KİRALAMA İHALE İLANI (ŞEHİRİÇİ MİNİBÜS HATTI KİRALAMASI)

Başkanın Öz Geçmişi

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Vize Belediye Encümeninin  10.06.2021 tarih ve 23 sayılı kararına istinaden güzergahları belirlenmiş olan 3 Adet Minibüs hatları 3 yıl süre ile  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

2- Kiraya verilecek olan güzergah, araç ve diğer nitelikleri ek özel şartnamede belirtilmiş olup, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

         3-Kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

4-İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;

 

           -Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna uygun teyitli teminat mektubu.

     -Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.

           -Tebligat adresini gösterir belge.

           -Nüfus Cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi.

           -Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

           -Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

           - Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı. (Oda kaydı bulunmaması durumunda sözleşmeyi takip eden 1 ay içinde oda kayıt belgesini Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmesi fesh edilecektir. )   

           - Şartname bedelini ödendiğini gösterir makbuz.

-Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

           -Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

-İhale üzerinde kalan gerçek kişiler  öz mal veya kiralık araçlar ile taşıma işini yapabilirler.

            -İhele  üzerinde kalan tüzel kişiler  ise ortağı olduğu veya üyesi kişilere ait araçlarla taşıma  işini yapabilirler

-İstekliler teklif ettikleri her hat için çalıştıracakları araçların  trafik tescil belgesi aslı

yada noter onaylı suretini teklif dosyasında sunacaktır.

           -Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

 

5-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 200 .00 - TL bedel karşılığında satın alınabilir.

 

6- Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

 

7-İsteklilerin İhale gün ve saatinden 1 saat önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

KİRALANACAK GÜZERGAHLAR

 

    ŞEHİR İÇİ 1.HAT

 

Meslek Yüksek Okulu önünden kalkış yapılacak Spor Sokak takip edilecek Yeni Sokak, Bağlar caddesi,Otogar, Sultan Çeşme Caddesinden Atatürk Caddesine dönülecek,Atatürk Caddesi takip edilecek, Merkez Camiinin önünden Yazı Caddesine dönülecek,Yazı caddesi takip edilerek, M.Akif Mah. Camii önünden geçilerek Harmanlar Sokak, Küçük yayla sokak,401. Sokak, 409. Sokak bitişiğinde bulunan meydandan Kale bölgesine çıkılacak, Ağıl Sokak, 501 .Sokak,Hamam Sokağa dönülecek, AcıÇeşme Caddesi takip edilerek, Ziraat Bahçe Sokaktan Hastane önü oradan Z.Hanım Caddesi Orman Caddesi ve tekrar Atatürk Caddesine çıkılacak. Atatürk Caddesi, Sultan Çeşme caddesi, Otogar, Bağlar Caddesi, Yeni Sokak, Spor Sokak takip edilerek Meslek Yüksek Okulu önünde tur tamamlanacaktır.

   ŞEHİR İÇİ 2. HAT :

Sanayii Sitesinden kalkış yapılacak, Atatürk Caddesi takip edilecek, Mesa Konutları Önünden Düzova Caddesine oradan Spor sokak ile Meslek Yüksek Okulu önüne gelinecek, Spor Sokak takip edilerek Atatürk Caddesine çıkılacak Sultan Çeşme Caddesi, Otogar, Sultan çeşme Caddesi ile tekrar Atatürk  Caddesine çıkılacak. Orman Caddesinden Z. Hanım Caddesi, Hastane, Ziraat Bahçe Sokaktan Atatürk Caddesine çıkılacak ,Kışla Caddesi takip edilerek Kışla Önünden Hızır Caddesine girilecek ,  Hızır Caddesi takip edilecek Haydar Hanlı Sokak ,TOKİ, Haydar Hanlı Sokak ,Müslüm Sokak, Dört Oluk Çeşmesi Önünden Arabacılar Caddesi takip edilerek, Atatürk Caddesine çıkılacak, Ziraat Bahçe Sokak, Hastane , Z.Hanım Caddesi Orman Caddesi, Atatürk Caddesi takip edilerek  Sultan Çeşme caddesi, Otogar, Atatürk caddesi, Spor Sokak, M.Y.O. önü . Düzova Caddesi, Mesa Önü, Atatürk Caddesi takip edilerek tur tamamlanacaktır.

  ŞEHİR İÇİ 3.HAT:

 Sanayi Sitesi kalkış noktası kabul edilecek. Atatürk Caddesi takip edilerek Otogara girilecek. Tekrar dönülerek Atatürk Caddesine çıkılacak. Cumhuriyet Meydanı istikametine devam edilecek Ziraat Bahçe Sokağa dönülecek Hastane önünden Develi Yolu Sokaktan 5 No’lu  Caddeye çıkılacak. Cadde takip edilerek Mahmut Erbil Caddesine dönülecek Kız Öğrenci Yurdu önündeki kavşaktan dönülerek 16. Cadde takip edilerek Tarla Sokak üzerinden 5 Nolu Caddeye Tadım Kafe istikametinden Kanal   Caddesi takip edilecek 40 No’lu  Sokaktan  16.ıncı Caddeye(Çevre Yolu) çıkılacak Üniversitenin önünden Spor Sokağa dönülecek Düzova Caddesi üzerinden Atatürk Caddesine çıkıp Otogara girilecek Otogardan tekrar Atatürk Caddesine dönülecek Sanayi yönüne devam edilecek Opet, döküm fab. Ve Nova plastiğe gidilerek Sanayi istikametine dönülüp tur tamamlanacaktır.

 

 

                                                                                                     Yıllık                      %3 Geçici                   

    Niteliği                                               Süresi          Muhammen Bed.           Teminat                     İhale Tar.ve Saati

                                

Şehiriçi Minibüs Hattının  Kiralanması   3 Yıl        15.300,00- TL+KDV        1.377,00- TL              09.07.2021- 11.00

 

 

 

 

İhale  Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

 

İLAN OLUNUR.

 

                                                                                                                                       Ercan ÖZALP

 

                                                                                                                                      Belediye Başkanı