri halinde plaka hakkı Belediye Meclis Kararı ile iptal edilir.

(S) Plakalı Servis Araçlarında İcra Yolu İle Satış İşlemleri;

Madde 23.1-İcra yolu ile yapılan satışlarda S Plakalı aracın yeni sahibinin, Yönetmelikteki aranan şartlara uygun olması gerekir. S Plakalı aracı alan, bu alımla birlikte yeni sahibi olur. S Plakalı aracın satış sonrasında (Alıcı adına trafikten çekme yapılmadan) başka bir ile ait plakaya nakli halinde S Plaka Hakkı yeni alıcıya geçmez; S plaka kaydı silinmesi yoluna gidilir. Bu şartlar İcra Dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir

23.2-Satışı yapılan S plakalı araca çalışma izin belgesi verilebilmesi için yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekir.

23.3-İcra yolu ile S plaka hakkını elde eden alıcının çalışma izin belgesi alabilmesi için, yönetmelikte aranan şartlara uygun olması ve yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlayarak İcra satışının yapıldığı tarihten itibaren 180 Takvim günü içinde Belediyeye başvurması gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye; devir ücreti başta olmak üzere Yönetmelikte aranan diğer ücretlerin ödenmesi ve durumunun yönetmelik hükümlerine uyması halinde yeni sahibine Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi verilir. 180 Takvim günü içinde Belediyeye başvurulmaması halinde S tasnifli ticari plaka hakkının Belediye Meclisi kararıyla iptali yoluna gidilir. Trafik tescil birimlerine ticari plakanın seriden plakaya çevrilip boşa çıkartılması için yazı yazılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Sorumluluk

Madde 24.1-Servis aracı işleticisi, sürücü ve personeli sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak olan mali, hukuki ve cezai sonuçlardan yasal düzenlemeler doğrultusunda, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

24.2-Sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet verdikleri zararlar sözleşme akdeden araç sahipleri tarafından ödenir.

24.3-Araç işleticileri taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararlar, tamamen araç sahibine aittir.

Tembih Yasaklar ve Denetim;

Madde 25-Aşağıda belirtilen hususlar özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç servis aracı işleticileri için belediye tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir:

25.1-Bu yönetmelik kapsamına giren servis araçları Destek Hizmetleri Müdürlüğünden çalışma izin belgesi almadan çalışma yapamazlar. Bu maddeye uygun hareket etmeyenler Tespiti halinde birincisinde, Belediye Emir ve Yasakları Uyarınca Para cezası, ikincisinde para cezası yedi eminde bir hafta hak mahrumiyeti, üçüncüsünde para cezası ile yedi eminde (30) gün hak mahrumiyeti dördüncüsünde S plaka iptali ile cezalandırılacaktır. 

25.2-Servis araçları hareket noktasından veya hareket halinde iken aldıkları yolcuları gitmek istedikleri adrese doğrudan götürmek zorundadır. Yolculuğu yarım bırakamazlar sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler. Aykırı hareket edenler hakkında (15) gün hak mahrumiyeti ve Belediye Emir ve Yasakları Uyarınca Para cezası ikincisinde para cezası yedi eminde (30) gün hak mahrumiyeti, üçüncüsünde para cezası ile yedi eminde (90) gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılacaktır.

25.3-Servis araçları amacı dışında yolcu taşınması yasaktır. Aykırı hareket edenler hakkında Belediye Emir ve Yasakları Uyarınca Para cezası, ikincisinde para cezası yedi eminde bir hafta hak mahrumiyeti, üçüncüsünde para cezası ile yedi eminde (30) gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılacaktır.

25.4-Servis araçları tarife dışı çalışması, tarife dışı ücret alması, bu şekilde kart ilan v.b. reklam yapması yasaktır. Uygun hareket etmeyenlerin Tespiti halinde; birincisinde, Belediye Emir ve Yasakları Uyarınca Para cezası yedi eminde (15) gün hak mahrumiyeti, ikincisinde para cezası yedi eminde (30) gün hak mahrumiyeti, üçüncüsünde para cezası ile yedi eminde (90) gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılacaktır.

25.5-Aracın trafik tescil belgesinde (2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen istiap haddi dışında yolcu alamazlar.

25.6-Seyahat esnasında servis aracında çalışma izin belgesinde belirtilen şoför haricince kimse aracı kullanamaz. Bu maddeye uygun hareket etmeyenler Tespiti halinde birincisinde, Belediye Emir ve Yasakları Uyarınca Para cezası, ikincisinde para cezası yedi eminde bir hafta hak mahrumiyeti, üçüncüsünde para cezası ile yedi eminde (30) gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılacaktır.

25.7-Seyahat esnasında müşterinin isteğine bağlı ses ve görüntü cihazları çalıştırılabilir.

25.8-Alkollü içki kullanan servis aracı mal sahibi veya şoförünün alkolün etkisi altında araç kullandığının tespit edilmesi halinde, Servis aracı şoförü için  (30) gün çalışma hakkı mahrumiyeti ve para cezası verilir. Geriye dönük (1) bir yıl içinde tekrarı halinde (90) gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilir.

25.9-Alkollü veya alkolsüzken bile olsa edep ve ahlaka aykırı hareket etmesi, benzeri hareketleri halinde birincisinde; Belediye Emir ve Yasakları uyarınca Ticari araca, işleticiye ya da şoföre para cezası, duraktan (90) gün uzaklaştırma hak mahrumiyeti cezası verilir. Geriye dönük (1) bir yıl içinde tekrarı durumunda ise Şoför servis araçlarında bir daha çalışamaz. Servis aracına (90) gün hak mahrumiyeti verilir.

25.10-Taciz, ahlaksızlık ve benzeri durumda araç ve şoförü servis aracında bir daha çalışamaz, servis aracı çalışma ruhsatı iptal edilir ve servis aracı işleticileri hiçbir hak talep edemezler.

25.11-Şoför ve işleticinin kılık ve kıyafetleri yaptıkları işe, verdikleri hizmete uygun, düzenli ve temiz olacaktır.

25.12-Araçlarda şoför dâhil sigara içilmesi yasaktır. 4207 sayılı kanun gereği araç içerisine “Sigara İçilmez” ibareli levha asılması zorunludur.

25.13-Servis aracı içine ve dışına reklam almak istediklerinde Vize Belediyesinin ilgili biriminden izin almak ve gerekli işlemleri tamamlamak zorundadır.

25.14-Servis aracı işleticileri Türk Ceza Kanununun 81.102.103.104.105.109. 179/3.188.190.191.226.227. maddelerindeki suçlardan hüküm giyenler affa uğramış olsalar bile çalışma ruhsatı iptal edilir, ticari taksi sahipleri hiçbir hak iddia edemezler.

Servis Aracı Şoförlerinde ve Servis Araçlarında Gereken Teknik Şartlar ve İstenilen Özellikler;

Madde 26-Servis araçlarında şoförlük yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

26.1-S plaka ruhsat sahipleri şoför çalıştırabilirler. Çalıştırılan şoförün yaşı Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki nitelikleri taşıma zorunluluğu vardır. Devamlı şoför çalıştırmak isteyen işletmeci çalışma izin belgesi başvuru aşamasında şoförün nüfus cüzdan sureti, ehliyet fotokopisi, sürücü yeterlilik belgesi, psikoteknik raporu, adli sicil kaydı ve bir adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler.

26.2-Bu maddede belirtilen çalışma izin belgesinin aracın görünür bir yerine asılması mecburidir. Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta yükümlülüklerinden SGK' na karşı sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

26.3-Servis aracının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici ve sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Vize Belediyesine yöneltilemez.

26.4-Servis aracında çalışacak sürücüler, Türk Ceza Kanunun 81. 102. 103. 104. 105. 109. 179/3. 188. 190. 191. 226. 227. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak şartı aranacaktır.

26.5-Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, Alkollü olarak araç kullanma veya hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri alınmamış olmak şarttır.

26.6-En az B sınıfı ve (3) yıllık ehliyet sahibi olmak, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce belirlenen ve sürücüler için niteliğine uygun alınması gereken belgeleri almış şarttır.

26.7-Sürücü ve yolcular için ayrı ayrı emniyet kemerli olacaktır. 

26.8-Aracın iç görünümünü engelleyecek cam filmi vb. düzenleme yapılamaz. Camlar şeffaf olacaktır.

26.9-Aracın koltukları sağlam ve temiz içerisinin düzenli olması zorunludur.

26.10-İç lamba: Araç içini aydınlatacak, şoförün gözüne almayacak, beyaz ışıklı olacaktır.

26.11-Yangın Söndürme Cihazı: Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte gösterilen adet ve nitelikte olacaktır. 

26.12-Yedek malzeme; Sağlam ve kullanımına hazır yedek lastik, kriko, bijon anahtarı, ilk yardım çantası, çekme halatı, karlı ve buzlu günler için patinaj zinciri, ışık donanımı için birer adet ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri bulunmalıdır.

26.13-Reflektör; Normal hava şartlarında en az 150 m den net olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren numunesine uygun en az iki adet olmalıdır.

26.14-Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler araçlarda bulundurulacaktır.

Denetim Cezai hükümler

Madde 27-Denetleme Yetkisi: S plakalı araçlar ve personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.

27.1-Belediye Başkanı, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Zabıta Amirliği Personeli ve Belediye Başkanınca görevlendirilen personel.

27.2-Ayrıca denetime yetkili diğer kuruluşlarca ( İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimi, Vergi Dairesi, Şoförler ve otomobilciler esnaf Odası vb.) koordineli olarak da denetleyebilir.

27.3-Servis aracı işleticileri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları halinde yönetmelik dâhilinde ve 1608 sayılı Kanun hükümleri ile diğer mer’i mevzuatlar uygulanır. Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları İkinci tekrarı durumunda, Servis aracı işleticilerinin, sözleşmeleri, denetlemeye yetkili kurumların önerileri ile Belediyece tek taraflı olarak fesih edilecektir. S plaka işleticileri hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 28-Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde meri mevzuat hükümleri geçerlidir.

Meslek Odalarının Yükümlülüğü:

Madde 29-Meslek Odaları, Belediyece Servis Taşımacılığı ile ilgili alınan kararları ve talimatları üyelerine bildirmek zorundadır.

