2021 MAYIS AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    4 Mayıs 2021
  • Karar No:
    1

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

 

1.BİRLEŞİM

Md01-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Mayıs Ayı meclis toplantısının, 01.06.2021 Salı günü saat 17.30’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md02-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Hizmet Aracı alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md03-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Öncü İtfaiye Aracı alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md04-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun       “Taşıtların Satılabilmeleri” başlıklı 13. Maddesi kapsamında belediyemiz araç kayıtlarında bulunan ancak faal olarak kullanılmayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan, 1994 model Seri No:215DB060 Çukurova 828B Beko Loder Marka aracın hizmet dışı bırakılarak satışının yapılmasına, satış iş ve işlemlerini takip etmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md05-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun       “Taşıtların Satılabilmeleri” başlıklı 13. Maddesi kapsamında belediyemiz araç kayıtlarında bulunan ancak faal olarak kullanılmayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan, 1998 model Hamarat Marka Süpürge Makinasının hizmet dışı bırakılarak satışının yapılmasına, satış iş ve işlemlerini takip etmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md06-

Belediyemiz tarafından hazırlanan S Plaka Yönetmeliği gündeme alınmış ancak, 11.05.2021 gün ve 31481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, Belediyemiz tarafından hazırlanan S Plaka Yönetmeliğinin Haziran Ayı Meclis toplatışında görüşülmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 07. Maddesini teşkil eden Kesin Hesabın görüşülmesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından önerilere geçildi. Meclis Başkanı tarafından üyelere hitaben önerisi bulunan olup olmadığı soruldu. Önerisi bulunan olmadığından kendisinin bir önerisinin bulunduğunu belirtti;

-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 39.FC.855 ve 39.FC.856 plakalı motosikletlerin hizmet dışı bırakılarak hurdaya ayrılmasını önerdi. Öneri meclis üyeleri tarafından kabul edilerek gündeme ilavesi yapıldı.

 

Md08-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında belediyemiz araç kayıtlarında bulunan ancak faal olarak kullanılmayan ve ekonomik ömürlerini tamamlamış bulunan Ramzey Marka 39.FC.855 Plakalı 2013 Model 1P50FMGD1059938 Motor, NRZRMZ10030400083 Şase Numaralı ve 39.FC.856 Plakalı 2013 Model 1P50FMGD1059847 Motor, NRZRMZ10030400181Şase Numaralı Motosikletlerin hurdaya ayrılma işlemlerinin ve Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri Müdürlüğüne satılması işlemlerinin yapılması için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesi gereğince, Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısının 20.05.2021 Perşembe günü saat 14.00’da, ikinci birleşimin ise 20.05.2021 Cuma günü saat 17.30’da yapılmasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

 

İKİNCİ BİRLEŞİM

 

Md11-

Vize Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, Meclisin 20.05.2021 tarih ve 39 sayılı oturumunda görüşüldü.

2020 Yılı bütçesi ile 22.000.000-TL., 07.07.2020 tarih ve 14 nolu Belediye Meclis kararı ile 1.150.000,00-TL. Ek Bütçe yapılarak toplam:23.150.000,00-TL. Ödenek verilmiştir. Bu ödeneklerin 18.504.138,94-TL harcanmış, 3.695.861,06-TL Yılsonunda harcanmadığından imha edilmiştir.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.

 

2020 MALİ YILI KESİN GİDER HESABI

 

1. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4823 adet muhasebe işlem fişi ve Ödeme emirlerindeki ödenmesi gereken tutarlar ile Banka ekstreleri üzerinde yapılan karşılaştırmalarda, bankadan çıkan tutarların birbiri ile aynı olduğu görülmüştür. Ayrıca kesilen çekler Banka cari defterine işlenmiştir.

2. Harcamaların tümü 4734 Sayılı İhale Kanununa uygun olarak yapılmıştır. Ödeme emirlerinde Devlet Harcama Belgeleri yönetmeliğine göre eksik fatura ve belge bulunmamaktadır.

