2021 NİSAN AY'I MECLİS KARARI

 • Karar Tarihi:
  6 Nisan 2021
 • Karar No:
  1

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

 

1.BİRLEŞİM

Md01

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı Ercan Özalp tarafından hazırlanan Belediyemizin bir yıllık faaliyet ve icraatlarının içeren raporun okunması için Belediye Başkanı Ercan Özalp yerini Meclis 1. Başkan Vekili Cengiz Arda’ya bıraktı. Meclis 1. Başkan Vekili Cengiz Arda tarafından okunan ve aşağıda yazılı bulunan Belediyenin bir yıllık faaliyet ve icraatları belediye meclisince uygun görülerek, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

A. MİSYON VE VİZYON

Misyon

İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak, yaşanabilir bir çevre, hızlı ve güvenilir bir ulaşım, planlı bir yerleşim, sistemli alt yapı, duyarlı kentsel dönüşüm hareketi ile kentlilik bilinci oluşturmuş, bilgi ve teknolojiyi etkin yöneten, katılımcı, şeffaf ve her işin merkezine "İnsanı" koyan yönetim anlayışından hareket ederek, sürdürülebilir projeler uygulayıp sürekli gelişen çağdaş belediyecilik hizmeti sunmak.

Vizyon

Kendisi ve etrafıyla uyumlu, sahip olduğu değerlerle bütünleşik, doğaya ve tarihi geçmişine sahip çıkan, farkında ve bilinçli, fiziki altyapısı güçlü, kurumsal bağlantıları ve işbirliği en üst seviyede, rekabet gücü ve çevresel sürdürülebilirliği olan, modernliğinin ve çağdaşlığının yanında “Kendine Özgü” bir kimliğe bürünen kent modeli yaratmaktır.    

B. TARİHÇE

Vize 1923 Yılında Belediye olmuştur.

Belediye Başkanlarımız

İlk Belediye Başkanı Ziya Kemal Bey’ dir. İkinci Belediye Başkanı Tahsin Gürel’ dir. Münür Atansay Hacıbey (1935-1942), M.Ali Ersoy (01.11.1942-31.08.1950), Kamil Genç (14.09.1950-09.10.1951), Halil Onuk (06.11.1951-18.03.1952), Remzi Aykut (28.03.1952-17.12.1957), Bünyamin Gökalp (22.01.1958-27.05.1960), Ayhan Erbil (19.11.1963-02.06.1968), Erol Tuncer (02.06.1968-11.12.1977), Hasan Sıtkı Aydın (11.12.1977-12.09.1980), Şükrü Top (28.03.1984-27.03.1994), Şevket Mutlu (28.03.1994-28.04.2004), Selçuk Yılmaz (28.04.2004-30.03.2014),    (30.03.2014-31.03.2019) Sedat Balkı, 31 Mart 2019 Tarihinde Yapılan Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlığına Seçilen Ercan Özalp halen görevine devam etmektedir.

İlçenin Nüfusu Aralık-2019 sonuçlarına göre 14.990 dir. İlçeye bağlı 2 Belde ve 24 Köy bulunmaktadır.

Cittaslow Vize (Uluslararası Sakin Kentler Birliği)

Dünyada 30 Ülke, 252 Kent, Türkiye’de 17 Kentin dahil olduğu Uluslararası Sakin Kentler Birliğine Vize ilçemiz 15.06.2012 tarihinde kabul edilerek, adını uluslararası alanda duyurmuştur.

Cittaslow

İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow Sakin Şehir anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow, Uluslararası Sakin Kentler Birliğinin adıdır. Küreselleşmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen, ye­rel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir birliktir. Şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde, şehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaşanmasıdır. Yerel zanaatları, tatları ve sanatları unutmamak, unutulanları yeniden hayata katmak ve paylaşmaktır. Yerel üreticiyi desteklemek, sağlıklı yiyecekler üretmek, tohumdan sofraya kadar nasıl üretildiğini bildiğimiz güvenli gıdalar tüketmektir.

Tarihi Kentler Birliği Üyesi Vize

Vize ilçemiz tarihinde dört büyük uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Trak Krallığının Başkenti olan ilçemiz Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu Dönemlerinde ise İstanbul’un Trakya’daki Kalesi ve iaşe merkezi olarak bilinir. Osmanlı Döneminde Trakya’daki 3 Sancaktan birisi olmuştur.

Birkaç antik kentle üst üste ve iç içe yaşamış, üzerinde güçlü ve önemli anıtsal yapılara sahip ve önemli tarihsel olayların cereyan ettiği Vize ilçemiz; tarihi ve doğal çevre korumasına önem ve ağırlık veren, bu konuda kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabası içerisindedir. Önemli tarihi dokusuyla Vize İlçemiz bu özelliklerinden dolayı Tarihi Kentler Birliği üyesidir.

C. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

T.C. ANAYASASI

2.Mahalli idareler

Madde 127- (1) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.

(2) Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

(6)…Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

Tanımlar

Madde 3-Bu Kanunun uygulanmasında;

a)Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

Madde 48- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Ç. TEŞKİLAT YAPISI

BELEDİYEMİZİN TEŞKİLAT YAPISI

VİZE BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE ENCÜMENİ

DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Evlenme İşleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü

     Muhasebe Servisi

     Emlak Servisi-Vezne

     Su İşleri Servisi   

Fen İşleri Müdürlüğü

      Avrupa Birliği Servisi

      Arıtma Tesisi Servisi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü    

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

     İtfaiye Hizmetleri

     Temizlik Hizmetleri

     Mezbaha Hizmetleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

     Zabıta Hizmetleri

     Cenaze Hizmetleri

D. İNSAN KAYNAKLARI

Norm kadro yönetmeliğine göre, belediyemize toplam 76 adet memur kadrosu verilmiş olup, 11 adet dolu 65 adedi boştur. Yine aynı yönetmelik gereği 38 adet işçi kadrosu verilmiş olup, 15 adedi dolu 23 adedi boştur. Belediyemizde 12 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel ile 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli personel görev yapmıştır. Belediyemiz şirketi olan Vize Personel Limited Şirketinde ise 68 personel görev yapmıştır.