Fiyat Tarifeleri:

Madde 30-Meslek Odasından alınan görüş ile Belediye Meclisince belirlenir. Ücret Tarifelerine uymayanlara 1608 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanır.

Yenilenme Zamanı:

Madde 31-Düzenlenecek olan çalışma izin belgeleri (ruhsat) bir yıllık olup her takvim yılı Ocak ayının sonuna kadar yenilenir ve Aralık ayının sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük                                                                               

Madde 32-Bu yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek karara bağlanır, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlüğe girmesinden itibaren Vize Belediyesi Şehir içi Taşıma Yönetmeliğinin 3. 5. ve 8. bölümü ile ilgili hükümleri sona erer.  

Yürütme

Madde 33-Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Geçici Madde:

S Plaka Dağıtımı:

Madde 34 – Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarih itibari ile hak sahipleri Belediye Meclisince belirlenen geçiş ücreti ve hazırlanacak olan S plaka dağıtım şartnamesinde belirtilen şartların yerine getirilmesiyle birlikte satın alma veya kiralama yöntemiyle plaka tahsisi yapılır. S plaka sayısı Belediye Meclisince değerlendirilerek artırılabilir.

EKLER:

1- S Plakalı Okul Servis Aracı Denetim Formu. (EK-1)

2- S Plakalı Personel Servis Aracı Denetim Formu. (EK-2)

3- S Plakalı Ücretsiz Müşteri Servis Aracı Denetim Formu. (EK-3)

4- S1 Plakalı Okul Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi. (EK-4)

5- S2 Plakalı Personel Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi. (EK-5)

6- S3 Plakalı Ücretsiz Müşteri Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi. (EK-6)

 

 

Md03-

 

Belediyemiz tarafından yetkilendirilen İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde, yüklenici İmpo İmar A.Ş. yükümlülüğünde yürütülmekte olan, Vize İlave ve Revizyon İmar Planları 13.11.2020 Tarih ve 71 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 16.11.2020-16.12.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Askı sürecinde yapılan itirazlar, Belediye Meclisi'nin 30.12.2020 Tarihli toplantısında değerlendirilmiş, 30.12.2020 Tarih ve 75 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş, çalışma yapılmak üzere İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce değerlendirilmiş olan ve Askı sonrası düzeltme yapılan 5 adet paftadan oluşan 1/5000 Ölçekli Nâzım İmar Planı, 21 adet paftadan oluşan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve askı sonrası düzenlemelere ilişkin açıklama raporu, ekte bulunan İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.

 

 

VİZE (KIRKLARELİ) İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANI ASKI ÜRECİ SONRASI İMAR PLANI DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

 1. GİRİŞ

İlbank A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde, İMPO İmar A.Ş.’nin yükümlülüğünde yürütülmekte olan, Vize (Kırklareli) İlave ve Revizyon İmar Planları 13.11.2020 tarih 71 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onanmış olup, 16.11.2020- 16.12.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askı sürecinde yapılan itirazlar, Belediye Meclisi’nin 30.12.2020 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, 30.12.2020 tarih 75 sayılı Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş, çalışma yapılmak üzere 22.01.2021 tarih, 110 sayılı yazı ile İlbank A.Ş.’ne gönderilmiştir.

İş “D Grubu” planlama kademesinde çalışılmış olup onay mercilerinin aynı olması ve yerleşim büyüklüğü dikkate alınarak 1/ 5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onay süreçleri birlikte yürütülmüştür.

Vize yerleşik ve gelişme alanlarının, kent karakteri, güncel talepler ve üst ölçekli plan kararlarıyla uyumlaştırmaya dönük reorganizasyonu ile sistematik yaklaşımla plan kararlarının kendi içinde tutarlı hale dönüştürülmesi niteliklerinde hazırlananmış olup, İmar planı değişikliği talepleri;

 1. 3194 Sayılı İmar Kanunu “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”,
 2. İmar Planına esas Kurum görüşleri,
 3. Üst ölçek plan kararları
 4. Hazırlanan Vize (Kırklareli) İlave ve Revizyon İmar Planı ile belirlenen kent kimliği ve plan ana kararları,
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği tanımları ve standartları çerçevesinde; yürürlükteki imar planının ihtiyaca cevap vermede yetersiz kalan ve/veya uygulamada sorun yaratan kısımlarının revize edilmesi, plan yapıldığı dönemde ve günümüz mevzuatı arasındaki farklılıkların giderilmeye çalışılması,
 • Sit alanları ve çevresindeki yapılaşmış dokuların birbiri ile ilişkilerinin kurulması,
 • İlçenin sahip olduğu “Cittaslow (Yavaş Şehir)” kimliğine ve yatırımlarına uygun olarak ilçe genelinde fiziksel gelişmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması,
 • Mekânsal gelişmelerin kültürel değerler ve kimlikler doğrultusunda geliştirilmesi,

plan amaçları,

 • Yapılaşma koşullarının kendi içinde tutarlı, sade, net ve anlaşılabir hale getirilmesi,
 • İmar adası ve cadde sokak ölçeğinde bütünlük ve devamlılığın sağlanmasına dönük uygulama araçlarının geliştirilmesi,
 • 1986 onaylı plan ile revizyon plan yapımı aşamasındaki mer’i plan kararlarının, imar planı değişikliği ile gerçekleşmiş farklılıklarının ortaya konularak, özellikle kat yüksekliği ve sosyal altyapı alanlarındaki farklılıkların plan bütününde, uygulama görme, inşa edilme, mülkiyetinin el değiştirip değiştirmediği, alanın yerleşim ve mülkiyet dokusunun yeni bir düzenleme ile yeni bir imar uygulamasına uygun olup olmaması, hemşerilik duygularının zedelenip zedelenmediği, konuya ilişkin farklı imar uygulamaları ile çözüm bulunabilme olanakları, yapılan tadilatların yarattığı eğilim, planın uygulanmasını etkileyecek Vize yerleşmesinin sosyo- kültürel ve sosyo- ekonomik koşulları gibi konular planın adalet anlayışı çerçevesinde analiz edilerek, birbiri içinde dışsal zarar oluşturmayacak şekilde plan kararlarının üretilmesi,
 • Meskun veya gelişme alanı olması, uygulanabilirlik olasılığı düşünerek yol devamlılıklarının sağlanması, bölgenin arazi kullanım kararına göre teknik standardının sağlanması,
 • Yaya yolları, yeşil akslar, sosyal altyapı alanları, bisiklet yollarının,  “Cittaslow (Yavaş Şehir)” kimliği ve erişilebilirlik kriterlerine uygun olarak, kent yeşil sistemi ve yaya aktivite alanları olarak bütüncül olarak değerlendirilmesi,
 • Plan uygulandığında görmek istediğimiz perspektife uygun olarak diğer yandan ilgili idarenin plan uygulamasında karşılaştığı problemlerin minimize edilmesi dönük uygulama araçlarının plan notları ile geliştirilmesi, yöntem ve yaklaşımları doğrultusunda,

Şehircilik ile tasarım, ilke ve prensipleri çerçevesinde incelenmiş, genelde konu ile ilgili tüm parsellerin imar hakları açısından ve karşılıklı haklar korunarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Bu bağlamda;  plan nüfusunun ihtiyacı olan, sosyal ve teknik altyapı alanlarının da yeni yapılacak imar düzenlemesi ile yönetmeliklerde belirtilen standartlarda temin edilmesi gerekliliği dikkate alınarak yoğunluk arttırıcı kararlardan kaçınılmıştır.

Düzenlemeler; yöre halkının plandan beklentileri, her ne kadar plan öncesi yapılan anket çalışmaları ile tespit edilmeye çalışılsa da planlama sürecinin önemli bir parçası olan askı ve itirazların alındığı süreç bu bağlamda da katılımın sağlanması noktasında önemli görülerek, lokal ve parçacıl bir tadilat mantığı ile değil plana son halinin verilmesi şeklinde bütüncül bakış açısı ile çalışılmıştır.

Değerlendirme Kapsamını; Vize Belediye Meclisi’nin 13.11.2020 tarih, 71 sayılı kararı ile onaylanarak 16.11.2020 ile 16.12.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan Vize (Kırklareli) İlave Ve Revizyon İmar Planına yapılmış olan itirazlara ilişkin belediye meclisinin almış olduğu 30.12.2020 tarih 75 sayılı karar, Vize Belediye Başkanlığı’nın 08.03.2021 tarih 5178 sayılı, 22.03.2021 tarih 5261 sayılı, 12.04.2021 tarih 11213 sayılı yazısı ve 09.04.2021 tarihli Vize Belediyesi imar komisyon toplantısı kararının iletildiği 14.04.2021 tarih 11228 sayılı belediye yazısı ile iletilen talepler ve plan bütününde değerlendirmeye bağlı tarafımızca yapılan önerilere ilişkin konular oluşturmaktadır.

Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerinden doğru, gelişme alanları için “3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz”  hükmü, plan notu olarak korunmuştur.

3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi güncel hali ile;

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 

 1. Bu maddede geçen “cami” ibaresi, 15/7/2003 tarihli ve 4928 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, “ibadet yeri” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu bölüm başlığı “İfraz ve Tevhid İşleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu madde başlığı “Arazi ve arsa düzenlemesi:” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 6685 Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez.

(1)(2) (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, suyolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyonalanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının, bu fıkrada belirtilen kullanımlar için düzenleme ortaklık payı düşülmesini müteakip kalan Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanması esastır. Ancak taşkın kontrol tesisi için yeterli alanın ayrılamaması durumunda, düzenleme ortaklık payının ikinci fıkrada belirtilen oranı aşmaması şartıyla, düzenlemeye tabi diğer arazi ve arsaların yüz ölçümlerinden bu fıkradaki kullanımlar için öncelikle düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra ikinci fıkrada belirtilen orana kadar taşkın kontrol tesisi için de ayrıca pay ayrılır. Kapanan imar ve kadastro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Üçüncü fıkrada belirtilen, bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili olanlar bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili belediyesi adına, diğer alanlar ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilir.