3. Düzenlenen tüm ödeme emirlerinin Bütçe giderleri defterinde ilgili harcama kalemlerine işlendiği görülmüştür. Bütçeye konulan ödeneklerden fazla harcama yapılmamıştır.

4. 2020 Yılı içerisinde 4734 Sayılı İhale Kanununun 19. maddesine göre İncekoru mesire ve kamp alanı düzenlenmesi, 2. El traktör alımı, 2.el damperli kamyon alımı, 8cm Kilitli beton parke taş ve beton bordür alımı, Kale mahallesi Hacı Çeşme Caddesi sokak sağlıklaştırma ve Vize Hamam Çeşme Restorasyonu uygulama işi ihalesi ve Akaryakıt ürünleri alımı işine” ait ihale dosyaları bulunmaktadır, diğer alımlar 22. maddeye göre yapılmıştır.     

5.2020 Yılı bütçesi ile 22.000.000-TL., 07.07.2020 tarih ve 14 nolu Belediye Meclis kararı ile 1.150.000,00-TL. Ek Bütçe yapılarak toplam:23.150.000,00-TL. Ödenek verilmiştir. Bu ödeneklerin 18.504.138,94-TL harcanmış, 3.695.861,06-TL Yılsonunda harcanmadığından imha edilmiştir.

6.  2020 Yılı içerisinde mutemetlere 427 adet avans verilmiştir. Bu avanslar kullanıldıktan sonra süresi içerisinde ilgili hesaplara kaydı yapılarak mahsup işlemi yapılmıştır.                     

7. Belediye emanet hesaplarında kayıtlı bulunan tüm paralar ilgili kişiler ve kurumlara vadesinde aktarılmış olup, ödenmemiş borcu bulunmamaktadır.            

8. 2020 yılı sonu itibariyle T.C. Ziraat Bankası Vize Şubesi 7651009-5004 nolu hesabında 501.101,09-TL. T.Halk Bankası Vize Şubesi 07000001 nolu hesabında 715,36-TL olmak üzere toplam 501.816,45-TL nakit bulunmaktadır.

9.Yapılan tüm harcamalar Belediyenin görevleri sayılan hizmetlere karşılık yapıldığı, yapılan ödemelerde usulsüzlük ve suistimal olmadığı görülmüştür.

 

 

GİDERLERİN HARCAMA BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01

Personel Giderleri

218.206,43

02

Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri

32.517,33

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

350.561,51

 

T O P L A M

601.285,27

 

BAŞKANLIK, ENCÜMEN ve MECLİS FAALİYETLERİ

01

Personel Giderleri

264.351,52

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.788.766,00

05

Cari Transferler

70.363,11

 

T O P L A M

2.123.480,63

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01

Personel Giderleri

1.401.616,08

02

Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri

242.091,70

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2.818.371,82

06

Sermaye Giderleri

778.580,22

 

T O P L A M

5.240.659,82

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01

Personel Giderleri

265.464,94

02

Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri

42.301,35

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

148.248,68

04

Faiz Giderleri

355.405,87

05

Cari Transferler

355.550,96

07

Sermaye Transferleri

79.321,90

 

T O P L A M

1.246.293,70

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01

Personel Giderleri

5.369.959,30

02

Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri

704.989,54

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.984.788,75

06

Sermaye Giderleri

490.248,09

 

T O P L A M

8.549.985,68

 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

01

Personel Giderleri

205.883,97

02

Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri

31.320,36

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

87.488,16

06

Sermaye Giderleri

9.440,00

 

T O P L A M

334.132,49

DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

01

Personel Giderleri

0

02

Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri

0

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

408.301,35

06

Sermaye Giderleri

0

 

T O P L A M

408.301,35

 

