İHALE İLANI

Başkanın Öz Geçmişi

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

  1. İlçemiz Evren  Mahallesi, Bağlar  Cad. Otogar mevkiinde  50/H ‘da   bulunan mülkiyeti Belediyemize ait işyeri ve  Evren Mahallesi, Sultan Çeşme Sokakta Otogar mevkiinde 12/B 1 Adet Dükkan (işyeri),  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) suretiyle 2 yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

  1. Kiralamaya verilecek olan işyerlerinin mahalle, cadde, nitelik, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Kiralama ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

  1. İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;

           -Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu.

     -Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.

           -Tebligat adresini gösterir belge.

           -Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi.

           -Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

           -Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

           -Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı

      [Oda Kaydı : gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)  (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır)            

            -Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

 

  1.    İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 50.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

 

  1.  Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

 

  1. İsteklilerin İhale gün ve saatinden  önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

KİRALANACAK DÜKKÂNIN

 

 Kiralama  Aylık   %3 Geçici  Mahallesi    Cadde/Sokağı    Niteliği    Süresi      Muhammen Bed.   Teminat         İhale Tar.ve Saati

 

  Evren    Mah.      Bağlar Cad..              50-H İşyeri    2 Yıl                900,00- TL            648,00 -TL       13.10.2020  -14.00

  Evren    Mah.      Sultan Çeşme Cad..  12/B İşyeri     2 Yıl                900,00- TL            648,00 -TL       13.10.2020  -14.30

İLAN OLUNUR.

 

 


Fotoğraf Galeri