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, üçüncü fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar, tescil harici alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanır. Bu yöntemlerle karşılanamaması hâlinde belediye veya valilikçe kamulaştırma yoluyla tamamlanır. Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu madde hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esastır. Ancak, her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit edilerek tescil edilen parsellerden, imar planında umumi hizmet alanlarına rastladığı için terk edilen veya bağışlanan alanların toplam parsel alanına oranı, yeni yapılacak parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan farkı kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Belediye veya valiliğin; parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapması ve onaylaması esastır. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumludur.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme ortaklık payı alınamadığı hâllerde bu payın miktarı, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele dönüştürülebilir.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bedel takdiri 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespiti esasları da gözetilerek 6/12/2012tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilir. Tespit edilen bedel tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir ve bu bedelin tamamı ödeme tarihinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında güncellenmek suretiyle ödenmedikçe devir yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez. Bedelin tamamen ödenmesi hâlinde taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin edilir.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki eşdeğer alandan verilir.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler; hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle getirilebilir.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Uygulama imar planında hüküm bulunmaması hâlinde yönetmelikte belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.

(Mülga fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) (Mülga fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) (Mülga fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) (1) Bu fıkrada yer alan “otuzbeşini” ibaresi, 3/12/2003 tarihli ve 5006 sayılı Kanunun 1 inci madddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu fıkraya “saha,” ibaresinden sonra gelmek üzere “düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “kırkını” ibaresi “kırk beşini” şeklinde değiştirilmiştir. 6686 (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır. Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir. Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler. Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.

(Ek fıkra:14/2/2020-7221/7 md.) Bu madde kapsamında yapılmış olan imar uygulamalarının kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla iptal edilmesi nedeniyle; davaya konu parselin imar planı kararları ile umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi veya iptal edilen uygulama ile tahsis ve tescil edilmiş parsellerde hak sahiplerince yapı yapılmış olması ve benzeri hukuki veya fiili imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak uygulama öncesi kök parsellere dönülemeyeceğinin parselasyon planlarını onaylamaya yetkili idarelerin onay merciince tespiti halinde, öncelikle davaya konu parselin hak sahiplerinin muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içerisinde idarece uygun bir yer tahsis edilir veya anlaşma olmaması halinde davacı hak sahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenir.

(Ek fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

şeklinde olup, maddede özellikle 2003 ve 2019 yılında yapılan değişiklikler ile düzenleme ortaklık payı oranı (%35 -%45) ve düzenleme ortaklık payı içerisinde değerlendirilecek tesis ve alanlara ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Yine 18. Madde uygulamalarında karşılaşılan, meskun alanlarda uygulama, 18. Madde veya farklı kanun maddeleri ile uygulama görmüş alanların tekrar uygulama görmesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar getirilerek uygulamanın önü açılmıştır.

Revizyon plan çalışmasının temel sorunsallarından olan sosyal altyapı alanlarının yönetmelikte istenilen standartta sağlanması konusu, plan yapıldığı dönem ile günümüz mevzuatı arasındaki farklılıklardan dolayı zorlanılan bir konu olmuş, meskun alanlarda dokunun oluşması, mülkiyetin el değiştirmesi, yeni önerilerin kamulaştırma gerektirmesi bu bağlamda kamu mali kaynak olanakları düşünülerek özellikle gelişme alanlarında inşaat alanları mümkün olduğunca korunmaya gayret edilip,  vatandaş kat talebine uygun alternatifler geliştirilerek, hem yakın çevre hem kent geneli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sosyal altyapı standartlarını iyileştirmeye dönük çalışma yapılmıştır.

Kadastral durum işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde,  plan notları ve açıklama raporuyla bir bütün olarak hazırlanan toplam 28 paftadan oluşan planın 20 paftasında düzenleme yapılmıştır. Düzenleme yapılan paftalar ve yapılan 21 adet düzenlemeye ilişkin liste;

1. E19C 16A 3B - 21Numaralı Düzenleme,

2. E19C 16A 3C - 4 ve 15 Numaralı Düzenlemeler,

3. E19C 16A 4A - 3 Numaralı Düzenleme,

4. E19C 16A 4B - 1 ve 2 Numaralı Düzenlemeler,

5. E19C 16A 4C – 5, 6 ve 7 Numaralı Düzenlemeler,

6. E19C 16A 4D - 3 Numaralı Düzenleme,

7. E19C 16B 4D - 15 Numaralı Düzenleme,

8. E19C 16C 1A -  15 Numaralı Düzenleme,

9. E19C 16C 1C - 21 ve 28 Numaralı Düzenlemeler,

10. E19C 16C 1D – 12, 21 ve 27 Numaralı Düzenlemeler,

11. E19C 16C 2C - 14 Numaralı Düzenleme,

12. E19C 16C 2D - 14 ve 21 Numaralı Düzenlemeler,

13. E19C 16C 3A - 14 ve 21 Numaralı Düzenlemeler,

14. E19C 16C 3B -  14 ve 21 Numaralı Düzenlemeler,

15. E19C 16C 4B - 21 Numaralı Düzenleme,

16. E19C 16D 1B - 5, 23 ve 25 Numaralı Düzenlemeler,

17. E19C 16D 1C - 14 Numaralı Düzenleme,

18. E19C 16D 2A - 8, 10, 13, 18, 22 ve 25 Numaralı Düzenlemeler,

19. E19C 16C 2B - 9, 11, 16, 17, 19, 20, 25 ve 26 Numaralı Düzenlemeler,

20. E19C 16D 2C - 12, 21, 24 ve 25 Numaralı Düzenlemeler,

21. E19C 16D 2D – 14, 21 ve 26 Numaralı Düzenlemeler,

şeklindedir.

 

 

 1. VİZE (KIRKLARELİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ASKI SÜRECİ SONRASI
  1.  1 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Namık Kemal Mahallesi 3 sıra numarası ile belirtilen 330 ada 6 parsel numaralı gayrimenkul talebi üzerine çalışılmış olup, imar planının E19C 16A 4B numaralı paftasında yer almaktadır. 330 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı, 321 ada, 4 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

Kamuya ayrılan düzenleme ortaklık oranının %45 den fazla olması nedeniyle hazırlanan taslağın yol devamlılıkları, oluşacak yapı düzeni dikkate alınarak plan sosyal ve altyapı standartları çerçevesinde değerlendirilirken park alanının fonksiyonel niteliğinin korunumuna dikkat edilerek tekrar çalışılmıştır.

 

Harita 1. 1 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_1.JPG

 

 

  1. 2 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Namık Kemal Mahallesi 4 sıra numarası ile belirtilen 332 ada 4 parsel numaralı gayrimenkul talebi üzerine değerlendirme yapılmış olup imar planının E19C 16A 4B numaralı paftasında yer almaktadır. 332 ada 1, 2, 3 ve 5 parsel numaralı, 334 ada 1, 2, 3, 5, 6 ve 17 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

İlgili taleple birlikte iletilen taslakta 12 metrelik taşıt yolu güzergahında, 332 ada 4 parsel numaralı gayrimenkulün bütünlüğünün korunmaya çalışılarak değişiklik yapıldığı görülmekte olup plan tasarısı esnasında, öneri taslakta ilgili gayrimenkul için gösterilen bütünlüğün korunumu endişesi tarafımızca da taşınmış olup, plan genelinde de diğer tasarım prensipleri ve yol teknik altyapısı uygun olduğu sürece parsellerin bütünlüğünün korunması için çaba sarfedilmiştir. Ancak konu 12 metrelik yol, topografyanın eğimli olmasına ve yerleşik alanın dokusuna bağlı olarak, plan genelinde toplayıcı ve dağıtıcı nitelikteki ana yol genişlikleri 15 ve 20 metre iken bu bölgede 12 metre olarak tasarlanabilmiştir. Bölge için ana yol niteliği olan bu yolun güzergahı özellikle araç kullanıcıları açısından görüş mesafesinin korunumu açılarından önemlidir. Her en kesit yolun; taşıt veya yaya yolu olma özelliği gibi niteliklerine bağlı teknik standartta olması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 1986 onaylı planda da yol güzergahının planda önerildiği şeklinde olduğu, sonradan plan tadilatı ile değiştirildiği plan ön çalışmaları esnasında görülmüş olup, yolun 1986 planında olduğu şekilde geçirilmesi uygun bulunmuştur. Yine plan revizyonunun ana sorunsallarından biri olan plan kat yüksekliklerinin plan bütününde değerlendirilerek, 1986 yılı kat yüksekliği verileri ile plan değişikliği yöntemi ile artış yapılan alanların tespit edilerek, mevcut arazi kullanım verileri, plan gerçekleşme durumu, mülkiyetin 3 şahıslara devir oranları incelenerek plan bütününde kendi içinde tutarlılığı olan kat rejimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda ilgili gayrimenkulün bulunduğu bölgenin 2 kattan 3 kata çıkmış olma durumunun bir avantaj olduğu görülmüş planın mevcut haliyle korunması yönünde görüş oluşturulmuştur. İncelemeler esnasında aynı bölgede 7 metelik yol güzergahı üzerinde terk ve yoldan ihdas durumuna bakıldığında parsellerin haklarını birbirine göre daha dengeleyecek, uygulamayı kolaylaştırıcı yeni cephe çalışması yapılması uygun bulunmuştur.

 

Harita 2. 2 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_2.JPG

  1. 3 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Namık Kemal Mahallesi 5 sıra numarası ile belirtilen 309 ada 15 parsel numaralı gayrimenkul talebi üzerine çalışılmış olup imar planının E19C 16A 4A ve E19C 16A 4D numaralı paftalarında yer almaktadır. 309 ada 15 parsel numaralı gayrimenkulü kapsamaktadır.

İmar planı dışına çıkarılma talebi plan ana kararları doğrultusunda uygun görülmemiş olup bu perspektifte konut dışı çalışma alanları kapsamında imalathane fonksiyonu verilerek yeniden düzenlenme yapılmıştır.

 

Harita 3. 3 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_3.JPG

 

    

 

  1. 4 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Mehmet Akif Mahallesi 4 sıra numarası ile belirtilen 258 ada 6 parsel numaralı, 5 sıra numarası ile belirtilen 258 ada 8 parsel numaralı, 6 sıra numarası ile belirtilen 258 ada 8 parsel numaralı gayrimenkullerin ada içerisinden geçen yol kaldırma ve 258 ada 10 parsel numaralı yola cephesi olmayan gayrimenkul için tevhid koşulunun getirilmesi yönündeki talep ada bütünü ve yakın çevresi ile birlikte değerlendirilerek yeni ada düzeni ile birlikte yapılaşma koşulları tekrar irdelenerek çalışma hazırlanmıştır.

