2021 MART AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    2 Mart 2021
  • Karar No:
    1

2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

Md01

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Nisan-2021 Ayı meclis toplantısının 07.04.2021 Çarşamba günü saat 17.30’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md02

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun       “Taşıtların Satılabilmeleri” başlıklı 13. Maddesi kapsamında, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 39 BB 264 plaka sayılı Toyota Corolla marka aracın kilometresinin yükseldiği, buna bağlı olarak aracın bakım ve onarım giderleri yükseleceğinden hizmet dışı bırakılarak satışının yapılmasına, satış iş ve işlemlerini takip etmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md03-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 4x4 Çok Amaçlı Araç alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md04-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Elektrikli Binek Otomobil alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md05-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Kanununun 97. Maddesinde “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” denildiğinden, İlçemizde kanalizasyon sistemine bağlı olmayan firma, kurum ve kuruluşların evsel nitelikli atıksuları ile Belediye Başkanlığımızın belirlemiş olduğu alım kriterlerine uygun atıksular için Vize Belediye Başkanlığı Evsel Atıksu Arıtma tesisinde bertaraf edilmesine dair sözleşme imzalayan firma, kurum ve kuruluşlardan yıllık olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/f bendi gereğince, aşağıda belirtilen “Evsel Atıksu Sözleşme Ücreti” alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. 

 

EVSEL ATIKSU SÖZLEŞME ÜCRETİ (2464 S.K.97.MD)

 

Evsel Atıksu Sözleşme Ücreti Yıllık (KDV Hariç)              300,00 TL

 

Gündemin 6 ncı maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine;

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından önerilere geçildi. Meclis Başkanı Ercan Özalp üyelere hitaben öneri veya teklifi bulunan olup olmadığı sordu. Öneri veya teklifi bulunan olmadığından kendisinin önerilerinin bulunduğu belirtti;

-2021 Yılı Festival tarihinin belirlenmesini önerdi. Öneriler meclis üyeleri tarafından kabul edilerek gündeme ilavesi yapıldı.

 

Md07-

Belediye Meclisinin 03.01.2020 gün ve 5 nolu kararı gereğince, 28.29.30 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilen “ XIII. Vize Tarih ve Kültür Festivali ” tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 Pandemi süreci yasakları nedeniyle yapılamamıştır.

Günden gereği yapılan müzakere neticesinde; 2021 yılı içerisinde Covid-19 pandemi süreci yasaklarının sona ermesi durumunda, İlçemizi Tarih ve Kültürel anlamda tanıtmak ve İlçemiz esnafının ticaret hayatına hareket kazandırmak amacıyla Belediyemiz tarafından 26.27.28 Ağustos 2021 tarihleri arasında, “ XIII. Vize Tarih ve Kültür Festivali ” düzenlenmesine, festival giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına, festival tertip komitesi kurulması ve festival süresince alınacak olan stant ücretlerinin belirlenmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi hükümleri gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, İmar Komisyonu toplantısının 03.03.2021 Çarşamba günü saat 11.00’da,  2.Birleşimin 05.03.2021 Cuma günü saat 17.30’da yapılmasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

 

 

İKİNCİ BİRLEŞİM

 

 

Md06-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2021 gün ve 107 sayılı müzekkeresi ekinde meclise gelen, İlçemiz Devlet Mahallesi 18. Caddenin güneyinde bulunan park alanına Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırımlar Direktörlüğü Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından tesis edilecek olan “Vize TR” isimli trafonun isabet ettiği alanın İmar Planına trafo yeri olarak işlenmesi talebi İmar Komisyonuna havale edilmiş ve komisyonda görüşülerek rapor halinde meclise sunulmuştur.

 

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırımlar Direktörlüğü Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından, İlçemiz Devlet Mahallesi 18. Caddenin güneyinde bulunan park alanına tesis edilecek olan “Vize TR” isimli trafonun isabet ettiği alanın İmar Planına trafo yeri olarak işlenmesi hazırlanan Vize 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.