2021 OCAK AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    5 Ocak 2021
  • Karar No:
    1

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Md01

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Şubat-2021 Ayı meclis toplantısının 02.02.2021 Salı günü saat 17.00’da yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md02

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 2021 yılı Ağustos Ayında tatil edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md03-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, Görevleri bir yıl süre ile devam edecek olan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi için, önceden hazırlanmış ve Başkanlık Mühürü vurulmuş, beyaz oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Bir müddet sonra toplanan oy pusulaları açılarak,  10 oy alan Fuat Kurt ve 9’ar oy alan Cengiz Arda ile Bircan Er, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.

 

Md04-

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. Maddesi hükümleri gereğince, ekli II Sayılı Boş Kadro (Memur) cetvelinde belirtilen 1 adet Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 4. Dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadrosunun kaldırılarak yerine 1. Dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadrosunun alınmasına, yine ekli III Sayılı Dolu Kadro (Memur) cetvelinde belirtilen 1 adet 7. Dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Zabıta Komiseri kadrosunun kaldırılarak yerine 4. Dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Zabıta Komiseri kadrosunun, 1 adet Teknik Hizmetler sınıfı 5. Dereceli Sanat Tarihçisi Kadrosunun kaldırılarak yerine 4. Dereceli Teknik Hizmetler sınıfı Sanat Tarihçisi kadrosunun alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md05-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 2. El Kamyon alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md06-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2. El çekici (Tır) alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md07-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2. El Semi Treyler alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md08-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin 2.fıkrasının b bendi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2. El 6 Tekerlekli Dorse alınmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md09-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, 12.01.2008 tarih ve 26754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi 1. Fıkrası gereğince Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına gerek görülmüştür.5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. Maddesinin 2. Bendi, Belediyelerde geçici işçi çalıştırılmasını, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi 1. Fıkrası ise Belediyelerin yetkili Meclislerinden geçici iş pozisyon vizesi alınmasını öngörmektedir. Belediyemize Norm Kadro Yönetmeliği kapsamında 78 adet memur kadrosu verilmiştir. 78x%20=16 adet geçici işçi çalıştırma iznimiz olduğu ve bir mali yılda 5 Ay 29 Gün çalışma gerektiğinden 16x5,29=84,64 Adam/Ay geçici iş pozisyon vizesi almamız gerekmektedir. Yukarıda Yasal Dayanakları belirtilen ve aşağıda yazılı bulunan 84,64 Adam/Ay geçici iş pozisyon vizelerinin 2021 yılı için kabulüne, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

BİRİMİ

POZİSYON

ÜNVANI

Pozisyon Süresi

 

2021 Yılında Çalıştırılacak Geçici İşçinin

VİZE

BELEDİYESİ

Fen İşleri Müd.

Temizlik İşleri Müd.

5 Ay 29 Gün

 

16x5,29= 84,64 Adam/Ay

T O P L A M

84,64 Adam/Ay

 

Md10-

Belediyemize ait dükkânlarda kiracı olarak faaliyetine devam eden işyerlerinin kira ücretleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarih ve 2020/27 nolu Genelgesinde; “Buna göre, pandemi tedbirleri kapsamında faaliyetleri tamamen durdurulan (kapatılan) işyerleri ile faaliyetlerine kısıtlı olarak izin verilen işyerlerinden iş yapamadıklarından faaliyetlerini durdukları Belediyece tespit edilenlerden, kapalı kaldıkları sürece kira alınmayacaktır” denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere neticesinde; Belediyemize ait dükkanlarda kiracı olarak faaliyet gösteren işyeri sahiplerinden, yukarıda belirtilen Genelge Kapsamında kapalı oldukları süre zarfında kira ücreti alınmamasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md11-

Gündem gereği yapılan müzakere neticesinde; İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın vefatı halinde defin işlemleri ile ilgili tüm ücret ve hizmetlerin, Belediye Zabıta Amirliğince yapılacak tahkikat neticesinde maddi durumu yetersiz olduğu anlaşılanların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) Bendi gereğince Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md12-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Belediyemiz görev ve hizmet alanlarına giren konularda temas ve incelemelerde bulunmak, yurtdışından davetle yapılacak toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara katılmak için Yol+Yemek+Konaklama giderleri 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediyemiz Bütçesinden karşılanmak üzere Belediye Başkanımız Ercan ÖZALP’e bu tarihten sonraki ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar yurtdışı görev yetkisi verilmesine, ayrıca; memur veya hizmetli olmamakla beraber geçici bir vazifeyle görevlendirilenler ile Belediye Meclis Üyeleri ve Personelinin ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar yurtdışına görevlendirilmelerinde Belediye Başkanımız Ercan ÖZALP’e yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md13-