İmar planının E19C 16A 3C numaralı paftasında yer almakta olup 258 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 27, 28, 31 ve 32 parsel numaralı, 260 ada 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16 ve 17 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 4. 4 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_4.JPG

 

 

  1. 5 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında 80 sıra numaraları ile iletilen, Gazi Mahallesi 370 ada 2 parsel numaralı, 9 sıra numarası ile iletilen 368 ada 3 parsel numaralı, 10 sıra numarası ile iletilen 368 ada 2 parsel numaralı ve 11 sıra numarası ile belirtilen 370 ada 2 parsel numaralı, 28 sıra numarası ile belirtilen 370 ada 1 ve 3 parsel numaralı, gayrimenkullerin yol kaldırma taleplerinin ada bütününde değerlendirilmesi yönünde hazırlanan öneri taslağın tarafımızca değerlendirilmesi talebi üzerine çalışma yapılmıştır.

İmar planının E19C 16A 4C ve E19C 16D 1B numaralı paftasında yer almakta ve 367 ada 5 parsel numaralı, 386 ada 1 parsel numaralı, 368 ada 1 ve 2 parsel numaralı, 370 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı ve 372 ada 2 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamakta olup aynı nitelikte 3 talep birarada değerlendirilmiştir. Dere ıslah projesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurum görüşü, yol devamlılıkları ve yapılan imar uygulaması dikkate alınarak çalışma yapılmıştır.

 

Harita 5. 5 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_5.jpg

 

 

  1. 6 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Gazi Mahallesi 15 sıra numarası ile belirtilen 374 ada 3 parsel numaralı, 16 sıra numarası ile belirtilen 374 ada 11 parsel numaralı, 30 sıra numarası ile belirtilen 374 ada 5 parsel numaralı, imar planının E19C 16A 4C numaralı paftasında yer alan gayrimenkuller için hazırlanan taslak; yol güzergahları açısından dikkate alınmış ancak plan genelinde oluşturulan kat rejimi bozulmadan, bu anlamda plan kararı dikkate alınarak düzenlenmesi uygun bulunarak çalışma yapılmıştır.

İmar planının E19C 16A 4C numaralı paftasında yer alıp 374 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ve 11 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 6. 6 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_6.JPG

 

 

 

  1. 7 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Gazi Mahallesi 26 sıra numarası ile belirtilen 383 ada 43, 46 ve 47 parsel numaralı, 27 sıra numarası ile belirtilen 383 ada 48 parsel numaralı gayrimenkuller için imar durumu aşamasında aplikasyon krokisi istenmesi, yönünde alınan karar incelemesinde; imar durumu ve uygulaması esnasında istenilen belgelerin imar mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş olması nedeniyle tek parsel ölçeğinde not ilavesi uygun olmamakla birlikte kadastral duruma göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi yönünde çalışma yapılmıştır.

383 ada 20, 21, 22, 23, 34, 41, 43, 45, 46 ve 48 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamakta olup imar planının E19C 16A 4C numaralı paftasında yer almaktadır.

     

Harita 7. 7 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_7.JPG

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 8 NUMARALI DÜZENLEME: 

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Devlet Mahallesi 6 sıra numarası ile belirtilen 5 ada 10 parsel numaralı, 7 sıra numarası ile belirtilen 5 ada 11 parsel numaralı, 8 sıra numarası ile belirtilen 5 ada 12 parsel numaralı, 9 sıra numarası ile belirtilen 5 ada 12 parsel numaralı, 10 sıra numarası ile belirtilen 5 ada 15 parsel numaralı gayrimenkullerin ruhsatlı yapılar nedeniyle hazırlanan taslaktaki haliyle düzenlenmesi yönündeki kararın, çevre yapılaşma, plan ana kararları ve ruhsatlı yapılar dikkate alınarak düzenlenmesi uygun bulunarak çalışma yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2A numaralı paftasında yer alıp, 5 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25 ve 26 parsel sayılı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

    

Harita 8. 8 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_8.JPG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 9 NUMARALI DÜZENLEME:

 Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Devlet Mahallesi 46 sıra numaraları ile iletilen 417 ada 6 parsel numaralı, 47 sıra numaraları ile iletilen 417 ada 4 parsel numaralı ve 48 sıra numaraları ile iletilen 417 ada 7 parsel numaralı gayrimenkullerin ada numarasının 10 olduğu ve Devlet Mahallesi 11, 12, 13 ve 14 sıra numaraları ile iletilen 10 ada 1 parsel numaralı, 15 sıra numarası ile iletilen 10 ada 2 parsel numaralı, 16 sıra numarası ile iletilen 10 ada 13 parsel numaralı, 17 sıra numarası ile iletilen 10 ada 18 parsel numaralı, 18 sıra numarası ile iletilen 10 ada 23 ve 13 parsel numaralı, 19 sıra numarası ile iletilen 10 ada 16 parsel numaralı, 20 sıra numarası ile iletilen 10 ada 23 parsel numaralı gayrimenkul talepleri ile içeriğinin aynı olduğu tespit edilmiş olup, imar adası için hazırlanan taslaktaki haliyle düzenlenmesi yönündeki karar, çevre yapılaşma, plan ana kararları ve ruhsatlı yapılar dikkate alınarak çalışma yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer alıp 10 numaralı adayı kapsamaktadır.

 

Harita 9. 9 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_9.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 10 NUMARALI DÜZENLEME:

 Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Devlet Mahallesi 24, 25, 26 ve 27 sıra numaraları ile belirtilen 51 ada 3 parsel numaralı gayrimenkul ve imar adası için hazırlanan taslaktaki haliyle düzenlenmesi yönündeki kararın idari tesis içerisinde kalan 3 parsel numaralı gayrimenkulün kamulaştırma gerektirmeden takas yöntemi ile mülkiyet işlemlerinin çözülebilmesi için 3 parsel numaralı gayrimenkul büyüklüğü kadar alanın 5 ve 4 parsel numaralı gayrimenkullerin güney kısmında konut kullanımı ayırılarak hazırlanan taslak uygun görülerek düzenleme hazırlanmıştır.

İmar planının E19C 16D 2A numaralı paftalarında yer almakta olup 51 ada 3, 4 ve 5 parsel sayılı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 10. 10 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_10.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 11 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Devlet Mahallesi 54 sıra numaraları ile belirtilen 15 ada 2 parsel numaralı, gayrimenkul ile ibadet alanı arasındaki 7 metrelik yolun 5 metreye düşürülmesi talebi; ada bütününde incelenerek parsellerin yola terk ve yoldan ihdas durumları, 7 metrelik yoldan mahreç alan parsel olmaması, ibadet alanı mevcut olmakla birlikte asgari alan büyüklüğü standartlarının altında olması nedenleri ile tercih kamu yönünde kullanılarak, yolun 5 metre olarak düzenlenmesi ve imar uygulaması esnasında yoldan ihdas işlemlerini minimize etmeye dönük imar hattı düzeltmesi içerikli düzenleme yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer alıp 15 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı, 30 ada 125, 137 ve 140 parsel sayılı, 151 ada 1, 2, 5, 6 ve 7 parsel numaralı, 153 ada 10 ve 25 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 11. 11 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_11.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 12 NUMARALI DÜZENLEME;

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Devlet Mahallesi 55 ve 56 sıra numaraları ile belirtilen 30 ada 30 parsel numaralı, gayrimenkulden geçen 7 metrelik yolun kaldırılması yönündeki meclis kararı olumlu görülmüş olup, kaldırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

İmar planının E19C 16C 1D ve E 19C 16D 2C numaralı paftalarında yer alıp, 30 ada 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 115 ve 121 parsel sayılı gayrimenkulleri kapsamaktadır. Plan değişikliği sınırı içerisinde 3 adet parsel numarası okunmayan parsel olup, düzenleme plan değişikliği sınırı alanını kapsamaktadır.

 

Harita 12. 12 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_12.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 13 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Devlet Mahallesi 61 sıra numarası ile iletilen 4 ada 47 ve 48 parsel numaralı, 62 sıra numarası ile iletilen 4 ada 34, 35, 36, 37 ve 38 parsel numaralı,  63 sıra numarası ile b 4 ada 42 parsel numaralı, imar planının E19C 16D 2A numaralı paftasında yer alan gayrimenkullerin yapı yaklaşma hattının kaldırılması içerikli meclis kararı; diğer yapı nizamlarında olduğu gibi özellikle bitişik nizam olan yapı adalarında yan bahçe de olmaması nedeniyle, cadde ve sokak ölçeğinde analizler yapılarak ön bahçe oluşturma, sokak perspektifini uyumlu hale getirme diğer yandan arka bahçelerin mevcut parsel derinlik ve büyüklüklerinin çok farklı olmasına bağlı arka bahçelerin; aktif olarak açık alan, bahçe olarak kullanıma uygun olmayan, kent hava sirkülasyonunu engelleyen, yapıların uygun güneşlenmesine imkan vermeyen, fiziksel çevre kontrolü açısından olumsuz, acil durumlarda müdahale edilmesi zor olan, görsel estetik, temizlik açılarından olumsuzluklar içeren köhneme alanlarına dönüştüğü görülerek, ada bütününde mülkiyet ve teşekkül durumu analiz edilerek, bahçe mesafesi ve kullanımına ilişkin geliştirilen;

(2.10.3 maddesi) Minimum arka bahçe mesafesi 3 metre olup arka cephe istikameti mevcut arka cephe teşekkülleri, kademe hattı veya ada orta çizgileri değerlendirilerek belediyesince belirlenebilir. Tüm yapı nizamlarında arka cephe istikameti aranacaktır.”,

(2.10.6.maddesi) Bitişik nizam imar adalarında ön bahçe ve köşe başında yer alan parsellerde bahçe mesafesi; ilgili yolda uygulanan ön bahçe mesafesi dikkate alınarak belirlenecektir.”