GİDERLERİN HARCAMA KALEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI

01

Personel Giderleri

7.725.482,24

02

Sosyal Güv.Kurum.Devlet Primi Giderleri

1.053.220,28

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

7.586.526,27

04

Faiz Giderleri

355.405,87

05

Cari Transferler

425.914,07

06

Sermaye Giderleri

1.278.268,31

07

Sermaye Transferleri

79.321,90

 

 

T O P L A M

18.504.138,94

 

 

 

2020 MALİ YILI KESİN GELİR HESABI

 

2020 Yılı bütçesi ile 22.000.000-TL, 07.07.2020 tarih ve 14 nolu Belediye Meclis kararı ile 1.150.000,00-TL Ek Bütçe yapılarak toplam 23.150.000,00-TL Gelir tahmininde bulunulmuştur. 2019 Yılından 2020 yılına 5.221.037,42-TL devir etmiştir. Yılı içerisinde tüm gelir kalemleri üzerinden toplam 24.633.985,92-TL tahakkuk olmuştur. 2020 Yılı İçerisinde tüm gelir kalemlerinden 18.769.585,70-TL tahsil edilmiştir. 2021 Yılına 5.864.400,22-TL takip edilmek üzere devir etmiştir. Bu yıla ait tüm gelir kalemleri üzerinden genel tahsilat oranı % 82’ dir.  

2020 yılı sonu itibariyle T.C. Ziraat Bankası Vize Şubesi 7651009-5004 nolu hesabında 501.101,09-TL. T. Halk Bankası Vize Şubesi 07000001 nolu hesabında 715,36-TL olmak üzere toplam 501.816,45-TL nakit bulunmaktadır.

GELİRLERİN TAHSİLİNE GÖRE DAĞILIMI

01020951

Bina Vergisi

457.127,98

01020952

Arsa Vergisi

171.040,49

01020953

Arazi Vergisi

13.692,22

01020954

Çevre Temizlik Vergisi

114.243,18

01030251

Haberleşme Vergisi

6.442,28

01030252

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

485.384,34

01030952

Yangın Sigortası Vergisi

10.965,53

01030953

İlan ve Reklam Vergisi

17.218,83

01060953

İşgal Harcı

172.834,21

01060954

İşyeri Açma İzin Harcı

16.388,00

01060958

Tellallık Harcı

147.212,24

01060999

Diğer Harçlar

49.929,49

03010101

Şartname, Basılı evrak Form Satış Gel.

58.474,00

03010240

Otopark İşletmesi Gelirleri

359.869,28

03010258

Su Hizmetlerine ilişkin gelirler

1.408.016,22

03010259

Diğer Hizmet Gelirleri

744.285,00

03020199

Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzinlerine ilişkin Gelirler.

922.565,38

03060103

Sosyal Tesis Kira Gelirleri

12.200,00

03060199

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

850.390,34

04040102

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar

5.000,00

05010801

Vergi,Resim ve Harç Gecikme Faizleri

325,24

05010903

Mevduat Faizleri

341,27

05020251

Merkezi İdare Vergi Gel. Alınan Paylar

12.403.368,86

05030299

Diğer İdari Para Cezaları

6.299,89

05030401

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gec. Zammı

163.254,27

05030402

Vergi Barışı TEFE Tutarı

814,79

05030414

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı

726,47

05030415

7020 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE-ÜFE Tutarı.

51,21

05030416

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı.

51,69

05030417

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı

5.276,74

05030418

7143 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE-ÜFE Tutarı.

5.962,57

05030419

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı.

5.811,11

05030423

7256 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE-ÜFE Tutarı.

2.372,74

05030424

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı.

421,68

05030491

Usulsüzlük, Vergi Ziyai ve Kaçakçılık Cezaları

39.327,47

05030499

Diğer Vergi Cezaları

44.419,03

05090101

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

10.848,00

05030999

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cez.

56.633,66

 

T O P L A M

18.769.585,70

 

Meclisimizce, yukarıda sıralanan hususlar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği görüşülerek, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar altına alınmıştır.