…………………….ŞİRKET . yetkilisi  belediyemize vermiş olduğu, 28.12.2020 gün ve 3423 sayılı dilekçesinde şirket adına kayıtlı bulunan 1 adet 1997 Model Otoyol Marka Kamyon (Açık Kasa) cinsi Kırmızı-Beyaz renkli dizel, Motor No: FIAT804025203859587 Şase No: NMSA858000TG05242 olan aracı, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin, bedelsiz ve şartsız olarak hibe etme talebinde bulunmuştur. Aracın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaş kayıt edilmesinde herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir. Buna göre her yıl Bütçe kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe veya satın alma yoluyla edinilmesinde Belediye Meclis kararı gerektiğinden, …………………………………şirket adına kayıtlı bulunan 1 adet 1997 Model Otoyol Marka Kamyon (Açık Kasa) cinsi Kırmızı-Beyaz renkli dizel, Motor No: FIAT804025203859587 Şase No: NMSA858000TG05242 olan aracının, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin, bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabul edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 14 nci, 15 nci, 16 ncu, 7 ncu maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna, 18. Maddesinin ise İmar Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna havale edilmesine;

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından önerilere geçildi. Meclis Başkanı Ercan Özalp üyelere hitaben öneri veya teklifi bulunan olup olmadığı sordu. Öneri veya teklifi bulunan olmadığından kendisinin önerilerinin bulunduğu belirtti;

-Vize Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Belediyemize hibe olarak verilecek aracın kabul edilmesi,

- Belediyemize ait Mehmet Akif Mahallesinde bulunan Gençlik Kampının kiraya verilmeni,

- İncekoru Piknik Alanının kiraya verilmesini,

-Su Tahakkuk ve Tahsilatlarının Aylık olarak yapılmasını önerdi.  Öneriler meclis üyeleri tarafından kabul edilerek gündeme ilaveleri yapıldı.

 

 

 

Md-19

Meclis Başkanı Ercan Özalp, Vize Orman İşletme Müdürlüğünün Belediyemize göndermiş olduğu 30.11.2020 gün ve 2646041 sayılı yazısına istinaden yaptığı açıklamasında, İşletme Müdürlüğünde ihtiyaç fazlası olan 1 adet Isuzu pick-up tipi arazi vitesli aracın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ve Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin ivazsız ve şartsız olarak hibe etme talebinde bulunduğu konusunu meclis üyelerine anlattı.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin b bendinde, 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10.maddesinin 2.fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kendi Meclislerinin Kararı ile Taşıt Edinirler” cümlesi eklenmiştir, denilmektedir. Buna göre her yıl Bütçe kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe veya satın alma yoluyla edinilmesinde Belediye Meclis kararı gerektiğinden, Vize Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihtiyaç fazlası olan 39 AN 479 plaka sayılı Arazi Vitesli Isuzu marka Pick-up aracın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Vize Orman İşletme Müdürlüğünden talep edilmesine, söz konusu aracın hibe olarak kabul edilmesi için Belediye Başkanı Ercan Özalp’e yetki verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md20-

Belediye ve Meclis Başkanı Ercan Özalp’in önerisi olarak gündeme ilave edilen, İlçemiz Mehmet Akif Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan Gençlik Kampının kiraya verilmesi ile ilgili madde üzerinde görüşülmeye geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakere neticesinde; İlçemiz Mehmet Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Gençlik Kampının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi gereğince 8 yıla kadar kiraya verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

Md21-

Belediye ve Meclis Başkanı Ercan Özalp’in önerisi olarak gündeme ilave edilen, İlçemiz Evrencik Köyü kavşağında bulunan İncekoru Piknik alanının kiraya verilmesi ile ilgili madde üzerinde görüşülmeye geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakere neticesinde; İlçemiz Evrencik Köyü kavşağında bulunan İncekoru Piknik Alanının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi gereğince 8 yıla kadar kiraya verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md22-

Belediye ve Meclis Başkanı Ercan Özalp’in önerisi olarak gündeme ilave edilen, Belediyemiz tarafından su abonelerinden iki aylık olarak yapılan su tahakkuk ve tahsilatının aylık olarak yapılması ile ilgili madde üzerinde görüşülmeye geçildi.