E. FİZİKSEL KAYNAKLAR

BİNA DURUMU

Belediyemizin İdari Binası, Açık Düğün Salonu ve İdari Binası ve Açık Garaj Binası, Belediyemize ait Zemin Kat Kapalı Oto Garajı, 1.Kat Kapalı Düğün Salonu, 2.Kat 5 Adet Lojman, Su Pompalarının bulunduğu Santral Binası, Sıhhi Banyo, Fenni Mezbaha Binası, Otel ve Kültür Merkezi Binası, Gençlik Kampı, Biyolojik Arıtma Tesisi Binası, Belediye İş Merkezinde 1 adet Dükkân,106 Adet Dükkân ve 8 Adet Sosyal Konuttan İbarettir.

 

Araç Durumu

 

Sıra

no

Cinsi

Markası

Modeli

Plakası

Satın alma tarihi

Faal olup olmadığı

01

Binek Oto

Renault 19 Europa

1996

39.DR.002

1996

Faal

02

Binek Oto

Toyota Yeni Corolla

2016

39.BB.264

2016

Faal

03

Otobüs

Isuzu

1994

39.AC.180

1994

Faal

04

Kamyon

Dodge AS900

1992

39.EN.123

1992

Faal

05

Kamyon

Dodge AS950

1998

39.AP.370

1998

Faal

06

Ses Sistemi Aracı

Renault Master

2007

39.DK.933

2007

Faal

07

Su Hat Bakım Aracı

BMC Levend TM 140

1994

39.ER.796

1994

Faal

08

Cenaze Aracı

Ford Transit

2011

39.EP.966

Bağış

Faal

09

Öncü İtfaiye

BMC Fatih

1993

39.EP.353

1993

Faal

10

Sulama Tankeri

Ford Cargo 2114

1998

39.AP.571

1998

Faal

11

Vidanjör

Ford Cargo 2114

1998

39.AR.258

1998

Faal

12

Çöp Kamyonu

Otokar Atlas

2013

39.FC.803

Bağış

Faal

13

Çöp Kamyonu

Ford Cargo E51826

2014

39.FC.702

2014

Faal

14

Çöp Kamyonu

Ford Cargo 1833

2017

39.BF.965

2017

Faal

15

İtfaiye

Ford Cargo 2524

2008

39.AH.110

2008

Faal

16

İtfaiye

Ford Cargo 1833

2019

39.AAN.649

Bağış

Faal

17

Arazöz

Ford Cargo 2014

1986

39.EC.216

1986

Faal Değil

18

Traktör Kepçe

Steyr

1982

39.DN.300

1982

Faal

19

Traktör

Massey Fergusson 240

1998

39.AN.942

1998

Faal

20

Süpürge

Hamarat

1998

-

1998

Faal Değil

21

Greyder

Caterpillar

1987

-

1987

Faal

22

Beko Loder

Cat 432E

2007

-

2007

Faal

23

Beko Loder

Çukurova

1994

-

1994

Faal Değil

24

Silindir

Caterpillar CB-334E

2007

-

2007

Faal

25

Kanal Kacızı

MST

2012

-

Bağış

Faal

26

Kompresör

Atlas Copco XAS77 Dd

2005

-

2005

Faal

27

Kamyonet

Fiat Doblo

2011

39.DY.310

2011

Faal

28

Arazi Aracı

Ford Ranger 4X4

2008

39.AD.215

2008

Faal

29

Motosiklet

Ramzey

2007

39.AR.268

2007

Faal Değil

30

Motosiklet

Ramzey

2007

39.AR.269

2007

Faal Değil

31

Motosiklet

Ramzey 100

2013

39.FC.855

2013

Faal

32

Motosiklet

Ramzey 100

2013

39.FC.856

2013

Faal

33

Damperli Kamyon

Mercedes-Benz

2011

39.AAP.427

2020

Faal

34

Kamyonet

Ford Tourneo Courier

2020

39.AAP.883

2020

Faal

35

Kamyonet (Kapalı Kasa)

Fiat Doblo

2020

39.AAF.056

2020

Faal

36

Kamyonet

Fiat Fiorino Combı Pop

2020

39.ABG.193

2020

Faal

37

Traktör

Same D10S (4x4)

2010

39.SA.742

2020

Faal

38

Traktör Çekmeli Vakumlu Yol Süpürme Makinası

 

Otoyapı TRA-VAC 500

 

2020

 

-

 

2020

Faal

39

Sulama Tankeri

Otoyol

1997

39.DN.740

Bağış

Faal

 

F. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemiz günümüz teknolojilerine uygun teknik donanımlar bulunmaktadır. Tüm kullanıcılarımız ağa dâhildir. Kurum içi elektronik ortamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

2018

2019

2020

Bilgisayar sayısı

30

32

33

Yazıcı sayısı

16

20

20

Tarayıcı sayısı

12

20

20

Fotokopi makinesi sayısı

3

5

10

Faks makinesi sayısı

1

1

1

 

G. MALİ BİLGİLER

2020 Yılı Mali Bilgileri

2020 Yılı Bütçe Tahmini: 22.000.000-TL, 2020 Yılı Kesin Geliri: 18.801.243-TL, 2020 Yılı Kesin Gideri: 18.504.139-TL

Kesin Hesap Durumu

 

2018

2019

2020

GELİRLER TOPLAMI

15.864.380,61

16.454.895

18.801.243

Vergi gelirleri

1.254.582,71

1.545.291

1.662.479

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

3.333.334,04

4.561.526

4.355.800

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

0

0

5.000

Faizler, paylar ve cezalar

11.276.463,86

10.348.077

12.689.673

Sermaye gelirleri

0

0

56.634

Alacaklardan tahsilatlar

0

0

0

Red ve İadeler

0

0

36.657

Borçlanma

0

0

0

GİDERLER TOPLAMI

13.325.716,18

14.803.800

18.504.139

01. Personel giderleri

5.513.440,18

2.951.824

7.725.482

01.1. Memurlar

792.549,38

930.931

999.841

01.2. Sözleşmeli Personel

508.598,09

716.347

953.613

01.3. İşçiler

1.033.053,43

1.111.074

5.550.916

01.4. Geçici Personel

0

4.547

4.044

01.5. Diğer Personel

179.239,28

188.923

217.069

Diğerleri

0

0

0

02. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri

378.526,22

451.712

1.053.220

02.1. Memurlar

116.765,74

137.677

143.690

02.2. Sözleşmeli Personel

64.203,36

107.285

144.850

02.3. İşçiler

197.557,12

206.750

764.680

02.4. Geçici Personel

0

0

0

02.5. Diğer Personel

0

0

0

Diğerleri

0

0

0

03. Mal ve hizmet alım giderleri

7.806.559,26

10.010.461

7.586.526

03.1. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

0

0

0

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

2.189.031,16

2.583.054

2.852.484

03.3. Yolluklar

10.605,50

28.383

23.333

03.4. Görev Giderleri

9.499,10

14.412

316.050

03.5. Hizmet Alımları

3.101.270,83

4.406.863

1.373.309

03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri

1.097.214,46

1.318.574

1.238.893

03.7. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

860.562,59

1.268.743

1.389.950

03.8. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

537.675,62

390.178

377.988

03.9. Tedavi ve Cenaze Giderleri

700,00

250

14.250

04. Faiz giderleri

0

371.774

355.406

05. Cari transferler

160.218,68

232.231

425.914

06. Sermaye giderleri

2.466.971,84

658.335

1.278.268

07. Sermaye transferleri

0

127.460

79.322

08. Borç verme

0

0

0

 