“(2.10.7. maddesi) Aynı imar adasında bitişik nizam ve ayrık nizam bulunması halinde, bitişik nizam ile ayrık nizamın komşu olduğu parsellerde minimum 3 metre bahçe mesafesi bırakılmalıdır.”,

“(2.10.8. maddesi) Bahçe mesafeleri düşüldükten sonra yapı cephesinin 6 metrenin altına düştüğü ayrık nizam önerilen imar adalarında ikili veya üçlü blok nizam uygulaması yapmaya belediyesi yetkilidir. Mimari projelerin bu tercihler çerçevesinde iç avlulara çıkış sağlayacak şekilde hazırlanması esastır.”,

(2.10.13. maddesi) Bitişik Nizam yapı adalarında yapı derinlikleri planlara işlenmiş olup, ada bazlı uygulamalar ile iç avlular ortak alan olarak düzenlenebileceği gibi, kat mülkiyeti kanununa tabi olarak yapılacak yapıların ortak alanı veya zemin kat kullanımına ayrılarak düzenlenebilir.”

 

şeklindeki plan notları ile uygulama unsurları alternatifli şekilde üretilmeye, belirtilen konuların olumsuz etkileri minimize edilmeye çalışılmıştır. Konu bu perspektifte incelenerek yeni düzenleme yapılmıştır.  Ayrıca imar adası cephe hatları yola terk ve yoldan ihdas durumları imar parseli üzerinden inşaat alanı hesaplanacağı için yoğunluk arttırıcı olmaması refleksiyle incelenerek, düzenleme yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2A numaralı paftasında yer almakta olup 4 numaralı ada içindeki gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 13. 13 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_13.JPG

 

 

 

 

 

 

  1. 14 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Evren Mahallesi 3 sıra numaraları ile belirtilen, imar planının E19C 16C 2D numaralı paftasında yer alan “Küçük Sanayi Alanı” içerisinde yer alan meslek lisesi yanında camii alanı planlanması yönünde hazırlanan taslak ve Belediyesinin 18. Madde konusunda ön çalışma yapmış oldukları ve düzenleme ortaklık oranının yüksek olduğu bilgisini şifahen iletmeleri üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmede; ibadet alanı talebinin vatandaşların talebi üzerine yapılması ayrıca plan sosyal altyapı ihtiyacı olarak da uygun olduğu, bu kapsamda mevzuatta “Şehirde yaşayanların günlük bakım, tamir, servis ve küçük ölçekli imalat ihtiyaçlarının karşılanabileceği, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan atölye, imalathane ile depoların yerleşmelere yakın veya kolay ulaşılabilir yerlerinde yapılabildiği alanlardır.” olarak tanımı yapılan Küçük Sanayi Alanına dair imar uygulaması yapılacak alan ile güneyde imar uygulaması yapılmış alan, yol devamlılıkları, büyük araç kullanım ve manevrasına uygun en dar taşıt yolu en kesiti 12 metre olacak şekilde, çalışan nüfusun dinlenme, yaya olarak güvenli erişebilme ve temiz çevre ihtiyaçlarına cevap verecek,  ada büyüklükleri dengeli bölge için ihtiyaç duyulan sosyal altyapı ihtiyacı karşılanan, konut ve sanayi alanları arasında fiziksel çevre kontrolü anlamında tampon oluşturacak yeşil alan önerisi gibi niteliklerde bütünleşik olarak değerlendirilmesi uygun görülerek tarafımızca düzenleme hazırlanmıştır.

Düzenleme kapsamında Küçük Sanayi alanlarına ilişkin; “küçük sanayi alanlarında minimum parsel genişliği 8 metre, minimum parsel derinliği 20 metredir.” Plan notunun ilavesinin uygun görülmüştür.

Ayrıca plan notları 2.2 maddesindeki ARALIK 2016 TARİHİNDE İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONANAN VİZE (KIRKLARELİ) İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.” İfadesi, onay merci yanlışlığı dolayısıyla “26.12.2016 TARİHİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YERBİLİMSEL ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN VİZE (KIRKLARELİ) İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR. şeklinde değişiklik Banka teklifi ile hazırlanmıştır.

İmar planının E19C 16C 2D, E19C 16C 2C ve E19C 16D 1C numaralı paftalarında yer almakta olup, plan değişiklik sınırı ile tanımlanan alan içerisindeki gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 14.14 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_14.JPG

     

Harita 15. 14 Numaralı Düzenleme - Plan Notu

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\SFRT.jpg

Harita 16. 14 Numaralı Düzenleme - Plan Notu

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\GÖRSEL_1000.jpg

  1. 15 NUMARALI DÜZENLEME: 

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Evren Mahallesi 9 sıra numaraları ile iletilen 498 ada 130 ve 131 parsel numaralı gayrimenkullere ilişkin talebin haklı olduğu ve 498 ve 132 numaralı adalarda plan hattının tescilli parselasyon hattına uygun olarak düzeltilmesi yönündeki meclis kararı uygun görülerek yol devamlılığı esasıyla çevresi ile değerlendirilerek düzenleme hazırlanmıştır.

İmar planının E19C 16A 3C ve E19C 16B 4D numaralı paftalarında yer alıp, 132 ada 57, 58 ve 59 parsel numaralı, 498 ada 130 ve 131 parsel numaralı, 132 ada 130 ve 131 parsellerin güneyinde parsel numarası belli olmayan 2 parsel ile 64 ada 14 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 17. 15 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_15.JPG

 

 

 

 

  1. 16 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Evren Mahallesi 20 sıra numaraları ile iletilen 121 ada 139 parsel numaralı gayrimenkulün; 142 ve 140 parsel numaralı gayrimenkullerdeki ruhsatlı yapılaşmalar dikkate alınarak imar hattının Bağlar Caddesinde, kadastro hattına çekilmesi, 121 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı gayrimenkullerin olduğu hatta 7 metrelik yol planlanması, 316 ada 1 ve 3 parsel numaralı gayrimenkuller ile 121 ada 1 ve 2 parsel numaralı gayrimenkuller arasında kalan yolun kaldırılarak imar adasına dahil edilmesi, 139 parsel numaralı gayrimenkulde plana göre köşe başı parsel olarak imar durumu düzenlemesi talebi ile Evren Mahallesi 40 sıra numaraları ile iletilen121 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı gayrimenkullerin; 142 ve 140 parsel numaralı gayrimenkullerdeki ruhsatlı yapılaşma dikkate alınarak imar hattının Bağlar Caddesinde, kadastro hattına çekilmesi, 121 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı gayrimenkullerin olduğu hatta 7 metrelik yol planlanması, 316 ada 1 ve 3 parsel numaralı gayrimenkuller ile 121 ada 1 ve 2 parsel numaralı gayrimenkuller arasında kalan yolun kaldırılarak imar adasına dahil edilmesi, 139 parsel numaralı gayrimenkulde plana göre köşe başı parsel olarak imar durumu düzenlemesi talebinin içeriğinin aynı olduğu, yapılan incelemede ruhsatlı yapılar ve daha önceki imar durumu dikkate alarak imar adası cephe hattının düzeltilebileceği, mahreç vermeyen ancak kadastral yol olarak var olan 121 ada 1, 2 ve 316 ada 1ve 3 parsel numaralı gayrimenkuller arasından geçen 5 metrelik yaya yolunun 316 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı gayrimenkulleri etkilemesi, ada kullanımlarından birisinin konut birisinin ticaret + konut (TİCK) kullanımında olması, talep edilen yolun kuzeyden gelen 7 metrelik yolun devamı olmakla birlikte güneyde taşıt yolunu karşıladığı 5 metrelik yol ile birbirini ikame eder nitelikte olduğu düşünülerek yol değişikliği konusunda planın mevcut hali ile korunması yönünde görüş oluşturulmuştur.

İmar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer almakta olup 121 ada 1, 2, 139, 140 ve 142 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 18. 16 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_16.JPG

  1. 17 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Evren Mahallesi 61 ve 62 sıra numaraları ile iletilen 154 ada 13 parsel numaralı gayrimenkulün talebinin 21 sıra numaraları ile iletilen 154 ada 4 parsel numaralı, gayrimenkul talebi ile aynı içerikli olduğu görülmekte olup, yapı yaklaşma hattının kaldırılması talebi konusunda plan notları, bitişik nizam yapılaşmaya ilişkin belirlenen planlama esasları ve plan notları çerçevesinde mülkiyet dokusu, ada derinlik ve genişlik ölçüleri dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer alan 54 numaralı adadaki gayrimenkulleri kapsamaktadır.

Harita 19. 17 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_17.JPG

 

 

  1. 18 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Askı sonrası düzenlemeler kapsamında yapılan çalışmalar esnasında imar planının E19C 16D 2A paftasında yer alan 31 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların çevresi için önerilmiş olun yapılaşma koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde TAKS VE KAKS değerinde yanlışlık olduğu görülmüş olup, 0.30 olan TAKS değerinin 0.40 olarak, 1.20 olan KAKS değerinin 1.60 olarak düzeltilmesi Banka tarafından önerilerek düzenleme hazırlanmıştır.

İmar planının E19C 16D 2A paftasında yer almakta olup, 31 ada 1 ve 2 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 20. 18 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_18.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 19 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Evren Mahallesi 15 sıra numaraları ile iletilen 132 ada 16 parsel numaralı gayrimenkulün 7 metrelik yolun kaldırılarak, yeşil alan ve 5 metrelik imar yolunun imar parseline dahil edilmesi talebinin, 31 sıra numarası ile iletilen taleple aynı içerikli olduğu görülmüş olup 7 metrelik yol genişliği ve devamlılığı korunmak üzere parsellerin cephe koşulları, yeşil alanı ikame edecek erişim mesafesinde yeşil alan olması konuları dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2B numaralı paftalarında yer alıp, 132 ada 16 parsel numaralı gayrimenkulü kapsamaktadır.