Günden gereği yapılan müzakere neticesinde; İlçemizde bulunan su abonelerinden iki aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilen su ücretleri artan vergi yükü ile faturaları yükselterek vatandaşlarımızı zorladığından, Su abonelerinin her ay gezilmesine, su tahakkuklarının aylık olarak faturalandırılarak tahsil edilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısının 11.01.2021 Pazartesi günü saat 14.00’da, İmar Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik komisyonu toplantısının 08.01.2021 Cuma günü saat 14.00’te,  2.Birleşimin 12.01.2021 Salı günü saat 17.00’da yapılmasına karar verilerek görüşmelere ara verildi.

 

İKİNCİ BİRLEŞİM

 

Md14-

Gündem gereğini yapılan müzakere sonucunda, Sağlıklı ve kaliteli yasamın önemli bir unsuru olan amatör sporun gelişmesi, ayrıca ilçemiz gençlerini spora yönlendirmek ve sporu teşvik etmek amacıyla,5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin b bendi gereğince ve aynı maddeye 12.11.2012-6360/17md.; Degisik:12.07.2013-6495/100 md. ile eklenen ” Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde oniksini geçemez” fıkra hükmü çerçevesinde ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinden Vize Spor ve Acar Spor kulüplerine 2021 yılı için ayni ve nakdi yardım yapılmasına, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md15-

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında; “Meclis başkan ve üyelerine; Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20 nci maddenin ikinci fıkrası, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 25. inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz” denilmektedir.

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; 2021 yılı için meclis başkan ve üyelerine, bütçe komisyonu tarafından belirlenen, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 151,27 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

SÖZLEŞMELİLER

 

Md16-

Belediyemize Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 1 adet Avukat Kadrosu verilmiştir.

Ancak is yoğunluğu fazla olmadığından ve belediyemizdeki Avukat kadrosu bos olduğundan, İlçemiz Avukatlarından Tayfun AKGÜN’ ün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Belediyemizde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılmasına ve aylık net 2.190,00.TL ücret verilmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md17-

Belediyemize Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde; 2 Mimar, 3 Mühendis, 3Tekniker, 1 Fen Memuru, 1 Sanat Tarihçisi, 1 Kimyager, 1 Teknisyen ve 3 Ekonomist olmak üzere 15 Teknik Personel çalıştırma izni verilmiştir.

01-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Mühendis Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Mühendisi çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 3.739,57 TL, ek ödeme tutarının da   % 130 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

02-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Kimyager Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Kimyager çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 3.739,57 TL, ek ödeme tutarının da   % 100 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

03-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Mühendis Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Mühendisi çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 2.899,47 TL, ek ödeme tutarının da  % 130 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

04-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden,01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Mimar Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 3.320,00 TL, ek ödeme tutarının da   % 130 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

05-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Mimar Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 2.899,47 TL, ek ödeme tutarının da   % 130 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

06-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Tekniker Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Elektrik Teknikeri çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 2.600,00 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

07-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Tekniker Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Makine Teknikeri çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 2.600,00 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

08-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Tekniker Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Harita ve Kadastro Teknikeri çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 3.015,00 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

09-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Ekonomist Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomist çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 2.749,46 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

10-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Ekonomist Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomist çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 2.749,46 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

11-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Ekonomist Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomist çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 2.749,46 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

12-

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, Teknisyen Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknisyen çalıştırılmasına, aylık net ücretinin 3.005,24 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Md18-

İlçemiz, Zübeyde Hanım Caddesinin Tarla Sokak ile Ziraat Bahçe Sokak arasında kalan kısmının yol hiyerarşisi gözetilerek yaya yolundan çıkartılarak trafik yolu olarak belirlenmesi ve etrafında otopark alanlarının yaratılması, Mahmut Erbil Caddesinde ise Zübeyde Hanım Caddesi ve 5 Nolu Cadde ile kesiştiği noktalarda trafik emniyetini sağlayacak şekilde kavşak düzenlemesini içeren plan tadilatı paftaları ve açıklama raporu Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar Komisyonu tarafından hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuştur.

 

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, Zübeyde Hanım Caddesinin trafik yolu olarak kullanılmasının yol genişliği göz önünde bulundurulduğunda uygun olduğuna, Mahmut Erbil Caddesinde ise planda görülen kavşakların trafik emniyetini sağlayacak şekilde düzenlenmesinde herhangi bir sakınca olmadığına, plan ve açıklama raporlarının uygun olduğuna, Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka madde bulunmadığından, Meclis Başkanı tarafından görüşmelere son verildi.