2. FAALİYETLER

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Emlak Servisi: Belediyemiz tarafından 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 1674 adet mesken, 498 adet arsa, 3175 adet arazi ve 97 adet işyeri çevre temizlik vergisi beyannamesi kabul edilmiştir.

Su Hizmetleri Servisi: Belediyemiz tarafından 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 181 adet mesken 22 adet ticarethane, 31 adet şantiye, 173 adet aks mesken, 20 adet aks ticarethane ve 88 adet aks şantiye aboneliği yapılmıştır.

Ambar Memurluğu: Ölçü ve Tartı Aletlerinin senelik muayene programı içinde müracaat eden 15 kişiden 9 kişinin ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi yapılmış ve damgalanmıştır.

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gelen Evrak: Belediyemize 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşlardan 3438 adet evrak giriş yapmıştır.

Giden Evrak: Belediyemizden 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşlara 5106 adet evrak çıkış yapmıştır.

Encümen: Belediye encümeni 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında yapmış olduğu toplantılarında 71 adet karar alınmıştır.

Meclis: Belediye Meclisi 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 9 defa olağan ve 2defa olağanüstü olmak üzere 11 defa toplanmış ve bu toplantılarda 75 adet meclis kararı alınmıştır.

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU

Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 113 çift müracaatta bulunmuş olup,  tümünün nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, nikâh akitleri gerçekleştirilen 113 çifte, uluslararası aile cüzdanı tanzim edilerek verilmiştir.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-İlçemiz mahalle ve sokak araları ile meydan temizliği düzenli olarak yapılmaktadır.

2-İlçemizde bulunan çim alanlarının düzenli olarak bakımı yapılmakta olup, ıhlamur ağaçlarının kök kireçlenmesi ve haşerelere karşı ilaçlanması yapılmış; ayrıca 2021 yılı ilk üç aylık döneminde cadde ve sokaklardaki ağaçların budama işlemi yapıldı, talep eden vatandaşlara budama konusunda yardımcı olunmaktadır.

3-Yaz aylarında düzenli olarak, sivrisinek ve larva mücadelesi yapılmıştır.

4-Covid-19 mücadelesi kapsamında ilçemiz mahalle ve sokakları düzenli olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

5-Covid- 19 la mücadele kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli şekilde her hafta Cuma günü düzenli bir şekilde ticari taksi ve şehir içi toplu taşıma araçları dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

6-Covid-19 mücadele kapsamında ilçemiz otogarından kalkış yapan otobüs ve minibüsler dezenfekte işlemi yapıldı.

7-Korona virüs testi pozitif çıkan veya karantinadaki vatandaşlarımızın ikamet ettiği apartmanlar ilaçlanmaktadır.

8-İlçemizde kanalizasyonu bağlı olmayan fosseptik kuyularının temizliği düzenli olarak yaptırılmıştır.

9-İlçemizde meydana gelen orman ve tarla yangınlarında Orman İşletme Müdürlüğü ile müşterek hareket edilerek 2020 yılında 19 yangına itfaiye hizmeti verilmiştir. 2021 yılında çalışmalarımız devam etmektedir.

10-Müdürlüğümüze bağlı itfaiye birimi ile ilgili personel eğitimi, gerekli yazışmalar ve araç-           gereç ihtiyaçlarının temini sağlanmıştır.

11-Mücavir alan sınırlarımız içinde meydana gelen trafik kazalarına müdahale edilerek gerekli iş ve işlemler yapılmıştır.

12-Atıklarla ilgili olarak;

Tıbbi atıkların anlaşmalı firma tarafından toplanmakta düzenli olarak kontrol edilmiştir.

Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde lisanslı firmanın çalışmaları takip edilerek ambalaj atıklarının düzenli olarak toplanması sağlanmıştır.

Pil atıkları düzenli olarak toplanmakta ve TAB’ a yollanmaktadır.

 

Kağıt - Karton – Plastik – Karışık ambalaj

Cam Atıkları

2020

2020

35921 kg

 1. ton
 1. ı için çalışmalarımız devam etmektedir.

 

13-İlçemiz çöpleri toplatılarak Kırklareli'nde bulunan KIRKAB'a dökümü yapılmaktadır.

 

2020 yılı

2021 (ocak-şubat)

6622,3 ton

1021,95 ton

 

14-İlçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerinin hastanelere ulaşımı sağlanmaktadır.

15-Araç talep eden kurumlara gerekli araç desteğinde bulunularak, ulaşım desteği sağlanmıştır.

16-Belediyemiz hizmet binası ve arıtma tesisine sıfır atık belgesi alınmıştır.

17-Belediyemizin diğer birimleri ile koordineli bir şekilde hareket ederek kamu düzeninin devamlılığı sağlanmıştır.

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-Birimimiz tarafından;

 

Sıhhi Müessese

Gsm

Umuma Açık İst. Eğlen.

2020

56

19

14

2021(İlk Üç Aylık Dönem)

12

3

2

Ruhsat verilmiştir.

2-İlçemizde faaliyet gösteren ticari taksilere;

2020

2021 (ilk üç aylık döneminde)

16

4

Çalışma İzin Belgesi düzenlenmiştir.

3-İlçemizden hareket eden personel servisleri için;

2020

2021 (ilk üç aylık döneminde)

53

11

Personel Taşıma Çalışma İzin Belgesi düzenlenmiştir.

4-İlçemizde bulunan 3 adet mezarlık ile ilgili olarak 2020 yılında bakımı, yabancı ot ve çalılara karşı ilaçlanması yaptırılmış olup 2021 yılı ilk üç aylık döneminde ekiplerimizce bakım ve temizlik çalışması yapılmış olup 100 lt yabancı ot ilacı ile ilaçlama yapılacaktır.