 

Harita 21. 19 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_19.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 20 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında Evren Mahallesi 43 ve 45 sıra numaraları ile iletilen taleplerin aynı içerikli olduğu, 133 ada 276, 277, 246 ve 247 parsel numaralı, imar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer alan gayrimenkullerin imar parseli olması nedeniyle yeşil alanın kaldırılarak konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde alınan karar iletilmektedir. İlgili gayrimenkullerin plan kararlarındaki süreç içerisindeki değişimler ve kent içi konumları dikkate alınarak inceleme yapıldığında, 133 ada 246 ve 247 parsel numaralı gayrimenkullerin 1986 onay tarihli planda da yeşil alan olup, sonradan tadilat ile konut alanına dönüştürüldüğü görülmekte olup yeşil aks üzerinde de yer alması nedeniyle konut alanına çevrilmeleri uygun görülmemiş, 133 ada 276 ve 277 parsel numaralı gayrimenkullerin konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer alıp 133 ada 276 ve 277 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

 

Harita 22. 20 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_20.JPG

 

 

 

 

 

 

  1. 21 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize (Kırklareli) Belediye Meclisi 30.12.2020 Tarih 75 Sayılı Meclis Kararında 84 sıra numarası ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak ifade edilen “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” gereğince alt ölçeklerde konut dışı kentsel çalışma alanlarının fonksiyonel kullanımına ilişkin açılım yapılan ve bu bağlamda “toplu iş yeri” olarak ifade olunan alanların imalathane ve depolama alanı olarak ayrıştırılarak düzenleme yapılması yönündeki talebin değerlendirmesinde; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği atfıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde, konut dışı çalışma alanlarına ilişkin “Konut dışı kentsel çalışma alanı: Çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathanelerin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların, toptan ticaret pazarlama ve depolama alanlarının, konaklama tesislerinin, lokantaların, halı saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğün salonunun yapılabileceği kentsel çalışma alanları,” tanımından yola çıkılarak, imalathane ve depolama olarak ayrıştırılabileceği yönünde görüş oluşturulmuş, anılan yönetmelik ek gösterimlerinde depolama alanına dair gösterim olması nedeni ile plan notu ve plan gösterimleri ile kapsam belirlenerek, küçük sanayi güneyinde yer alan bölgede imalathane, konut alanlarına yakın bölgede depolama fonksiyonu önerisi, fiziksel çevre kontrolü açısından uygun görülerek düzenleme yapılmıştır.

Devlet Mahallesi 1 ve 2 sıra numarası ile iletilen 63 ada 58 ve 59 parsel numaralı,  imar planının E19C 16C 4B ve E19C 16C 3A numaralı paftalarında yer alan gayrimenkullerin eski imar planındaki hali ile korunması yönündeki talep için yakın çevresi ile birlikte değerlendirilerek çalışma yapılmış, imar planı değişikliğinin konut dışı çalışma alanına ilişkin düzenleme içinde yer alması nedeniyle aynı kapsamda değerlendirilmiştir.

İmar planının E19C 16C 1C, E19C 16C 1D, E19C 16C 3A,  E19C 16C 3B, E19C 16C 4B, E19C 16D 2C ve E19C 16D 2D numaralı paftalarında yer alıp tadilat sınırı ile tanımlanan alanı kapsamaktadır.

 

Harita 23. 21 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_21.JPG

Harita 24. 21 Numaralı Düzenleme – Lejant Değişikliği

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\VİZE_TADİLAT\1000\GÖRSEL_1000\Slayt18.JPG

Harita 25. 21 Numaralı Düzenleme - Plan Notu Değişikliği

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\VİZE_TADİLAT\1000\GÖRSEL_1000\Slayt19.JPG

Konutdışı cephe notu görseli

 

 

  1. 22 NUMARALI DÜZENLEME: 

Vize (Kırklareli) Belediyesi 22.03.2021 tarih, 5261 sayılı Belediye yazısı ile iletilen 31 ada 4 parsel sayılı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planının E19C 16D 2A numaralı paftasında yer alan gayrimenkul ile ilgili idari tesis alanı sınırının mülkiyet hattına çekilmesi talebi uygun görülerek düzenleme yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2A numaralı paftasında yer alıp, 31 ada 4 parsel numaralı gayrimenkulü kapsamaktadır.

 

Harita 26. 22 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_22.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 23 NUMARALI DÜZENLEME: 

Vize Belediyesi 08.03.2021 tarih, 5178 sayılı yazısı ile iletilen 45 ada 232 parsel sayılı gayrimenkulde meslek lisesi yapılmasına dönük mimari projelerin oluşturulduğundan bahsedilerek yükseklik koşulunun tekrar incelenmesi içerikli talep değerlendirmesinde, tarafımızca sosyal altyapı alanlarına ilişkin yapılaşma koşulu getirilme aşamasında, her yörenin yerel mimarisine, kent perspektifine siluetine uygun şekilde üretilmesi ideali olmakla birlikte çoğunlukla maliyetler açısından tip projeler ile yürütülme durumu ve işin ihalesi yapılan, uygulama aşamasına gelinen aşamada olması nedeniyle ilgili parseldeki yükseklik şartı kaldırılmış, uygulamayı rahatlatmak için plan sosyal ve altyapı alanlarına ilişkin “Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarında kat yüksekliği belirtilmeyen alanlarda; çevre kat yüksekliğini baz alarak belirlemeye belediyesi yetkilidir.” plan notu ilavesini içeren düzenleme hazırlanmıştır.

İmar planının E19C 16D 2A numaralı paftasında yer alıp, 45 ada 232 parsel numaralı gayrimenkulü kapsamaktadır.

Harita 27. 23 Numaralı Düzenleme

 

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_23.JPG

Harita 28. 23 Numaralı Düzenleme - Plan Notu Değişikliği

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_23_PLANNOTU.jpg

  1. 24 NUMARALI DÜZENLEME:

Kırklareli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 09.04.2021 tarih 371725 sayılı yazısının iletildiği Vize Belediyesi’nin 12.04.2021 tarih, 11213 sayılı yazıları ile iletilen mevcut tesis ve yapıların iki parsel tarafından da kullanıldığı, spor tesisinde belli müsabakaların yapılması, istenen tesis standardının sağlanması için iki parsel arasındaki yolun kaldırılması talebi uygun görülerek düzenleme hazırlanmıştır. 

İmar planının E19C 16D 1B numaralı paftasında yer alıp, 34 ada 13 ve 14 parsel numaralı gayrimenkulleri kapsamaktadır.

Harita 29. 24 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_24.JPG

 

 

  1. 25 NUMARALI DÜZENLEME:

Vize Belediyesi 14.04.2021 tarih 11228 sayılı Belediye yazısı ile 09.04.2021 tarihli Vize Belediyesi İmar Komisyon toplantısında belirlenen cadde ve sokaklarda TİCK alanı belirlenmesi talep edilmektedir. Ticari alan kullanımı sınıflaması içinde TİCK alanları, karma kullanım alanları olup, plan notların 2.14.  maddesindeTicaret + Konut Alanı (TİCK): Zemin katların ticari kullanıma ayrıldığı alanlardır. Konut girişinin ayrı planlanması zorunludur. Ticaret alanlarında parlayıcı, patlayıcı, gürültü, hava vb. çevre kirliliği yaratan ticari kullanımlar yer alamaz.” şeklinde tanımlanan alanlar olup, arazi kullanım verileri ve yol altyapı imkânları dikkate alınarak nüfus azaltıcı olması nedeniyle de düzenleme yapılmıştır.   

 

Açıklama: C:\Users\ILAYDA~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa10076.46715\t-tick-1.jpg Harita 30. 25 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_25.JPG

 

 

 

  1. 26 NUMARALI DÜZENLEME:

Plan bütününde yapılan incelemeler esnasında fark edilen 24 ada 2 parsel numaralı gayrimenkulün yapılaşma koşullarının net olmadığı görülerek ada bütününde belirsizliği gidermeye dönük düzenleme tarafımızca yapılmıştır.

İmar planının E19C 16D 2B ve E19C 16D 2D numaralı paftasında yer alıp, 24 ada 2 parsel numaralı gayrimenkulü kapsamaktadır.

 

Harita 31. 26 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_26.jpg

 

 

  1. 27 NUMARALI DÜZENLEME:

14 numaralı düzenlemede talep edilen ibadet alanına ilişkin plan bütününde yapılan değerlendirmede gözlemlenen özellikle meskun bölgede yer alan ibadet alanlarının alansal olarak yetersizliği ve dokudan ötürü rezerv alan ayrılamaması durumu karşısında her mahallede ve erişim mesafesi içerisinde sağlanması yaklaşımı doğrultusunda gelişme alanı içinde 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. maddesine göre uygulama yapılacak alan içerisinde yetersizliği görülmüş, otopark ve ibadet alanlarının düzenleme ortaklık payı içerisinde değerlendirilmesi durumları dikkate alınarak erişim mesafeleri düşünülerek otopark alanının bir kısmının ibadet alanı olarak değerlendirilmesi yönünde görüş oluşturulmuş olup, düzenleme Banka teklifi olarak hazırlanmıştır.

 

İmar planının E19C 16C 1D numaralı paftasında yer alıp, tadilat sınırı ile tanımlanan alanı kapsamaktadır.

Harita 32.  27 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_27.jpg

 

 

  1. 28 NUMARALI DÜZENLEME:

Sağlık tesisleri tesisin kent bütünü ve mahalle ölçeği hizmet gereksinmelerine göre çeşitlendirilirken özellikle aile sağlık birimi ölçeğinde erişim mesafeleri içerisinde ağlanması yaklaşımı ile planlanmış olup, plan bütününde yapılan değerlendirmede gözlemlenen her mahallede ve erişim mesafesi içerisinde sağlanması yaklaşımı doğrultusunda gelişme alanı içinde 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. maddesine göre uygulama yapılacak alan içerisinde yetersizliği görülmüş, otopark ve sağlık tesis alanlarının düzenleme ortaklık payı içerisinde değerlendirilmesi durumları dikkate alınarak erişim mesafeleri düşünülerek otopark alanının bir kısmının ibadet alanı olarak değerlendirilmesi yönünde görüş oluşturulmuş olup, düzenleme Banka teklifi olarak hazırlanmıştır.

İmar planının E19C 16C 1C numaralı paftasında yer alıp, tadilat sınırı ile tanımlanan alanı kapsamaktadır.

Harita 33. 28 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\İlayda KART\Desktop\vize\VİZE\ASKISONRASIİTİRAZLAR\vize tadilat\1000\GÖRSEL_1000\T_28.jpg

 

 

 1. VİZE (KIRKLARELİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI SÜRECİ SONRASI

Planlar, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Mekânsal planlama kademeleri ve ilişkileri başlığı, 6. Madde 2 bendinde belirtilen “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır”. Ibaresi ve 23. Maddesinde belirtilen “Nazım imar planında karar düzeyi ve içerikleri bakımından, uygulama imar planındaki detay kararlar alınmaması esas olup, uygulamaya dönük kararlar uygulama imar planlarında belirlenir.” Ibaresi, gereği aynı zamanda planların ölçeğine Uygun gösterimi olması prensibi ile plan hiyerarşisi içinde 1/1000 ölçekte yapılan düzenlemeler, 1/5000 planın uygulamaya esas olmamasına karşın planların sayısal olarak üretilmiş olması, askı sürecinin plan onay sürecinin parçası olması nedeni ile askı süreci sonrası değerlendirmelerinin de plana son halinin verilmesi şeklinde düşünülmesi nedenleri ile 1/5000 plan düzenlemeleri hazırlanmış, plan raporu ile bütünleşik olarak çalışılmıştır.

