KİRALAMA İHALESİ(İNCEKORU B TİPİ MESİRE YERİ İŞLETMECİLİĞİ)

Başkanın Öz Geçmişi

VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

  1. Belediye Encümeninin  10.06.2021 tarih ve 22 sayılı kararına istinaden , Kırklareli İli Vize İlçesi Merkez Mahhallesi Sergen Yolu Sapağı Mevkiinde 160 nolu bölmede bulunan İncekoru B Tipi Mesire Yeri işletmeciliği 3 yıl müddetle sezonluk olarak,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile kiraya verilecektir.

 

  1. Kiraya verilecek olan yerin  mahalle, nitelik, kiralama süresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

  1. İhalelere katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;

 

           -Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna Uygun teyitli teminat mektubu,

     -Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge,

           -Tebligat adresini gösterir belge,

           -Nüfus Cüzdanı örneği ve noter tasdikli imza beyannamesi,

           -Tüzel Kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri ve Noter Tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

           -Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri,

           -Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı,  (Oda kaydı bulunmaması durumunda sözleşmeyi takip eden 1 ay içinde oda kayıt belgesi yaptırarak, Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmesi fesh edilecektir. )    

  

           -Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

 

  1.    İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya  200.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

 

  1. Kiralama ihalelerine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

 

  1. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

  1. İsteklilerin İhale saatine kadar yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

KİRALANACAK B TİPİ MESİRE YERİNİN

 

 

                                                                                         Kiralama               Sezonluk              %3 Geçici 

 Mahallesi     Cadde/Sokağı     Niteliği               Süresi           Muhammen Bed.      Teminat              İhale Tar.ve Saati

 

   Vize- Sergen Yolu Sapağı     Mesire Yeri          3 Yıl         15.000,00-TL+ KDV   1.350,00-TL        05.07.2021-11.00