5-Sahipsiz sokak hayvanlarına mevcut beslenme odaklarında günlük besleme çalışması yapılmakta olup İl Tarım Orman Müdürlüğünle koordineli şekilde çalışmalar yürütülmektedir.

6-Sahipsiz sokak hayvanlarının düzenli olarak kısırlaştırma ve tedavileri yaptırılmaktadır.

7-İlçemizde bulunan esnaflara Covid-19 kapsamında hijyen konusunda bilgilendirmeler yapılmış, dezenfektan dağıtılmış olup 2021 yılı ilk üç aylık döneminde çalışmalarımız devam etmektedir.

8-Covid- 19 la mücadele kapsamında her hafta Cuma günü düzenli bir şekilde ticari taksi ve şehir içi toplu taşıma araçları dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

9-2020 yılında ilçemizde kurulan pazar yerinde Covid-19 mücadelesi kapsamında pazarcı esnafına maske ve dezenfektan dağıtılmış, 2021 yılı ilk üç aylık döneminde pazar yeri girişlerinde dezenfektan dağıtımı ile birlikte Covid-19 mücadelesi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.

10-İlçemizde kurulan pazar yerinde gerekli her türlü denetleme ve düzene yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

11-İlçemizde bulunan işyerleri Covid-19 mücadele kapsamında Vize Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekiplerle denetlemeler sürdürülmektedir.

12-Covid-19 sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımızı karantina kurallarına uygun şekilde defini yapılmakta olup, cenaze hizmetleri gibi konular tarafımızca takip edilmekte ve gerekli olan işler yapılmaktadır.

13-Bakıma muhtaç vatandaşların gerekli her türlü ihtiyaçları ve 5 vatandaşımızın günlük 2 öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca ilçemizde yardıma muhtaç bulunan ailelere yakacak yardımı yapılmıştır.

14-2020 Yılı Vize Belediye Encümenince verilen 5 adet para cezası kararı ilgililere tebliğ edilmiştir. Ayrıca Zabıta ekiplerince 2 adet işyerine ve İmar Kanunun a göre de 3 adet mühürleme işlemi uygulanmıştır.

15-2020 Yılında Zabıta ekiplerince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Çerçevesinde 2 adet idari para cezası kesilmiş olup 2021 yılının ilk üç aylık döneminde 1 adet idari para cezası uygulanmıştır.

16-Belirli periyotlar halinde ekmek fırınlarında gramaj kontrolü yapılmaktadır.

17-İş yerlerinde etiket kontrolleri her ay düzenli olarak yapılmış ve takip eden ayın ilk haftası Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmektedir.

18-İlçemizde bulunan engelli öğrencilerin okullara ulaşımı sağlanmaktadır.

19-İlçemiz otogarı ile ilgili gerekli iş ve işlemler tarafımızca takip edilmektedir.

20-Şehir içi taşımacılıkla ilgili gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır.

21-Taksi durakları ile ilgili devir, plaka tahsisi gibi iş ve işlemler tarafımızca yürütülmektedir.

22-İlçemize gelen seyyar satıcılar ile sürekli olarak kontrol edilerek halk sağlığını tehdit eden mal ve malzemeleri satmaları önlenmiş olup ilçemizden uzaklaştırılmaktadır.

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ         

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 22 adet imar durumu verilmiştir.

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 37 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 64 adet yapı ruhsatı verilmiştir

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 10 adet tevhit, ifraz ve terkin işlemleri yapılmış olup, encümen kararı alınarak vize kadastro birimine yazıları yazılmıştır.

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 16 adet Kat İrtifakı Projesi Müdürlüğümüzce onaylanmış ve Vize Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında mevcut imar planımızda meclis tarafından 1 adet plan değişikliği onaylanmıştır.

İlçemiz Revizyon İmar Planları, İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup Belediye Meclisimizce onaylanmış İlçemizin imar planı güncellenmiştir.

İmar ve Şehircilik Birimine tarayıcı makinasının alınması ile birlikte yeni başvuru yapılan inşaatların dosyalarında yer alan resmi evrak ve inşaatla ilgili belgeler (inşaat projeleri hariç ) taranmaya başlanmış ve dijital arşivin devamlılığı sağlanmıştır.

İlçemizin numarataj verilerinin dijital ortama aktarılması Maks (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) işlemi tamamlanmıştır. Hatalı bazı numarataj kayıtlarının düzeltilmesi için çalışmalar tamamlanmış ve entegrasyon sağlanmıştır.

İlçemizdeki 1., 2., ve 3.derece arkeolojik sit alanlarında yer alan taşınmazlar hakkında vatandaşların yapmış olduğu başvurular Edirne Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiş ve gerekli yazışmalar yapılmıştır.

İlçe Polis Amirliği ve Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen metruk binalar ile ilgili olarak tapu sahipleri tespit edilmiş, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden ikamet adresleri alınan vatandaşlara gerekli tebligatlar yapılmıştır.

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında vatandaşlar tarafından alınmış olan Yapı Kayıt Belgeleri Müdürlüğümüzce toplanmış ve taranarak kayıt altına alınmıştır.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne yeni mezarlık yeri tahsisi için gerekli başvurular yapılmış olup tarafımızca mezarlık yeri ön izin senedi alınmıştır.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne hafriyat döküm alanı kiralama talebi için başvuru dosyası hazırlanmış olup işlemleri tarafımızca takip edilmektedir.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-İlçemize yapılan Yeni Devlet Hastanesine bağlantı yolu olan 500 metre uzunluğundaki Çınar Çeşme Sokağa 1400 ton asfalt serimi ve 950 metre bordür yapımı gerçekleştirilmiştir.

2-İlçemiz Otogarına 300 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

3-Devlet mahallesi 143. Sokak üzerinde bulunan 700 metrekare yeşil alana 100 metrekare parke taş, 60 metreküp beton ve çocuk oyun gurubu koyularak park tamamlandı.

4-İlçemiz Evren Mahallesinde bulunan 300 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki derenin temizliği yapıldı.

5-İlçemizde kanal ve su arızalarından dolayı zarar gören parke taş yollar tamir edildi.

6-İlçemiz Tabakhane deresinin batı ve doğusuna 360 metre Q200 çapında boru döşenerek 8 adet rögar yapımı gerçekleştirildi.