Düzenleme yapılan paftalar ve yapılan 5 adet düzenlemeye ilişkin liste;

1. E19C 16A - 1, 2, 3, 4, 5 ve 13 Numaralı Düzenlemeler,

2. E19C 16B – 12 ve 13 Numaralı Düzenleme,

3. E19C 16C - 6, 12, 18 ve 19 Numaralı Düzenlemeler,

4. E19C 16D - 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 ve 17 Numaralı Düzenlemeler,

5. E19D 20B - Düzenleme yapılmamakla birlikte plan bütünü değerlendirme gereği kapsama alınmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama plan ölçeğinde çalışılan 3, 4,12,16,17,18, 23, 24, 26 numaralı düzenlemelere dair 1/1000 ölçekli uygulama plan ölçeğini ilgilendirmeleri nedeni ile 1/5000 ölçekli düzenleme yapılmamıştır.

  1.  1.NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 1 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16a paftasında yeralmaktadır.

 

Harita 34. 1 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt1.JPG

  1.  2.NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 2 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16a paftasında yeralmaktadır.              

Harita 35. 2 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt2.JPG

 

 

 

  1. 3 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 5 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16a ve E19c 16d paftalarında yeralmaktadır.

Harita 36. 3 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\VİZE_TADİLAT\5000\GÖRSEL_5000_SON\DİKEY_5000.jpg

 

 

 

 

  1. 4 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 6 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16a paftasında yeralmaktadır.

Harita 37. 4 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt4.JPG

  1. 5 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 7 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16a paftasında yer almaktadır.

Harita 38. 5 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt5.JPG

 

 

 

  1. 6 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 21 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16c paftasında yeralmaktadır.

Harita 39. 6 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt6.JPG

  1. 7 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 8 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftasında yeralmaktadır.

Harita 40. 7 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt7.JPG

  1. 8 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 9 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftasında yeralmaktadır.

Harita 41. 8 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt8.JPG

  1. 9 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 10 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftasında yeralmaktadır.

Harita 42. 9 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt9.JPG

 

 

  1. 10 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 11 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftasında yeralmaktadır.

Harita 43. 10 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt10.JPG

 

  1. 11 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 13 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftasında yeralmaktadır.

Harita 44. Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt11.JPG

 

 

  1. 12 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 14 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16c paftalarında yeralmaktadır.

14 numaralı düzenleme kapsamında plan notları Genel Hükümler 7 maddesi, “26.12.2016 TARİHİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YERBİLİMSEL ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN VİZE (KIRKLARELİ) İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.” şeklinde Banka teklifi ile hazırlanmıştır.

Harita 45. 12 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt3.JPG

Harita 46. 12 Numaralı Düzenleme Plan Notu

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\edtga.jpg

 

 

  1. 13 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 15 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16a ve E19c 16b paftalarında yeralmaktadır.

 

Harita 47. 13 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt12.JPG

 

 

  1. 14 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 19 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftalarında yeralmaktadır.

 

Harita 48. 14 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt13.JPG

  1. 15 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 20 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftalarında yeralmaktadır.

 

Harita 49. 15 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt14.JPG

 

 

  1. 16 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 22 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftalarında yeralmaktadır.

 

Harita 50. 16 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt15.JPG

  1. 17 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 25 numaralı düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftalarında yer almaktadır.

Harita 51. 17 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt16.JPG

 

 

  1. 18 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 27 numaralı ibadet alanına ilişkin düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16c paftalarında yeralmaktadır.

 

Harita 52. 18 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt17.JPG

  1. 19 NUMARALI DÜZENLEME:

1/1000 Ölçekte hazırlanan 28 numaralı sağlık tesis alanına ilişkin düzenlemeye dair 1/5000 plan düzenlemesi olup, imar planının E19c 16d paftalarında yeralmaktadır.

Harita 53. 19 Numaralı Düzenleme

Açıklama: C:\Users\ilaydakart\Desktop\5000_tadilat_görsel\GÖRSEL_5000\Slayt18.JPG

 

 