 

ATIK SU ARITMA TESİSİ SERVİSİ

Vize Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olup günlük yaklaşık 1500-1800 m3 atık suyu arıtmaktadır.

Arıtma tesisi belediye tarafından işletilmekte olup düzenli aralıklarla tesisin belirli noktalarından alınan numuneler analiz edilmektedir.

Tesis çıkış suyu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği doğrultusunda ayda bir kere akredite olmuş laboratuvar tarafından analiz edilmektedir.

Tesisten çıkan arıtma çamuru maksimum altı ayda bir lisanslı firmaya bertarafa gönderilmektedir.

Kanalizasyon sistemine bağlı olmayan işletmeler ile sözleşme imzalanarak vidanjörle getirilen evsel nitelikli atık sular Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılarak deşarj edilmektedir.

 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJE SERVİSİ

 

IPA CBC BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI 2. ÇAĞRI PROJELERİ

 

Proje Adı                              : ANCİENT WHİSPER-CREATİVE RESONANCE

Proje Numarası                    : CB005.2.12.018

Proje Konusu                       : Sredets Belediyesi(LP) – Vize Belediyesi(PP2) sınır ötesi bölgesinde, ortak kültürel ve tarihi mirasın etkin kullanımı ve sınır ötesi yaratıcı turizmin gelişimi için uygun bir alt yapının oluşturulması yoluyla turizm cazibesinin arttırılmasına katkıda bulunmak;

Onaylanan projeler, aşağıdaki yolların (Kale Mahallesi'nde) doğal taş kaplamalı olarak yenilenmesi için tasarlanmıştır:

Kale Caddesi 263 m

Karakol Caddesi 180 m

Hamam Sokak 18 m

Hacı Çeşmesi Caddesi 50 m

Proje Faaliyetleri:                                       

FAALİYET 1:  Proje döngüsünün yönetimi.

FAALİYET 2:  Deultum antik Kenti’ne ortak yaratıcı turizm kompleksi «Trakyalılar: Antik Çağ ve Modernlik»’in oluşturulması

FAALİYET 3:  Bizye Antik Kenti’ ne ulaşım yollarının yeniden inşası ve yaratıcı turizm için sokakların oluşturulması

FAALİYET 4:  Sredets’de bir interaktif turist bilgi merkezinin oluşturulması

FAALİYET 5:  Vize’de entegre bir web platformunun geliştirilmesi

FAALİYET 6:  Deubelt’de  Yaratıcı Turizm Ortak Kompleksi’nin resmi açılışı ve ortak belgesel yapımı «Yarının Mirası»

FAALİYET 7: Vize’de Sokak Performans Festivali «Antik Çağ ve Yaratıcılık»’da yeniden inşa edilen erişim yollarının resmi açılışı

FAALİYET 8: Yaratıcı turizm eylemde- pilot aktiviteler

Proje Uygulaması:

Proje alanı boyunca yapılan yol sökülmüştür. Proje kotlarına uygun olarak tüm proje alnının tesviyesi yapılarak, projedeki detaylarına uygun olarak da plak taşlarla yaya yolu kaplaması, küp taşlarla balık sırtı desen yapılarak araç yolu kaplaması yapılırken, araç ve yaya yolu granit yağmur oluğu ile ayrılmıştır. Proje detayına uygun olarak kaldırımlardan ve yol orta aksından yağmur oluklarına %2 eğim verilmiştir. Ağaç diplerine sunni granit ağaç dibi uygulamaları tamamlanmıştır. Proje alanında çalışmalara 6 Mayıs 2020’de başlanmış olup, yapım işleri 02.12.2020 tarihinde tamamlanmış, Muayene ve Kabul Onayı 14.12.2020’de imzalanmıştır.

 

Proje Adı                   : ECO-LABS FOR SUSTAINABILITY OF PROTECTED AREAS AND COASTAL ENVIRONMENT

Proje Numarası        : CB005.2.12.019

Proje Konusu                       : CBC Bölgesi Vize Belediyesi (LP)-Sredets Belediyesi (PP2)’nde korunan alanların ve kıyı ortamının sürdürülebilir kalkınması için işbirliği kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Dere kanalının inşaat işleri.

Rekreasyon alanındaki peyzaj çalışmaları (bisiklet yolu dahil).

2 kademeli amfitiyatro oturma alanının inşa edilmesi (eko-eğitim faaliyetleri için).

Solar aydınlatma direkleri montajı.

Yapının tamamlanmasından sonra, hava kirliliği ölçüm cihazı ve ölçülen sonuçların etkileşimli gösterimi için modern bir kiosk montajı yapılacaktır.

Proje Faaliyetleri:

FAALİYET 1:  Proje döngüsünün yürütülmesi. İhale prosedürleri. Ön izleme faaliyetleri.

FAALİYET 2:  Kıyı ortamındaki korunan alanların sürdürülebilirliği amaçlayan ortak STRATEJİK  EKO-BİRLİK’in kurulması.

FAALİYET 3:  İnşaat faaliyetleri - YEŞİL EKO-ALAN Vize’deki kıyı bölgelerinin korunması ve ekolojik izlenim çalışmaları. Ekipman temini

FAALİYET 4:  İnşaat faaliyetleri, Sredets’deki korunan bölgelerin bioçeşitliği ve ekolojik izlenim çalışmaları, Ekipman temini

FAALİYET 5:  Vize’deki Panayır İskelesi sahil bölgesinin temizlenmesine yönelik ortak çalışmaların yürütülmesi ve YEŞİL EKO-ALAN’ın resmi açılışı.

FAALİYET 6:  Sredets’deki “Yabani Şakayık Çiçeği Mevkii” sit alanında ortak koruyucu çalışmaların yürütülmesi LAB-MERKEZİ’nin resmi açılışı.

FAALİYET 7: YEŞİL EKO-ALAN ve LAB-MERKEZ’ de ortak pilot projelerine uzmanların katılımı

FAALİYET 8: Çocuk ve Gençlerin Katılımı; ORTAK İNTERAKTİF EĞİTİM LABORATUVARLARI

FAALİYET 9: Bilgilendirme genişletmesine yönelik  “PRO-NATURE – PRO-FUTURE” (DOĞAYI KORU-GELECEĞİ KORU) ortak kampanyasına yerel halkın katılımının sağlanması.