 1. VİZE (KIRKLARELİ) BELEDİYE MECLİSİ 30.12.2020 TARİH 75 SAYILI MECLİS KARARINDA OLUMLU OLUP TARAFIMIZCA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLEN KONULAR;
 1. Mehmet Akif Mahallesi 7 sıra numarası ile belirtilen imar planının E19C 16A 3C ve E19C 16A 3D numaralı paftalarında yer alan, 242 ve 249 numaralı adaların meskun alan lejantına alınması talebi, imar adalarının teşekkül durumuna göre incelemesi yapıldığında, 242 numaralı imar adasının gelişme konut alanı, 249 numaralı imar adasının meskun konut alanı olarak belirlendiği plan kararının doğru olması nedeniyle planın mevcut haliyle korunması,
 2. Gazi Mahallesi, 13 sıra numarası ile belirtilen 365 ada 1 parsel numaralı, imar planının E19C 16A4C numaralı paftasında yer alan gayrimenkule dair Belediye Meclisinin planda tekrar düzenleme yapılması yönünde alınan karar, alanın dere kenarında yer alması, 1986 planında da yeşil alan olup, tadilat ile 4 katlı konut alanına çevrilmiş olması, ilgililerinin maduriyetinin kamulaştırma veya 18.madde uygulamasına dahil edilmesi gibi imar uygulamaları ile çözülebileceği kanaati ile planın mevcut hali ile korunması,
 3. Gazi Mahallesi 14 sıra numarası ile belirtilen 369 ada 1 parsel numaralı, imar planının E19C 16A 4C numaralı paftasında yer alan gayrimenkulle ilişkin talebin plan notları ile uygulama yapılması mümkün olduğu için mevcut haliyle korunması,
 4. Gazi Mahallesi 19, 20, 21, 22 sıra numaraları ile belirtilen 376 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel numaralı, imar planının E19C 16A 3A numaralı paftasında yer alan gayrimenkullerin eski imar planında kat yüksekliğinin 3 kat olması nedeni ile revizyon planla 2 kata indirilen kat yüksekliğinin tekrar 3 kata çıkarılması yönünde alınmış olan meclis kararı incelenmiş, revizyon plan ile yeni bir kat rejimi oluşturulmak istenmesi, yapılaşma durumu arkeolojik sit alanına yakınlığı, topografya ve eğimden kazanılan katlar, ilk planla verilmiş olan kat yüksekliği kararlarının tadilatla yapılan kat yüksekliği artış kararları ile bozulduğu ve bu kararın yaratacağı eğilim dikkate alınarak planın mevcut haliyle korunması,
 5. Gazi Mahallesi 23 sıra numarası ile belirtilen 377 ada 24 parsel numaralı, imar planının E19C 16A 3A numaralı paftasında yer alan gayrimenkulün eski imar planında Tahta Köprü Sokaktan cephe alan kısmının 3 kat yüksekliğinde olması nedeni ile revizyon planla 2 kata indirilen kat yüksekliğinin Tahta Köprü Sokaktan cephe alan kısmında 3 kata çıkarılması yönünde alınan meclis kararı, revizyon plan ile yeni bir kat rejimi oluşturulmak istenmesi, yapılaşma durumu, arkeolojik sit alanına yakınlığı, topografya ve eğimden kazanılan katlar, ilk planla verilmiş olan kat yüksekliği kararlarının tadilatla yapılan kat yüksekliği kararları ile bozulduğu ve bu kararın yaratacağı eğilim dikkate alınarak planın mevcut haliyle korunması,
 6. Gazi Mahallesi 24 sıra numarası ile belirtilen 377 ada 34 parsel numaralı, imar planının E19C 16A 3A numaralı paftasında yer alan gayrimenkulün eski imar planında Tahta Köprü Sokaktan cephe alan kısmının 3 kat yüksekliğinde olması nedeni ile revizyon planla 2 kata indirilen kat yüksekliğinin Tahta Köprü Sokaktan cephe alan kısmında 3 kata çıkarılması yönünde alınan meclis kararı, revizyon plan ile yeni bir kat rejimi oluşturulmak istenmesi, yapılaşma durumu, arkeolojik sit alanına yakınlığı, topografya ve eğimden kazanılan katlar, ilk planla verilmiş olan kat yüksekliği kararlarının tadilatla yapılan kat yüksekliği artışı kararları ile bozulduğu ve bu kararın yaratacağı eğilim dikkate alınarak planın mevcut haliyle korunması,
 7. Devlet Mahallesi 28 sıra numarası ile belirtilen 219 ada 15 parsel numaralı, imar planının E19C 16D 2A numaralı paftalarında yer alan gayrimenkulün kat artış talebinin haklı görüldüğü meclis kararı; tarafımızca revizyon plan sürecinde yoğunluk ve kat yüksekliği kararlarının oluşturulma aşamasında 1986 tarih onanlı plan kat yüksekliği kararları, imar planı tadilatları ile süreç içerisinde yapılmış olan kat artış kararları, imar adası cadde ve sokak ölçeğinde gerçekleşme teşekkül oluşturma süreçleri incelenmiş, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği sosyal ve teknik altyapı standartlarının sağlanması endişesi taşınarak kat rejimi oluşturulmaya çalışılması nedenleriyle uygun görülmemiştir. Planın mevcut haliyle korunması,
 8. Devlet Mahallesi 29 sıra numarası ile belirtilen 219 ada 19 parsel numaralı, imar planının E19C 16D 2A numaralı paftalarında yer alan gayrimenkulün kat artış talebi haklı görüldüğü meclis kararı; tarafımızca revizyon plan sürecinde yoğunluk ve kat yüksekliği kararlarının oluşturulma aşamasında 1986 tarih onanlı plan kat yüksekliği kararları, imar planı tadilatları ile süreç içerisinde yapılmış olan kat artış kararları, imar adası cadde ve sokak ölçeğinde gerçekleşme teşekkül oluşturma süreçleri incelenmiş, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği sosyal ve teknik altyapı standartlarının sağlanması endişesi taşınarak kat rejimi oluşturulmaya çalışılması nedenleriyle uygun görülmemiştir. Planın mevcut haliyle korunması,
 9. Devlet Mahallesi 30 sıra numarası ile belirtilen 219 ada 20 parsel numaralı, imar planının E19C 16D 2A numaralı paftalarında yer alan gayrimenkulün kat artış talebi haklı görüldüğü meclis kararı; tarafımızca revizyon plan sürecinde yoğunluk ve kat yüksekliği kararlarının oluşturulma aşamasında 1986 tarih onanlı plan kat yüksekliği kararları, imar planı tadilatları ile süreç içerisinde yapılmış olan kat artış kararları, imar adası cadde ve sokak ölçeğinde gerçekleşme teşekkül oluşturma süreçleri incelenmiş, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği sosyal ve teknik altyapı standartlarının sağlanması endişesi taşınarak kat rejimi oluşturulmaya çalışılması nedenleriyle uygun görülmemiştir. Planın mevcut haliyle korunması,
 10. Devlet Mahallesi 53 sıra numarası ile belirtilen 443 ada 1 ve 2 parsel numaralı, imar planının E19C 16D 2A ve E19C 16D 2D numaralı paftalarında yer alan gayrimenkullerin kat artış talebinin haklı görülerek, Tarla Sokaktan cephe alan 442 ada 1 ve 2 parsel numaralı, 443 ada 1, 5, 6 ve 7 parsel numaralı, 220 ada 8, 9, ve 10 parsel numaralı gayrimenkullerin kat yüksekliğinin 4 kata çıkarılması yönündeki meclis kararı; tarafımızca revizyon plan sürecinde yoğunluk ve kat yüksekliği kararlarının oluşturulma aşamasında 1986 tarih onanlı plan kat yüksekliği kararları, imar planı tadilatları ile süreç içerisinde yapılmış olan kat artış kararları, imar adası cadde ve sokak ölçeğinde gerçekleşme teşekkül oluşturma süreçleri incelenmiş, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği sosyal ve teknik altyapı standartlarının sağlanması endişesi taşınarak kat rejimi oluşturulmaya çalışılması nedenleriyle uygun görülmemiştir. Planın mevcut haliyle korunması,
 11. Evren Mahallesi 11 sıra numaraları ile belirtilen, 132 ada 68 parsel numaralı, imar planının E19C 16A 3C ve E19C 16D 2B numaralı paftalarında yer alan gayrimenkulün kat artış talebinin haklı olduğu belirtilerek 132 ada 41, 49 ve 68 parsel numaralı ve 135 ada 1, 5 ve 6 parsel numaralı gayrimenkullerin kat yüksekliğinin 3 kata çıkarılması içerikli meclis kararı; tarafımızca revizyon plan sürecinde yoğunluk ve kat yüksekliği kararlarının oluşturulma aşamasında 1986 tarih onanlı plan kat yüksekliği kararları, imar planı tadilatları ile süreç içerisinde yapılmış olan kat artış kararları, imar adası, cadde ve sokak ölçeğinde gerçekleşme teşekkül oluşturma süreçleri incelenmiş, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği sosyal ve teknik altyapı standartlarının sağlanması endişesi taşınarak kat rejimi oluşturulmaya çalışılması nedenleriyle uygun görülmemiştir. Planın mevcut haliyle korunması,
 12. Evren Mahallesi 22 sıra numaraları ile belirtilen, 132 ada 91 parsel numaralı, imar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer alan gayrimenkule dair yapı yaklaşma hattının kaldırılması talebi parsel üzeinde belirlenen bir yapılaşma hattı olmaması, ayrıca parsele dair hatların dere ve taşkın alanı dikkate alınarak belirlenmiş olma durumu dikkate alınarak planın mevcut haliyle korunması,
 13. Evren Mahallesi 25 sıra numaraları ile belirtilen, 152 ada 26 parsel numaralı, imar planının E19C 16C 1A ve E19C16C 1D  numaralı paftalarında yer alan gayrimenkule dair yapılaşma koşulunun ayrık nizamdan blok nizama çevrilmesi ve blokların planlara işlenmesi talebi konusunda plan notlarıyla, çözüm üretilebileceği düşünülerek planın mevcut hali ile korunması,
 14. Evren Mahallesi 30 sıra numaraları ile belirtilen, 361 ada 2 ve 3 parsel numaralı, imar planının E19C 16C 1A ve E19C16C 1D numaralı paftalarında yer alan gayrimenkullerin talebinin haklı görülerek 361 ve 142 numaralı adaların Bağlar Caddesine bakan parsellerin küçük sanayi sitesine kadar kısmının 4 kata çıkarılması yönünde alınan meclis kararı; revizyon plan kat rejimi ve yoğunluk arttırıcı olması nedenleriyle uygun bulunmamış olup planın mevcut hali ile korunması,
 15. Evren Mahallesi 32 sıra numaraları ile belirtilen, 361 ada 4 parsel numaralı, imar planının E19C 16C 1A ve E19C16C 1D numaralı paftalarında yer alan gayrimenkulün talebinin haklı görülerek 361 ve 142 numaralı adaların Bağlar Caddesine bakan parsellerin küçük sanayi sitesine kadar kısmının 4 kata çıkarılması yönünde alınan meclis kararı; revizyon plan kat rejimi ve yoğunluk arttırıcı olması nedenleriyle uygun bulunmamış olup planın mevcut hali ile korunması,
 16. Evren Mahallesi 34 sıra numaraları ile belirtilen, imar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer alan 132 ada 79, 15 ve 15 parsel numaralı gayrimenkuller ile 435 ada 39 ve 78 parsel numaralı gayrimenkullerin birlikte değerlendirilerek ilgili adalar arasından geçirilen 5 metrelik yolun kaldırılması talebi erişilebilirlik ve yol sürekliliğinin sağlanması prensipleri nedeniyle uygun görülmeyerek 19 numaralı tadilat taslağındaki değişiklikler dikkate alınarak planın mevcut haliyle korunması,
 17. . Evren Mahallesi 75 sıra numaraları ile iletilen 155 ada 2 parsel numaralı, imar planının E19C 16D 2B numaralı paftasında yer alan gayrimenkullün yapı yaklaşma hattının kaldırılması talebi konusunda plan notları, bitişik nizam yapılaşmaya ilişkin belirlenen plan karaları dikkate alınarak ada bütününde önerilmiş olan yapı derinlik ve arka istikametinin uygulamayı olumlu etkileyeceği düşünülerek planın mevcut hali ile korunması,
 18. Evren Mahallesi 79 sıra numaraları ile iletilen 356 ada 6 parsel numaralı, imar planının E19C 16C 1D numaralı paftasında yer alan gayrimenkullün itirazının haklı olduğu, 5, 6, 15 ve 16 parsel numaralı gayrimenkullerin tescilli imar parselleri olduğu adada açılan 7 metrelik yolun kaldırılması yönünde alınan meclis kararı; alanın gelişme alanı olması ve imar uygulamanın 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulaması ile yapılma zorunluluğunun bulunması, 7 metrelik yolun sosyal altyapı alanlarına erişimi sağlayan sürekliliği olan yol olması nedenleriyle uygun bulunmamış olup planın mevcut hali ile korunması,
 19. 81 sıra numarası ile iletilen revizyon imar planında ifraz, yola terk ve tevhid işlemlerinde kullanılmak üzere sayısal planda x, y ve z koordinat noktalarının tüm parsel köşelerine işlenme talebi, Planların sayısal olarak üretilmiş ve üzerinden koordinat okunabilir olması planların iş sözleşmesinde tanımlı olduğu şekilde üretilmiş olması gerekçeleri ile bu konuda yapılacak işlem olmadığı,
 20. 82 sıra numarası ile iletilen plan bütününde özellikle konut ve ticaret-konut kullanımlarını ayıran fonksiyon ayrım çizgisinin kaldırılması, eğer kaldırılamıyorsa “Bir imar adasında faklı yapı düzenlerinin ya da farklı fonksiyonların bir arada bulunması durumunda, planda yazılı yapılaşma şartları o kadastral parselin tamamı için geçerlidir. Kadastral parselde ifraz talep edilmesi halinde o fonksiyona ait en küçük parsel alan, en az parsel cephesi ve en az parsel derinliği koşulları aranır.” Plan notunun eklenmesi talebi, plan genelindeki hedeflerden birinin, yapılaşmaların tek parsel ölçeğinde değil ada bütünü, cadde ve sokak, önerilen fonksiyon alanlarının tümü perspektifinde yaklaşılarak, mevcut yapı kadastral durum ve imar parsellerinin oluşturulma sürecinde uygulamada karşılaşılan problemler analiz edilerek,  optimal çözümlerin bulunması olması, önerilmesi istenilen plan notunda imar parseli oluşturma süreci ile ilgili mevcut plan ve notları çelişki oluşturmuyor olup,  Belediyelere aslında imar mevzuatı ile verilen ada bütününde değerlendirme yetkisini kullanabilmelerine dönük araç oluşturmaktadırlar. Açıklanan nedenlerle planın mevcut hali le korunması,
 21. 83 Sıra numarasında belirtilen “Bitişik yapılanma nizamına tabi olan imar adalarında planlı alanlar yönetmeliğinin 5. Maddesinin uygulanması gerekir. Bu nedenle bu alanlardaki “Plan Blok” katmanı ile ifade edilen çizgilerin kaldırılması, ve bu alanlarda yönetmeliğin 5. Maddesinin 6. Bendine uygun olarak; “Ayrık vaya Blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planlarında açıkça belirlenmemiş ise TAKS: %40’ı geçemez. Ancak çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKs verilmeyen parsellerde, TAKS % 60’ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.” Konusu planda Nizamların açıkça belirtildiği, Plan_Blok katmanı ile ifade edilen çizgilerin, , yapı düzeninde ada bütünü ve cadde, sokak ölçeğinde istikamet ve düzenin oluşturulması uygulamanın kolaylaştırılması amaçları ile arka ve ön bahçe hattını belirlemek için önerilmiş hat olma niteliği nedenleriyle bahsedilen sonuçları doğurmayacağından planın mevcut haliyle korunması, görüşlerine varılmıştır.