Proje Uygulaması:

Dere yatağında yapılan bitkisel temizlikten sonra kazı işlerine 24.08.2020 tarihinde kuzeydoğu yönünde bulunan perde duvarın kazısı ile başlanmıştır. Dere yatağının projesindeki kotlara uygun şekilde kazısı yapılarak proje detaylarına uygun şekilde kanal inşaatı tamamlanmıştır. Çiçeklik imalatlarının tamamlanmasının ardından, çiçeklik içinde bulunan solar elektrik direklerinin montajları yapılmış ve devreye alınmıştır. Bisiklet yolu tesviye çalışmaları yapılarak, kalıpları hazırlanmış ve beton dökümü gerçekleştirilmiştir. Atatürk Caddesi’nde bulunan kaldırımın sökümü tamamlanarak çevre düzenlemesi için kot çalışmaları tamamlanmıştır. Projede özel imalat detayları verilen amfi tiyatro oturma alanı, eğimli beton oturma alanı ile piyano tuşu oturma alanı imalatları tamamlanmıştır. Yeşil alan çevrelerine ait bahçe bordürü uygulamaları devam etmekte olup, bordür işlerinin tamamlanmasının ardından baskı beton uygulaması yapılarak peyzaj işleri, korkuluklar ve bisiklet yolunun boyanması ile imalatlar tamamlanacaktır.

 

Proje Aktivitesi:

Planlanan faaliyetlerden, “Korunan Alanların ve Kıyı Ortamının Sürdürülebilirliği İçin Ortak Bir Stratejik Ekolojik Birlik Oluşturulması” isimli ve 2 numaralı aktivite kapsamında, 03.02.2020 pazartesi günü, kardeş şehir Sredets’ten 15 Bulgar, Vize’den 15 Türk katılımcı ile ilk oturumu gerçekleştirilen toplantıların ikinci oturumu, 04.02.2020 Salı günü Vize Belediyesi nikâh salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda bir araya gelen Ortak Stratejik Ekolojik Birlik temsilcileri bölgemizdeki çevresel tehditler konusunda bilgi alışverişinde bulunmuş ve ortak bir çözüm önerisi üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir.  

Projeler Kapsamında Yapılan İhaleler:

İhaleler PRAG satın alma prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

İnşaat İhaleleri:

1. ECO-LABS for Sustainability of Protected Areas and Coastal Environment CB005.2.21.019

İhale İsmi: "GREEN ECO-SPACE" construction works (Tabakhane Stream Improvement and Landscaping) in Vize 

İhale Numarası: CB005.2.21.019 – Works –LP- 01

İnşaat İşinin Tamamlanma Oranı: %70

2. Ancient Whisper-Creative Resonance CB005.2.21.018

İhale İsmi: Rehabilitation of the Access Roads to the Ancient Thracian Town Bizya and Creation of Street Areas for Creative Tourism ANCIENT WHISPER – CREATIVE RESONANCE in the Municipalities of Sredets and Vize

İhale Numarası: CB005.2.21.018 – Works – 01

İnşaat İşinin Tamamlanma Oranı: %100

Organizasyon İhalesi (2 lot 2 proje)

Baskı Materyal İhalesi (2 lot 2 proje)

Projeler Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantılar ve Denetimler:

Projeler kapsamında Bulgar ortaklarla Bulgaristan Sredets’de 3 adet toplantı, Türkiye Vize’de 2 adet toplantı gerçekleştirilerek tutanak altına alınmıştır.

Her bir proje için 1 adet olmak üzere, AB Başkanlığı’na bağlı 2 müfettiş (FLC) atanarak projelerin denetimi yapılmış ve projelerin başarı ile ilerlediği raporlanmıştır.

Her bir proje için AB Başkanlığı’na bağlı kontroller atanarak şantiye sahasına ziyaret düzenlenmiş ve raporlanmıştır.

Her bir proje için AB Başkanlığı’na bağlı kontroller ile bir online toplantı düzenlenerek tutanak altına alınmıştır.

 

TRAKYA KALKINMA AJANSI PROJELERİ

 

Proje Adı                   : İNCEKORU MESIRE VE KAMP ALANI DÜZENLEMESI

Proje Numarası        : TR21/19/TUR/0005

Proje Konusu                       : Proje ile Vize ilçesinde, Vize'nin turizm alanında kalkınmasına katkıda bulanacak İnce Koru Mesire ve Kamp Alanı'nın düzenlenmesi ile ilçenin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve kenti ziyarete gelenlere yeni bir konaklama alanının sağlanmasının yanı sıra kentlilerin yasam kalitesinin iyileştirilmesi de hedeflenmektedir.

42.016,307 m2 alanı olan proje kapsamında, mesire alanında bulunan mevcut binaların (idari bina, WC, güvenlik kulübesi) tadilat projeleri hazırlanmış, ilaveten bir adet duş binası ve yarı açık çok amaçlı salon projesi hazırlanmıştır. Mesire alanının vaziyet planında belirtilen bölümünde ise 10 çadır için çadır kampı alanı tanımlanmış olup bu alana çadırların ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik ve su hatları çekilmesi tamamlanmıştır.

Proje Faaliyetleri:

Toplam 4,2 hektar alan İnce Koru ve Kamp Alanı içerisine;

1 adet güvenlik kulübesi tadilatı yapılmıştır.

1 adet bina idare tadilatı yapılmıştır.

1 adet bay bayan wc binası tadilatı yapılmıştır.

1 adet bay bayan duş binası yapımı yapılmıştır.

1 adet açık hava toplantı salonu (yarı açık etkinlik alanı) yapılmıştır.

1 adet çocuk parkı yapılmıştır.

30 adet ahşap piknik masası ile piknik alanı düzenlemesi yapılmıştır.

10 adet çadır için modüler kamp alanı düzenlemesi yapılmıştır.

Otopark alanı düzenlenmesi yapılmıştır.

Rekreasyon alanlarının düzenlenmesi yapılmıştır.

1000 adet el broşürü bastırılmıştır.

Projenin tanıtımı için 50 adet afis bastırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına asılması sağlanmıştır.              

Proje Kapsamında Yapılan İhaleler:

İhale ulusal mevzuatın satın alma prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

İnşaat İhalesi:

İhale İsmi: VİZE İNCE KORU MESİRE VE KAMP ALANI DÜZENLEMESİ

İhale Numarası: 2019/714228

İnşaat İşinin Tamamlanma Oranı: %100

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantılar ve Denetimler:

Proje kapsamında şantiye sahasında 3 adet toplantı, belediyede 2 adet toplantı gerçekleştirilerek tutanak altına alınmıştır.

Proje kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na bağlı bir 1 izleme uzmanı atanmış ve bu uzman tarafından 3 izleme ziyareti gerçekleştirilerek raporlanmıştır.

 

 

 

 

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE DESTEK PROGRAMI

 

Projenin Adı             :  VİZE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ

Projenin Amacı         : Vize ilçesinde istihdam edilemeyen 25 kadın ve mesleki eğitime erişim sağlayamamış 25 erkeğe 6 ay içinde mesleki eğitim verilecek bir mesleki eğitim merkezi kurularak, eğitim programlarını başarılı bir şekilde tamamlayanlar ile işveren arasında aracılık ederek istihdam sağlanmasına destek olunması.

Talep Edilen Hibe Miktarı  : 463.569,60 TL

Başvuru Durumu                 : Değerlendirme Aşamasında

 

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ

IPA CBC Bulgaristan Türkiye Programı 3. Çağrı Dönemi ve AB tarafından finanse edilen farklı programlara yönelik projeler üretmek üzere kardeş şehir ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. İlçeyi ve tamamlanan projeleri tanıtan sunum dosyaları ve görüşme talebi mektupları hazırlanmıştır.

Başkanlık makamınca gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Bulgaristan Sozopol ile kardeşlik belgeleri imzalanmıştır.

 

HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELER

IPA CBC Bulgaristan Türkiye Programı 3. Çağrı Dönemi ve AB tarafından finanse edilen farklı programlara sunulmak üzere hazırlık aşamasında olan projeler;

Kale Mahallesi, Hamam Sokak-Hacı Çeşme Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Tabakhane Deresi 2. Etap Projesi (Tahta Köprü ile Türbe Sokak arasında Kalan Kısım)

Ana Dere, Dere Yatağının Temizlenmesi Projesi

Festival Alanı Düzenlemesi Projesi

Belediye bütçesi ile yapılmak üzere hazırlık aşamasında olan projeler;

Evren Mahallesi Park Projesi

Zübeyde Hanım Caddesi Dükkanları Projesi

 

BELEDİYE BÜTÇESİ İLE UYGULANMAK ÜZERE HAZIR OLAN PROJELER

Kapalı-Açık Düğün Salonu Projesi

Turizm Etkinlik Alanı Projesi

 

KATILIM SAĞLANAN ONLİNE EĞİTİMLER-WEBİNARLAR

1- Japonya Büyükelçiliği Hibe Destek Programı Online Webinarı

2- UNDP Hibe Destek Programı Online Webinarı

3- IPA Katılım Öncesi Destek Programı Ön Bilgilendirme Online Webinarı

4- EMpowering Youth Proje Yönetimi Online Webinar Serisi

5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KAYES Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

6- Erasmus+ 2021 Teklif Çağrısı Duyurusu ve Bilgilendirme Online Webinarı

6- CHP Yerel Yönetimler Birimi ve SODEMSEN 11 Haftalık Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.

2-İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde halkımıza moral amaçlı “Evde Kal Vize”  çağrısı temalı müzik şöleni organize edildi.                                 

3-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla online programlar hazırlanmıştır. Resim Yarışması düzenlenmiştir. Gün içinde belediye araçları çocuk şarkıları eşliğinde ilçedeki mahalleleri gezerek şenlik ortamı sağlanmıştır.

4-Ramazan Ay’ı Etkinlikleri kapsamında ilçede ki tüm esnafa bayrak ve imsakiye dağıtımı gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

5-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ilçemiz semt sahasında bağımsızlık ateşi yakılması için hazırlıklar organize edilmiştir.

6-Resmi Bayramlarda evlerimizin balkonlarından ve camlarından istiklal marşımızın okunması organize edilmiştir. Gerekli duyurular sağlanmıştır.

7-Aşure Ay’ında ilçemiz esnafına ikramlarda bulunulmaktadır.

8-Belediyemizde çeşitli birimlerde stajyerliğini tamamlayan öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek hediye hazırlanmaktadır.

9-Belediyeden emekli olan personellere plaket takdimi için program yapılmaktadır.

10-İlköğretim Haftası dolayısıyla ilçemizde ki okullar ziyaret edilerek başarılar dilenmiştir.

  1. Ekim Muhtarlar Gününde ilçemizde ki muhtarlar ziyaret edilmiştir.
  1. Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhuriyet Konvoyu organize edilmiştir.

13-İlçemizin Kurtuluş Bayramı’nın 98. Yıldönümü kutlamaları için program hazırlanmıştır.

14-24 Kasım Öğretmenler Günü için ilçemiz okullarında ki öğretmenler ziyaret edilerek hediyeler takdim edilmiştir.

15-İlçemiz vatandaşlarına ve esnafımıza yeni yıl dolayısıyla takvim tasarlanarak hediye edilmiştir.

16-Çalışan Gazeteciler Günü’nde ilçemizde ki yerel basın ziyareti için program yapılmıştır.

17-Yıl içinde yeni doğan bebek aileleri ziyareti programlanarak hediyeleri verilmektedir.

18-Pandemide bir süre kapalı olan ilçemizdeki kahvehanelere açılış hediyesi olarak çay ve şeker dağıtımı programlanmıştır.

19-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilçemizdeki atölye ve fabrikalarda çalışan bayanlar ziyaret edilerek hediyeler takdim edildi.

  1. Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan doktorların ziyaret programı organize edilmiştir.

21-18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası Dolayısıyla İlçemizdeki Rehabilitasyon Merkezinde bulunan yaşlılarımıza ziyaret programı gerçekleştirilmiştir.

 

Md02-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Mayıs Ayı meclis toplantısının, 03.05.2021 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md03-

Belediyemizin 2020 yılı gelir ve gider hesapları Denetim Komisyonu tarafından denetlenmiş ve 2020 Yılı Kesin Gideri 18.504.139 TL, 2020 Yılı Kesin Geliri ise 18.801.243 TL olduğu incelenmiştir. Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu okunarak Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

Md04-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Görevleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar sürecek olan, 1. ve 2. Meclis Başkan Vekilleri seçimi için, önceden hazırlanmış ve Başkanlık Mühürü vurulmuş, beyaz oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Bir müddet sonra toplanan oy pusulaları açılarak yapılan tasnif neticesinde, 9 oy alan Süleyman Kesimci 1.Meclis Başkan Vekilliğine, 09 oy alan Bircan Er 2.Meclis Başkan Vekilliğine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince seçildiler.

 

Md05-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Görevleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar sürecek olan, 2 adet asil, 2 adet yedek Meclis Kâtibi seçimi için, önceden hazırlanmış ve Başkanlık Mühürü vurulmuş, beyaz oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Bir müddet sonra toplanan oy pusulaları açılarak yapılan tasnif neticesinde, 9 oy alan Cengiz Arda ve 9 oy alan Fuat Kurt Asil olarak Meclis Kâtipliğine, 9 oy alan Turgut Fındık ve 9 oy alan Aysel YILMAZ ise yedek Meclis Kâtipliğine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince Meclis Kâtipliğine seçildiler.

 

Md06-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Görevi 1 yıl süre ile devam edecek olan 2 adet encümen üyeliği seçimi için, önceden hazırlanmış ve Başkanlık Mühürü vurulmuş, beyaz oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Bir müddet sonra toplanan oy pusulaları açılarak yapılan tasnif neticesinde,  9 oy alan Yusuf Ziya Toprak ve 9 oy alan Turgut Fındık, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereğince Encümen Üyeliğine seçildi.

 

Md07-

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, görevleri bir yıl sürecek İhtisas Komisyonları (Plan Bütçe, İmar, Ulaşım ve Trafik ) üyeliklerine üçer üye seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Daha sonra üye seçilmesine geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde;

            Ercan ÖZALP, Fuat KURT, Bircan ER ve Yusuf Ziya Toprak Bütçe Komisyonu Üyeliğine;

            Aysel Yılmaz, Turgut Fındık ve Süleyman KESİMCİ İmar Komisyonu Üyeliğine,

            Cengiz Arda, Bircan Er ve Fuat Kurt Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyeliğine oy birliği ile seçildiler.

 

Md08-

Bulgaristan Cumhuriyeti Burgaz İli Sredets ve Sozopol Belediyeleri ile Belediyemiz arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmıştır. Kardeş Şehir anlaşması kapsamında Sredets Belediyesi ile  Belediyemiz arasında “Ancient Whisper-Creative Resonance ve Eco-Labs For Sustainability Of Protected Areas And Coastal Environment” isimli 2 adet proje yürütülmektedir. Yürütülmekte olan Avrupa Birliği Projeleri kapsamında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması ve düzenlenecek çeşitli etkinliklerde, iki ülke arasında karşılıklı geliş-gidişler olmaktadır.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Bulgaristan Cumhuriyeti Burgaz İli Sredets Belediyesi ile Belediyemiz arasında yürütülmekte olan  “Ancient Whisper-Creative Resonance ve Eco-Labs For Sustainability Of Protected Areas And Coastal Environment” isimli iki proje kapsamında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak ve düzenlenecek olan çeşitli etkinliklere katılmak üzere Belediyemiz Şoförü Murat Ertaş ile Belediye Meclis Üyeleri Cengiz Arda, Süleyman Kesimci, Yusuf Ziya Toprak, Aysel Yılmaz, Turgut Fındık, Bircan Er, Fuat Kurt, Serhan Top, Hanife Canbazoğlu ve Ahmet Cem Aydın’ın Yol+Yemek+Konaklama giderlerinin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ve adı geçenlere Gri (Hizmet) Pasaportu temin edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md09-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında belediyemiz araç kayıtlarında bulunan ancak faal olarak kullanılmayan ve ekonomik ömürlerini tamamlamış bulunan 2007 model NRZ5TR12570601496 Şase Numaralı RMZ806061039 Motor Numaralı Ramzey Marka 39.AR.269 plakalı motorsiklet, 1988  model SFACCCDJDCJA73735 Şase Numaralı 73735 Motor Numaralı Ford Cargo Marka 39.EC.216 plakalı kamyon, 1993 model F0701483 Şase Numaralı 4BT50701607 Motor Numaralı Fatih Marka 39.EC.353 plakalı kamyon ve 1994 model Seri No:215DB060 Çukurova 828B Beko Loder Marka   araçların hurdaya ayrılma işlemlerinin ve Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri Müdürlüğüne satılması işlemlerinin yapılması için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesi gereğince, Belediye Encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md10-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, İlçemizin adının duyurulmasına katkı sağlayacağı düşünülen, gençlerimizi araştırmaya ve ilçemiz için güzel fikirler üretmeye, yaşadıkları kenti daha yakından tanımaya fırsat vermek, ayrıca ilçemizin tanıtımı amacıyla yapılacak her türlü festival, tanıtım, fuar vb. etkinlikler kullanılmak üzere “Vize İçin Slogan Üretiyorum” yarışması düzenlenmesine, yarışma için yapılacak masrafların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına;

Gündemin 11. Maddesinin İmar Komisyonuna, 12. Maddesinin ise İmar ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, İmar Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu toplantılarının 09.04.2021 Cuma günü saat 14.00’da, ikinci birleşimin ise 13.04.2021 Salı günü saat 17.30’da yapılmasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

İKİNCİ BİRLEŞİM

 

Md11-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, İlçemiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında imar plan notlarının 2.8. maddesine göre; "Konut alanında zemin katın ticaret olarak kullanımı talepleri Belediye Meclisince cadde ve sokak ölçeğinde değerlendirilerek belirlenecektir. Bu karar yol genişliği 10 metre ve üzeri yollarda belirlenebilir. Planlara işlenmesi zorunludur. Tick-2 olarak ifade edilen alan kullanımı yapılaşma koşullarına tabidir." denmektedir. Plan notuna istinaden zemin katın ticaret olarak kullanım talepleri İmar komisyonunda kabul edildiği şekilde ve ekte yer alan krokide gösterilen (5.Cadde, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, 18.Cadde’nin bir kısmı, İzzettin Çağpar Caddesi, Değirmen Sokak, Tarla Sokağın bir kısmı, Baytar Sokak, Işık Sokak, Okul Sokak Bahçe Sokak, Karanfil Sokağın bir kısmı) cadde ve sokaklar için zemin katın ticaret olarak kullanılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

Md12-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, İlçemizde engelli araç park yerine olan ihtiyaç doğrultusunda ve engelli kişilerin rahatça park yeri bulabilmesi amacıyla, İlçemiz Cumhuriyet Meydanına yakın olması sebebiyle Atatürk Caddesi üzerinde Eski Hükümet Konağı (Devlet Mahallesi 4 Ada 11 Parsel) ön cephesinde, İmar Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonunda kabul edildiği şekilde ve krokide gösterildiği şekilde 1 araçlık Engelli Araç Park yerinin uygun olduğuna, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.